Etický kodex EGAP

 1. Etický kodex Exportní garanční a pojišťovací společnosti („Kodex“) stanoví v návaznosti na Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, etické normy, pravidla a na zásady jednání a chování v pojišťovnictví („Etické normy“), zásady jednání a chování Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s. („EGAP“) a zaměstnanců EGAP, a to jak navenek, tak i uvnitř společnosti, které jsou jak pro EGAP, tak i pro jeho zaměstnance závazné.

 2. Dodržování ustanovení Kodexu napomáhá zejména:

  1. chránit dobré jméno EGAP a pojišťovnictví jako celku,

  2. zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni
   o službách EGAP a důvěřovali jim,

  3. aby vzájemné vztahy EGAP s pojišťovnami a klienty probíhaly v souladu s dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže a obchodními zvyklostmi, a

  4. předcházení střetu zájmů a trestné činnosti.    

 3. Dále jsou uvedeny vybrané zásady jednání a chování EGAP a jeho zaměstnanců, které jsou podrobněji upraveny v Kodexu a v dalších vnitřních předpisech EGAP.

 4. Dále jsou uvedeny vybrané zásady jednání a chování EGAP a jeho zaměstnanců, které jsou podrobněji upraveny v Kodexu a v dalších vnitřních předpisech EGAP.

 I. Zásady jednání a chování EGAP a jeho zaměstnanců

 1. EGAP a jeho zaměstnanci při své činnosti dodržují pravidla stanovená právními předpisy, včetně předpisů Evropské unie, mezinárodní pravidla Organisation for Economic Co-operation and Development („OECD“) a další pravidla pro EGAP závazná, a to zejména z oblasti:

  1. ochrany ovzduší (životní prostředí);

  2. boje proti podplácení (zejména podplácení v mezinárodním obchodě);

  3. boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v rozsahu závazném pro EGAP, a

  4. mezinárodních sankcí.  

 2. EGAP zásadně odmítá jakékoliv protiprávní jednání ze strany zaměstnanců a v případě jeho zjištění neprodleně přijímá opatření.

 3. EGAP spolupracuje s oprávněnými subjekty v rámci jejich kontrolní a dohledové činnosti. EGAP poskytuje součinnost při šetření a vyšetřování trestné činnosti, přestupku nebo správního deliktu v rámci trestního, přestupkového nebo správního řízení vyžadovanou právními předpisy. EGAP netoleruje vědomé poskytnutí nepravdivých informací, nebo úmyslné zamlčení informací orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům státní správy.

 4. EGAP poskytuje v nezbytně nutné míře svým zaměstnancům právní pomoc při uplatnění nároků a oprávněných zájmů vůči třetí osobě, které zaměstnancům vznikly v souvislosti s plněním pracovních úkolů, to vše při zachování vzájemné informovanosti.

 5. Zaměstnanci EGAP zejména:

  1. řádně a svědomitě reprezentují EGAP a pojišťovnictví jako celek a respektují Etické normy;

  2. postupují vždy tak, aby nepoškodili zájmy EGAP a jeho dobré jméno;

  3. neučiní nic, čím by EGAP vědomě ztížili nebo znemožnili plnění jeho povinností vyplývajících z předpisů uvedených v bodu 1 nebo z Kodexu;

  4. v osobním životě dbají, aby nejednali v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, Etickými normami a Kodexem.

 6. EGAP a jeho zaměstnanci zachovávají důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržují povinnost mlčenlivosti o pojišťovací činnosti a o věcech s ní souvisejících včetně obchodního tajemství, a to i po skončení své činnosti v EGAP. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy EGAP je povinen údaje poskytnout na základě a v souladu s právními předpisy, a případy, kdy poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se souhlasem klienta.  

 7. Zaměstnanci se vyvarují vyjadřování na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, v nichž by byly obsaženy informace o poměrech klientů, o nichž se dozví v rámci obchodního vztahu EGAP ke klientovi, a hodnocení klientů EGAP. Pro postup pro jejich výjimečné poskytování platí ustanovení bodu 6.

 8. Informace o vnitřních záležitostech EGAP, o jeho záměrech a strategii a s tím spojené dokumenty a informace nad rámec plnění pracovních úkolů zaměstnanci jsou za EGAP oprávněni poskytovat pouze a výhradně členové představenstva, zaměstnanci Odboru PR a marketingu nebo představenstvem či předsedou představenstva pověření zaměstnanci. Ostatní zaměstnanci pouze po schválení informací ředitelem Odboru PR a marketingu nebo jeho prostřednictvím.

 9. EGAP netoleruje žádnou formu přímého nebo nepřímého podplácení nebo korupce ani jiné trestné činnosti. EGAP a jeho zaměstnanci nepřijímají ani neposkytují v rámci svých služeb žádné mimořádné výhody (pobídky) jakéhokoliv druhu, a to včetně finanční hotovosti, bez ohledu na to, zda osoba nabízející nebo požadující takovou výhodu pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru.

 10. EGAP zajišťuje, aby veškerá reklama byla vedena pravdivě, v souladu s pravidly hospodářské soutěže a především bez prvků klamavé reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

 11. Osobní údaje o klientovi, zaměstnancích a třetích osobách zpracovává EGAP v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 12. V personálních záležitostech EGAP postupuje obezřetně. EGAP při přijímání zaměstnanců přihlíží k tomu, zda tito při svém předchozím pracovněprávním vztahu či obchodněprávním vztahu neporušili právní předpisy a své závazky, Etické normy a dobré mravy.

 13. EGAP dbá na to, aby nebyla vůči zaměstnancům porušována pravidla stanovená právními předpisy. Ve vztahu vůči zaměstnancům uplatňuje EGAP důsledně zásady pracovněprávních vztahů stanovené Právními předpisy včetně zákazu diskriminace.

