Ekonomická oblast

Ekonomická oblast

Spokojenost klientů

Ekonomické výsledky, stabilita a udržitelnost
Spokojenost klientů
Transparentnost

Etika a odpovědné podnikání

Soulad s právními předpisy a řízení rizik
Etické podnikání, opatření proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu

Inovace a podpora podnikatelů

Inovace produktů a služeb
Podpora exportu výsledků VaV
Podpora podnikatelů v ČR

Spokojenost klientů

 • Ekonomické výsledky, stabilita a udržitelnost

  Velmi důležitým cílem EGAP je být dlouhodobě udržitelným s vyrovnaným hospodařením a v maximální možné míře fungovat nezávisle na státních dotacích. K tomuto přispívá kvalitní řízení kapitálu, rizik a pravidelné testování postačitelnosti pojistných sazeb.

  S ohledem na průměrnou délku trvání podpořených projektů a přirozeně proticyklický charakter činnosti EGAP je nutné ekonomickou udržitelnosti hodnotit s dostatečným odstupem v dlouhé časovém horizontu. Krátkodobé ztráty z činnosti EGAP jsou přípustné a jak ukazuje praxe nejen z České republiky, ale z celého světa, prakticky nevyhnutelné. Tyto ztráty by měly být vyrovnány v dobách ekonomického růstu a snižování rizik na zahraničních trzích, jak to rovněž předpokládá Konsensus OECD (Ujednání OECD o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry), kterým se EGAP při své činnosti řídí.

 • Spokojenost klientů

  Spokojenost klientů je považována za základ udržitelného růstu společnosti, proto EGAP neustále pracuje na budování a podporování dlouhodobých vztahů s klienty prostřednictvím pravidelných setkávání s klienty a zjišťování jejich spokojenosti se službami EGAP a dalších jejich potřeb.

  EGAP se snaží dívat na věci z pohledu klienta a snaží se naplňovat jeho potřeby. Za účelem zefektivnění poskytování pojištění zavedl EGAP online systém "KLIKNI PRO EXPORT" (https://eol.egap.cz/home/login), který usnadňuje a zrychluje cestu k pojištění EGAP.

  Funkce nabízí stávajícím i nově příchozím klientům přístup do tzv. klientské zóny, ve které najdou detailní přehled o svých poptávkách. Primárním cílem je jednodušší zadávání požadavků na předběžné posouzení obchodního případu, respektive pro samotné pojištění.

  Funkce KLIKNI PRO EXPORT bude nadále rozvíjena a rozšiřována o další funkčnosti v oblasti klientského portálu. Postupně budou do online systému implementovány další produkty, první rozšíření by se mělo týkat akreditivů. Rozšiřování EOL (EGAP online) by mělo pokračovat i nad rámec poptávek po pojištění a zadávání čerpání a splácení úvěrů klientem přes EOL. Prostřednictvím této funkce by mělo být umožněno zasílání povinných informací potřebných pro monitoring obchodního případu, stejně jako podávání oznámení o hrozbě pojistné události.

  Kromě zjednodušení a urychlení procesů, má funkce KLIKNI PRO EXPORT za cíl snížit administrativní zátěž na straně klienta i na straně EGAP a omezit riziko lidské chyby a tím přispět ke zvýšení kvality dat.

 • Transparentnost

  EGAP se podřizuje přísnému požadavku naprosté finanční transparentnosti. Zvýšení transparentnosti napomáhá fakt, že EGAP podléhá povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru smluv a v rámci nákupu se řídí zákonem o zavdávání veřejných zakázek.

  EGAP zároveň zveřejňuje hlavní výsledky své činnosti mimo jiné v rámci auditovaných výročních zpráv, stejně jako v rámci zprávy o solventnosti a finanční situaci zpracovávané v rámci pravidel Solvency II (https://www.egap.cz/cs/vyrocni-zpravy, https://www.egap.cz/cs/egap-podle-solvency-ii).

