O vlivu vývozu na životní a sociální prostředí

Princip trvale udržitelného rozvoje vyžaduje snižování negativních dopadů ekonomické činnosti člověka na životní a sociální prostředí. Vyhodnocování vlivu vývozu a investic na životní a sociální prostředí je standardním postupem ve většině vyspělých států a pro instituce ze skupiny Světové banky, rozvojové agentury a regionální rozvojové banky je jednou ze základních podmínek financování vývozních projektů.

1. ledna 2004 vstoupilo v platnost "Doporučení OECD o společných přístupech k životnímu prostředí a ke státem podporovaným vývozním úvěrům", které obsahuje závazek všech členských zemí nepodporovat prostřednictvím svých institucí takové projekty, které poškozují životní prostředí. V dubnu 2016 přijala Rada OECD revidované Doporučení o společných přístupech pro oficiálně podporované vývozní úvěry a environmentální a sociální due diligence ("společné přístupy"), které rozšiřuje a posiluje původní ustanovení o environmentální a sociální aspekty oficiálně podporovaných vývozů. Nové Doporučení stanoví jasnější a přehlednější postup při zařazování projektů do jednotlivých kategorií z hlediska jejich vlivu na životní a sociální prostředí. Hlavní změnou je posílení pozornosti věnované sociálním dopadům projektů a dále aspekty, které mají vliv na lidská práva v zemích realizace projektů.

Veškeré postupy EGAP jsou v souladu s platnými mezinárodními pravidly v oblasti ochrany životního prostředí, včetně revidovaného doporučení Rady OECD z roku 2016. Vyhodnocení vlivu na životní a sociální prostředí v zemi konečného určení vývozu je jednou ze základních podmínek při pojišťování vývozních úvěrů a na projekty, u kterých lze předpokládat výrazně negativní vliv na životní prostředí, sociální aspekty a lidská práva, musí být zpracován odborný posudek (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment). EGAP přitom vždy postupuje tak, aby vyhodnocení vlivu na životní a sociální prostředí neprodlužovalo neadekvátně posuzování žádosti o pojištění a nezatěžovalo klienty neúměrnými náklady.

Hodnocení vlivu na životní a sociální prostředí podléhají všechny projekty, u nichž vývozce žádá o pojištění úvěru se státní podporou se splatností delší než dva roky, a rovněž všechny investice do zahraničí. Odpovědnost za ekologickou a sociální nezávadnost projektu spočívá vždy na hlavním dodavateli. Pokud je český vývozce v postavení subdodavatele, postačí předložení posudku vypracovaného pro hlavního dodavatele.

Pojištěný je povinen ve spolupráci s EGAP informovat veřejnost o vlivech vývozu na životní a sociální prostředí při respektování obchodního tajemství, duševního i průmyslového vlastnictví a know-how.


Odbor mezinárodních vztahů

Mgr. Jana Ševcová

specialista mezinárodních vztahů
tel:+420 222 842 128
fax:+420 222 844 100
e-mail:sevcova@egap.cz