Environmentální oblast

Environmentální oblast

Podpora vývozu bez negativních vlivů na životní prostředí

Podpořený export je vyhodnocen jako export bez negativních dopadů na životní prostředí

Ekologická politika uvnitř EGAP

Úspora energií a spotřebovaného materiálu
Šetrné nakládání s odpady
Doplňkové ekologické projekty

Podpora vývozu bez negativních vlivů na životní prostředí

 • EGAP následuje Doporučení OECD o společných přístupech pro oficiálně podporované vývozní úvěry, environmentální a sociální due diligence (tzv. "Společné přístupy") při hodnocení vlivu vývozu na sociální a životní prostředí. Konkrétní postup v rámci daného hodnocení se odvíjí od kategorie (A, B, nebo C), do které je projekt zařazen.

  Do kategorie A se zařazují projekty, u kterých lze předpokládat nevratné a významné negativní environmentální vlivy. Jedná se o vývozy spadající do tzv. citlivé oblasti (např. národní parky, CHKO, mokřady, lesy s vysokou úrovní biologické rozmanitosti, oblasti archeologického nebo kulturního).

  Při zařazení vývozu do kategorie A je vývozce povinen předložit ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) a odborný posudek s jednoznačným hodnocením míry vlivu vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení. Výsledkem posudku musí být jednoznačné stanovisko, zda vývozní projekt vyhovuje ekologickým limitům a kritériím podle pravidel na ochranu životního prostředí. Pokud zkoumaný vývoz těmto limitům a kritériím nevyhovuje, požaduje EGAP změnu technických parametrů vývozu tak, aby limity a kritéria pro dané odvětví byly dodrženy. Reporty ESIA a souhrnné posudky jsou zveřejňovány na webových stránkách vývozce a EGAP.

  EGAP uzavře pojistnou smlouvu pouze v případě, když odborný posudek potvrdí, že vliv vývozu na životní prostředí nepřekročí ekologické limity pro dané odvětví nebo obor. Vývozce má povinnost dodržet ekologické parametry vývozu obsažené v odborném posudku. V případě negativní odchylky má EGAP právo požadovat po vývozci nápravu. Jestliže k nápravě nedojde, vystavuje se vývozce, v souladu s podmínkami pojistné smlouvy, možnosti postihu při případné likvidaci pojistné události.

  Do kategorie B se zařazují projekty, u kterých lze předpokládat méně závažné environmentální dopady. Zde postupuje EGAP obdobně jako v případě zařazení vývozu do kategorie A. Pro vývoz zařazený do kategorie B jsou rovněž vyhodnoceny dopady projektu na životní prostředí, tyto jsou obsaženy v ESIA nebo v souhrnném posudku k danému projektu. EGAP zveřejňuje ESIA či souhrnné posudky s vyhodnocením vlivu projektu na životní prostředí v zemi konečného určení i u projektů kategorie B.

  Při zařazení vývozu do kategorie C, kam spadají projekty s minimálními dopady na životní prostředí, EGAP odborný posudek od vývozce nevyžaduje.

  EGAP v rámci odpovědného environmentálního přístupu sleduje dopady hlavních podpořených exportních projektů. Naprostá většina projektů podporovaných EGAP spadá do kategorie s minimálními dopady na životní a sociální prostředí (kategorie C). U ostatních projektů (kategorie A a B) se EGAP snaží v rámci své činnosti možné negativní dopady maximálně zmírnit, například formou nastavení efektivní kontroly. Podmínky přijatelnosti vlivu projektu na životní a sociální prostředí stanovené v souhrnném posudku pro daný projekt jsou reflektovány v pojistné smlouvě s vývozcem či financující bankou.

Ekologická politika uvnitř EGAP

 • Úspora energií a spotřebovaného materiálu

  Jedním z cílů EGAP v oblasti ekologické politiky je snížení ekologické stopy. Proto EGAP postupně pracuje na úspoře energie např. výměnou kotlů za kotle s vyšší účinností spalování a hořáků plynových kotlů za nízkoemisní hořáky s plynulou regulací (dochází k úspoře plynu a zároveň snížení emisí Nox), zavedením předehřevu teplé užitkové vody odpadním teplem z chlazení budovy, či osvětlením pomocí LED žárovek. Na úspory energií se hledí při veškerých změnách vybavení budovy, ať už se jedná o pořizované spotřebiče nebo třeba výtahy.

  Vysoká pozornost je věnována také snaze o efektivní využívání nových technologií s cílem umožnění snížení dopadu na životní prostředí a samozřejmě i osvětě zaměstnanců v této oblasti.

  EGAP za účelem snižování zátěže pro životní prostředí rovněž preferuje elektronickou komunikaci před papírovou a usiluje o další rozšiřování možností využití biometrického podpisu. K úsporám přispívá i relativně nedávno zavedený a postupně rozšiřovaný online systém (viz kapitola 2.1), díky kterému dochází k úspoře v oblasti tisku.

  Intenzivně řešenou otázkou je také ekologická doprava. Vozový park EGAP byl v minulosti redukován na minimum a z velké části jsou využívány sdílené automobily. V roce 2016 byl autopark obnoven a byla pořízena vozidla s nižší spotřebou, než měla dříve vlastněná flotila. EGAP momentálně také analyzuje možnost využití elektromobilů či jiných dopravních prostředků na elektrická pohon. Mimo to EGAP efektivně plánuje pracovní cesty svých zaměstnanců a kde to lze, využívá k přepravě osob veřejnou dopravu. Toto platí i při cestách zaměstnanců do zaměstnání, kde EGAP přispívá zaměstnancům na úhradu nákladů za veřejnou dopravu. Zaměstnanci EGAP jsou nicméně motivováni i v alternativních formách dopravy do zaměstnání, ať už se jedná o pěší docházení, či o dopravu na kole, koloběžce, bruslích apod. EGAP nabízí bezpečné prostory pro uschování kol a koloběžek ve svých prostorách, stejně jako zázemí pro osobní hygienu a převlékání.

 • Šetrné nakládání s odpady

  EGAP podporuje odpovědné a šetrné nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí, z tohoto důvodu např. snižuje tisk, spotřebu plastových láhví, jednorázových příborů a nádobí.

  Třídění opadu za účelem recyklace je v EGAP samozřejmostí, v budově EGAP jsou na každém patře speciální koše na třídění plastů, papíru, skla a směsného odpadu.

 • Ve spolupráci se společností Remobil, z. s. jsme se stali oficiálním sběrným místem, na které můžete zanést své staré vysloužilé mobilní telefony a vhodit je do speciálního sběrného boxu, umístěného po pravé straně vchodu ve vstupní hale našeho sídla ve Vodičkově ulici. Více informací o projektu zde.

 • Doplňkové ekologické projekty

  EGAP se pyšní zhruba sto tisíci včel, které sídlí v šesti úlech na střeše sídla exportní pojišťovny ve Vodičkové ulici. Angažováním nových kolegyň se EGAP snaží podpořit ekosystém hlavního města Prahy a přispět k jeho zdravému rozvoji. Sladkou tečkou je produkce vlastního medu.

  Za účelem zkvalitňování pracovního prostředí podporuje EGAP biofilii pomocí uvádění venkovních přírodních prvků do vnitřních prostor budovy. Jedná se například o používání přírodních materiálů v interiéru, květiny či možnost venkovního posezení. Na terase EGAP pěstuje bylinky, které mohou zaměstnanci či kuchyně volně využívat.