Mezinárodní sankce

EGAP je při své činnosti povinen dodržovat pravidla závazná pro Českou republiku v oblasti mezinárodních sankcí, jak je stanoveno Zákonem č. 69/2006 Sb., závazky České republiky vyplývající z mezinárodních dohod a z členství v mezinárodních organizacích s přihlédnutím k sankcím vyhlášeným USA.

Mezinárodní sankce jsou uplatňovány, pokud:

 1. je tak stanoveno rozhodnutím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů,
 2. tak vyplývá ze společných postojů, společných akcí nebo je tak stanoveno jinými opatřeními na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice nebo
 3. tak vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie (dříve Evropských společenství).

Mezinárodní sankce se uplatňují zejména vůči územím, subjektům, zboží a oblastem.

Vnitrostátní koordinací provádění mezinárodních sankcí v ČR je pověřeno Ministerstvo financí (MF ČR).

Základním rámcem pro uplatňování mezinárodních sankcí v činnosti EGAP je přehled mezinárodních sankcí na webových stránkách MF ČR.

Základní přehled sankčním režimů

 • mezinárodní sankce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů
  Databáze mezinárodních sankcí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů je uvedena na jejích webových stránkách - UN Security Council Sanctions Committees
 • mezinárodní sankce Evropské unie
  Mezinárodní sankce vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, jsou uvedeny v Databázi sankcí EU na jejích webových stránkách
 • kontrolní režim Světové banky a jeho databáze
  Světová banka vede databázi z jejího hlediska problematických subjektů. Tato databáze je uvedena na webových stránkách Světové banky v přehledu neakceptovatelných bank a fyzických osob
 • sankce uplatňované USA a jejich databáze
  Sledování subjektů v databázi OFAC a uplatnění vůči nim stanovených sankcí není pro členy Evropské unie právně závazné, nicméně se k nim přihlíží v kontextu Sankčních režimů, zejména Mezinárodních sankcí EU. Sankce uplatňované USA jsou uvedeny v databázi OFAC (Specially Designated Nationals List (SDN)) na jejich webových stránkách