Opatření proti podplácení v mezinárodním obchodě

Na základě Doporučení OECD ze dne 23. května 1997 o boji proti podplácení při mezinárodních podnikatelských transakcích byla 17. prosince 1997 přijata Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která v České republice byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv a vstoupila v platnost dne 21. března 2000.

Na Úmluvu navazuje „Doporučení Rady OECD ze dne 13. března 2019 “, které zavazuje členské státy OECD k tomu, aby v souladu se svým právním řádem přijaly příslušná opatření k zamezení podplácení v mezinárodních transakcích podporovaných formou pojištění nebo financování vývozních úvěrů.

Účelem Úmluvy a Doporučení Rady OECD je závazek České republiky vytvořit zákonné předpoklady pro uplatnění trestního postihu osob, které ve stanovených případech působí na zahraničního veřejného činitele, aby jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné výhody v podnikání v zahraničí. Zákonné předpoklady byly splněny přijetím znění § 331 až § 334 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, podle kterých je možno trestně stíhat fyzické a právnické osoby, které při podnikatelské činnosti buď sami, nebo prostřednictvím jiného poskytnou, nabídnou nebo slíbí úplatek veřejnému činiteli (úřední osobě), a to jak tuzemské, tak i zahraniční, nebo tento úplatek žádají, dají si slíbit nebo ho přijmou (společně  „podplácení“).

Aktualizace postupů EGAP při podezření z podplácení v mezinárodním obchodě vychází z výše uvedené vnitrostátní úpravy a zohledňuje poslední úpravu v rámci OECD provedenou výše uvedeným Doporučení Rady OECD, které rozšířilo okruh dotčených osob a jejich aktivit. Úmluva a Doporučení se vztahuje na všechny pojistné produkty EGAP.

EGAP doporučuje vývozcům, resp. investorům přijmout kontrolní systémy snižující možnost podplácení ve vývozních a investičních mezinárodních transakcích nebo v souvislosti s nimi.

Postup společnosti EGAP a vývozce

Při sjednávání pojištění se státní podporou postupuje EGAP tak, aby dodržování závazných opatření v boji proti podplácení přinášelo vývozci, resp. investorům minimální administrativní zátěž. Spolu s povinnostmi v souvislosti s ochranou životního prostředí se však jedná o opatření, která musí být  vývozcem/investorem, vymezeným okruhem dalších dotčených osob a i EGAP povinně respektována a uplatňována.

Vývozce, resp. investor žádající o pojištění vývozu, resp. investice popř. i další dotčené osoby1 proto prohlásí, že:

  • společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující  se nedopustily trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství a není proti nim vedeno trestní stíhání,
  • osoby za společnost jednající nebo ji zastupující  nebyly obviněny z trestného činu podplácení či nepřímého úplatkářství a ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny,
  • osoby za společnost jednající nebo ji zastupující  poskytly pouze takové provize a poplatky fyzickým či právnickým osobám v souvislosti s vývozem/investicí, které se vztahují k legitimním  službám, a
  • společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující  nejsou uvedeny ve veřejně přístupných seznamech podplácejících osob2 a v rejstříku trestů právnických osob.

Trestným činem podplácení a nepřímého úplatkářství se rozumí i jakýkoliv takovýto trestný čin ve smyslu příslušné jurisdikce pachatele.

Toto prohlášení je součástí žádosti o pojištění se státní podporou, popř. může být dodatečně vyžádáno. Pojistitel (EGAP) má právo ověřit si pravdivost prohlášení a vývozce/investor má za povinnost poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá. Pojistitel má v případě podezření ze spáchání trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství v mezinárodních vývozních a investičních transakcích nebo v souvislosti s nimi, provést hloubkovou kontrolu pojišťovaného vývozního případu/investice.

Byl-li spáchán trestný čin podplácení  v rámci pojišťovaného vývozního případu či investice, nelze tento případ přijmout k pojištění. V případě, že pojistná smlouva byla podepsána před zahájením trestního řízení, které prokáže spáchání tohoto trestného činu, má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění, resp. uplatnit rekurz na vývozce.

Z výše uvedeného vyplývá, že EGAP nepojistí vývoz, resp. investici, v rámci kterých nebo v souvislosti s nimiž došlo nebo je podezření na spáchání trestného činu podplácení a či nepřímého úplatkářství podle § 331 až § 334 trestního zákona nebo takového trestného činu ve smyslu příslušné jurisdikce pachatele. V případě pravomocného rozsudku pro uvedené trestné činy po uzavření pojistné smlouvy, bude mít EGAP jako pojistitel právo nevyplatit pojistné plnění, resp. uplatnit postih na společnost (vývozce, investora nebo příkazce), prokáže-li se, že jejím jednáním došlo ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 332 až § 334 trestního zákona.

Tento postup je uplatňován na základě ustanovení právních předpisů, příslušných všeobecných pojistných podmínek a smluvních závazků pojištěného, resp. vývozce, investora, nebo příkazce, které na sebe tyto osoby berou v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy.


1 zejm. spolupracující banky

2 Databáze finančních institucí: Světová banka, Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, Asijská rozvojová   banka, Interamerická rozvojová banka, Africká rozvojová banka.