Etika a odpovědné podnikání

 • Soulad s právními předpisy

  Dodržování právních předpisů a interních postupů je odpovědností každého zaměstnance EGAP. V EGAP nechybí role interního compliance, který dohlíží na vzájemný soulad postupů a procesů uvnitř EGAP, stejně jako na soulad těchto postupů a procesů s právními předpisy, které se na činnost EGAP vztahují. Dohlížení na soulad není nicméně odpovědností pouze Compliance officera, ale jedná se o průřezovou sdílenou odpovědnost každého člena týmu EGAP.

  Etické podnikání, opatření proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu

  EGAP vyvíjí maximální úsilí ke snižování rizika korupce, praní špinavých peněz nebo terorismu. Klade velký důraz na etické podnikatelské postupy a fair play. U programu záruk COVID plus byl zaveden AML systém (AML = Anti-Money Laundering = proti praní špinavých peněz), u pojišťovacích činností provádí AML převážně pojišťovaná banka.

Inovace a podpora podnikatelů

 • Inovace produktů a služeb

  V roce 2018 vznikl Produktový výbor za účelem zkvalitnění produktového řízení a poskytovaných služeb. Cílem výboru je mimo jiné aktivně sledovat a vyhodnocovat potřeby klientů a flexibilně reagovat na požadavky trhu při zavádění inovací v oblasti produktového portfolia. Paralelně k tomuto výboru má EGAP zřízen i inovační tým, ve kterém jsou zastoupeni zaměstnanci napříč jednotlivými úseky EGAP a který se zabývá inovacemi nejen ve vztahu k produktové nabídce směrem ke klientům, ale i inovacemi procesů uvnitř pojišťovny.

 • Podpora exportu výsledků VaV

  Významnou oblastí, kterou se EGAP snaží nadále rozvíjet, je podpora projektů s prvky výzkumu a vývoje (VaV). Již nyní mohou exportéři výsledků VaV využít v určitých případech výhodnější podmínky pojištění ve formě snížené spoluúčasti.

  V roce 2020 pokračovala aktivní spolupráce EGAP s TAČR (Technologickou agenturou ČR) a dalšími institucemi podporujícími VaV. V rámci této spolupráce jsou pravidelně identifikovány projekty s exportním potenciálem, které by mohly být podpořeny ze strany EGAP. Úspěšný případ podpořeného vývozu VaV reprezentuje například společnost LESIKAR, a.s., která se zaměřuje na vývoj a výrobu unikátních snímačů otáček, polohy, hladiny a tlaku. Firma v loňském roce za pomoci dalšího předexportního financování pojištěného produktem EGAP „F“ dokončila certifikaci a rozjela výrobu nové generace snímačů a již má nové zákazníky i mimo EU.

 • Podpora podnikatelů v ČR

  Hlavním posláním EGAP je pomáhat českým exportérům vyvážet produkty a služby do zahraničí a na zahraničních trzích investovat, a to především v rizikových zemích, v rámci kterých není schopen obdobné služby v plném rozsahu poskytnout komerční trh. Tímto EGAP přispívá k diverzifikaci českého exportu i mimo země Evropské unie a zároveň pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost českých exportérů.

  Dlouhodobě EGAP usiluje o zpřístupnění svých služeb co největšímu počtu českých firem. V tomto kontextu nabízí komplexní portfolio produktů, které poskytuje řešení pro všechny velikosti podnikatelských subjektů ve všech fázích exportního případu.

  Dále EGAP pořádá workshopy a semináře pro podnikatele, na kterých sdílí své zkušenosti ze zahraničních trhů.

  EGAP nezapomíná na podporu českých podnikatelů ani v rámci činností mimo pojištění. Například v případě nákupu dárků pro zaměstnance či pro klienty, EGAP provádí nákupy převážně od drobných český výrobců, zemědělců a chovatelů či nakupuje výrobky chráněných dílen a jiných institucí zaměstnávajících hendikepované osoby. Ročně je čerpáno cca 1 mil. Kč v rámci odběru zboží a služby od firem, které zaměstnávají lidi s handicapem. Cílem je tuto částku postupně zvyšovat.