Podpora MSP

Malé a střední podniky (MSP) představují pro EGAP významnou klientelu a podpora jejich vývozních aktivit patří k prioritám pojišťovny.

Vzhledem k mezinárodním pravidlům pro státem podporované vývozy, omezujících působnost státních úvěrových pojišťoven pouze na tu část trhu, kterou nepokrývají komerční úvěrové pojišťovny, leží těžiště podpory MSP ze strany EGAP zejména v oblasti předexportního financování a bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty.

Rychlost vyřízení úvěru pro financování výroby pro export, případně záruk, bez kterých není možné o vývozní kontrakt velmi často ani usilovat, patří mezi rozhodující faktory a EGAP proto ve spolupráci s některými bankami nabízí MSP administrativně výrazně zjednodušený postup při pojišťování:

Dohoda s bankami sjednocuje rating vývozců, tj. proces analýzy a vyhodnocení rizikovosti firem žádajících o předexportní úvěr nebo bankovní záruku. Na rozdíl od běžné praxe, EGAP nezkoumá bonitu klienta, ale přebírá rating zpracovaný bankou a je-li ve stanoveném limitu, pojišťuje předexportní úvěr nebo záruku automaticky. Doba potřebná k vyřízení pojistky se zkracuje na nezbytné minimum a vývozce šetří čas i peníze neboť pojistné se snižuje o část nákladů vynaložených vývozcem na vstupní audit vývozního kontraktu nezávislou inspekční společností a po prvním bezeškodním obchodním případu klesá pojistná sazba i spoluúčast. Zjednodušený způsob pojištění předexportního financování a bankovních záruk nabízí EGAP ve spolupráci s těmito bankami:

S Českou exportní bankou, Národní rozvojovou bankou a komerčními bankami spolupracuje EGAP na produktu určeném speciálně pro malé a střední podniky, které jsou výrobci a dodavateli subdodávek pro větší exportéry. Tento produkt využívá synergického efektu vzájemné součinnosti, kdy státní instituce validují důvěryhodnost a bonitu subdodavatele z kategorie MSP a tím významně omezují rizika komerčních bank při financování výroby pro export.

Pokud jde o pojištění rizika nezaplacení faktury za dodané zboží či služby, záleží na délce splatnosti a zemi kupujícího. Odklad platby až do dvou let kupujícímu v komerčně pojistitelné zemi (např. všechny země EU a OECD) je standardně pojišťován komerčními úvěrovými pojišťovnami.

Pro ostatní případy nabízí EGAP pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru ("B") a jestliže má exportér úmysl prodat krátkodobou vývozní pohledávku bance ještě před její splatností, může využít pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru ("Bf").

Pojistné produkty EGAP jsou určeny všem vývozcům českého zboží a služeb bez ohledu na jejich velikost, právní formu a objem vývozu. Klienti za řad MSP tedy mohou využít celou škálu pojištění se státní podporou při splnění základních podmínek:

  • žadatel o pojištění je daňově registrován v ČR,
  • český podíl na celkovém vývozu (více zde),
  • rizika spojená s vývozem jsou komerčně nepojistitelná.