Podpora MSP

Malé a střední podniky (MSP) představují pro EGAP významnou klientelu a podpora jejich vývozních aktivit patří k prioritám pojišťovny.

Vzhledem k pravidlům pro státem podporované vývozy, omezujícím působnost státních úvěrových pojišťoven v oblasti státní podpory vývozu pouze na tu část trhu, kterou nepokrývají komerční úvěrové pojišťovny, leží těžiště podpory MSP ze strany EGAP zejména v oblasti pojištění úvěrů pro financování výroby pro vývoz (pojištění předexportních úvěrů) a bankovních záruk vystavovaných v souvislosti se smlouvami o vývozu.

Rychlost vyřízení úvěru pro financování výroby pro vývoz, případně záruk, bez kterých není možné o vývozní dodávky (smlouvu o vývozu) velmi často ani usilovat, patří mezi rozhodující faktory a EGAP proto ve spolupráci s některými bankami nabízí MSP administrativně výrazně zjednodušený postup při pojišťování:

  • úvěrů na financování výroby pro vývoz včetně financování investice do výroby pro vývoz,
  • záruk za závazky vývozce v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu.

Dohoda s bankami zjednodušuje proces analýzy a vyhodnocení rizikovosti výrobců/vývozců žádajících o předexportní úvěr nebo bankovní záruku. Na rozdíl od běžné praxe EGAP požaduje po výrobci/vývozci pro analýzu méně podkladů, neboť většinu jich obdrží od spolupracující banky a je-li výše požadovaného pojištění v limitu stanoveném na výrobce/vývozce, pojišťuje EGAP předexportní úvěr nebo bankovní záruku ve zkráceném procesu. Doba potřebná ke sjednání  pojištění, resp. uzavření pojistné smlouvy, se zkracuje na nezbytné minimum díky šablonám pojistných smluv, které jsou s bankami odsouhlaseny. Zjednodušený způsob pojištění předexportních úvěrů a bankovních záruk nabízí EGAP ve spolupráci s těmito bankami:

 
S Českou exportní bankou a.s., Národní rozvojovou bankou a.s. a komerčními bankami spolupracuje EGAP na produktu určeném speciálně zejména pro malé a střední podniky, které jsou výrobci a dodavateli subdodávek pro větší vývozce. Tento produkt využívá synergického efektu vzájemné součinnosti, kdy státní instituce validují důvěryhodnost a bonitu subdodavatele z kategorie MSP a tím významně omezují rizika komerčních bank při financování výroby pro vývoz.

Pokud jde o pojištění rizika nezaplacení faktury za dodané zboží či služby, záleží na délce jejich splatnosti (odklad plateb) a zemi kupujícího. Odklad platby až do dvou let kupujícímu v komerčně pojistitelné zemi (např. všechny země EU a OECD) je standardně pojišťován komerčními úvěrovými pojišťovnami.

Pro ostatní případy nabízí EGAP pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru ("B") a jestliže má vývozce úmysl prodat krátkodobou vývozní pohledávku bance ještě před její splatností, může využít pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru ("Bf").

Pojistné produkty EGAP jsou určeny všem vývozcům zboží a služeb bez ohledu na jejich velikost, právní formu a objem vývozu. Klienti za řad MSP tedy mohou využít celou škálu pojištění se státní podporou při splnění základních podmínek:

  • žadatel o pojištění je daňově registrován v ČR,
  • český podíl na celkovém vývozu (více zde),
  • rizika spojená s vývozem jsou komerčně nepojistitelná.