Společenská odpovědnost Egapu

Společenská odpovědnost firem (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) je koncept řízení podniku, který společnosti zavazuje přizpůsobit a integrovat sociální a environmentální aspekty do své obchodní strategie.

Pilíře společenské odpovědnosti Hlavní témata v rámci EGAP
Ekonomická oblast

Spokojenost klientů

Ekonomické výsledky, stabilita a udržitelnost
Spokojenost klientů
Transparentnost

Etika a odpovědné podnikání

Soulad s právními předpisy a řízení rizik
Etické podnikání, opatření proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu

Inovace a podpora podnikatelů

Inovace produktů a služeb
Podpora exportu výsledků VaV
Podpora podnikatelů v ČR

Sociální oblast

Podpora vývozu bez negativních společenských vlivů

Podpořený export je vyhodnocen jako export bez negativních společenských dopadů

EGAP jako odpovědný zaměstnavatel

Vztahy se zaměstnanci
Pracovní podmínky
Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
Rovné příležitosti a diverzita
Profesní a osobní růst zaměstnanců
Firemní kultura

Vzdělávání

Vzdělávání studentů a podpora jejich zapojení do pracovního procesu
Vzdělávání široké veřejnosti

Filantropie a charita

Filantropie
Dobrovolnictví

Environmentální oblast

Podpora vývozu bez negativních vlivů na životní prostředí

Podpořený export je vyhodnocen jako export bez negativních dopadů na životní prostředí

Ekologická politika uvnitř EGAP

Úspora energií a spotřebovaného materiálu
Šetrné nakládání s odpady
Doplňkové ekologické projekty