 14. V zájmu zvyšování svých profesních znalostí a dovedností zaměstnanci soustavně pečují o prohlubování a zvyšování své kvalifikace a EGAP jim k tomu vytváří podmínky.

 15. EGAP zajišťuje, že zaměstnanci nejsou při svých rozhodnutích v rámci plnění pracovních úkolů ovlivňováni nad přípustný rámec stanovený právními předpisy.

II. Vztahy zaměstnanců EGAP ke klientům

 1. EGAP a jeho zaměstnanci:

  1. respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti;

  2. vedou soutěž mezi pojišťovnami a dalšími subjekty jedině pomocí čestných a poctivých prostředků, zejm. se vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných službách;

  3. se vyvarují šíření informací o jiných pojišťovnách a klientech, pokud by jim mohlo přivodit újmu nebo poškození jejich dobrého jména nebo být porušena povinnost mlčenlivosti. Zvláště se pak vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných pojišťovnách, jejich zaměstnancích a o svých klientech.

 2. Zaměstnanci uplatňují zdvořilý a korektní přístup ke všem klientům. Obchodní jednání vedou v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoli předpojatosti, zvýhodňování či diskriminace klienta a osob, které za klienta jednají. Nedávají přednost svým zájmům před zájmy EGAP a klienta.

 3. Zaměstnanci jsou povinni svoji činnost vykonávat s odbornou péčí a chránit zájmy EGAP a klientů. Zaměstnanci poskytují klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby. Zaměstnanci nesmí klientům uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace nebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb a nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

 4. EGAP a jeho zaměstnanci obezřetně přistupují k poskytování služeb a nenabízejí služby, které nemohou být poskytnuty. Zaměstnanci vždy posuzují vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům.

 5. Zaměstnanci nesjednávají pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry.

 III. Neetické chování nebo protiprávní jednání (whistleblowing) a stížnosti

 1. O případech neetického chování nebo protiprávního jednání včetně jakékoliv trestné činnosti, o kterých se při své pracovní činnosti dozvěděli, informují zaměstnanci svého přímého nadřízeného nebo Compliance officera, popř. ředitele Odboru řízení lidských zdrojů, vedoucí zaměstnanci přijímají odpovídající opatření v souladu s pravidly stanovenými v EGAP pro výkon zajišťování shody s předpisy nebo stanovenými postupy pro stížnosti, podněty a oznamování zaměstnanců. EGAP stanoví zvláštní postupy pro případy zjištění podplácení v mezinárodním obchodě.

 2. Oznámení týkající protiprávního jednání, které porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, v následujících oblastech, adresují zaměstnanci a třetí osoby, které se o oznamovaném protiprávním jednáním dozvěděly v souvislosti se svojí prací, výhradně Compliance officerovi:

  1. finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy,

  2. daně z příjmů právnických osob,

  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

  4. ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,

  5. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

  6. ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,

  7. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,

  8. zadávání veřejných zakázek, veřejné dražby a hospodářská soutěž,

  9. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

  10. ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

  11. ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo

  12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

 3. Zaměstnanci mohou učinit oznámení neetického chování, protiprávního jednání nebo protiprávního jednání v oblastech upravených v bodu 2. osobně, písemně a také formou anonymního písemného oznámení prostřednictvím za tímto účelem zřízené schránky označené WHISTLEBLOWING v sídle, resp. v prostorech EGAP, která je umístěna tak, že je znemožněna případná identifikace oznamovatele technickými prostředky. Informace o umístění uvedené schránky jsou  součástí informace uvedené intranetu, resp. webových stránkách EGAP. Výběr oznámení ze schránky je prováděn Compliance officerem  za přítomnosti zaměstnance Odboru vnitřního auditu. Učiněná oznámení eviduje a řeší Compliance officer  přiměřeně pravidlům stanoveným v EGAP pro výkon zajišťování shody s předpisy,resp. v případě protiprávního jednání v oblastech podle bodu 2. postupy stanovenými pro vyřizování oznámení. Zásada zákazu postihu oznamovatelů v oblastech dle bodu 1., bodu 2. a tohoto bodu je upravena ve zvláštním vnitřním předpisu. Předmětem vyhodnocení a ověřování anonymně učiněných oznámení nejsou stížnosti na činnost EGAP ve smyslu vnitřních předpisů a řešení běžných pracovních neshod mezi zaměstnanci.

 4. EGAP řeší stížnosti, které obdrží jako vyjádření nespokojenosti ze strany osoby, které byla poskytnuta služba nebo která je pojištěním EGAP dotčena. Pro vyřizování stížností na činnost EGAP dle věty předchozí a stížnosti, oznámení a podněty zaměstnanců stanoví EGAP postup samostatnými vnitřními předpisy.

 IV. Střet zájmů

 1. Zaměstnanci se vyvarují všech činností, vytvářejících střet jejich zájmů se zájmy EGAP, který by byl na újmu řádného a obezřetného jednání. (střet osobních a pracovních zájmů)

 2. EGAP dbá na to, aby pracovní postupy včetně působností a rozhodovacích pravomocí jednotlivých orgánů představenstva, organizačních útvarů a zaměstnanců na systemizovaných pracovních pozicích byly nastaveny tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů z titulu výkonů funkcí v orgánech představenstva, výkonu sjednané práce a plnění pracovních úkolů. (střet funkčních zájmů)

 3. Zásady postupů k zamezení střetu zájmů jsou uvedeny ve vnitřních předpisech.

 V. Přijímání darů

 1. Zaměstnanci nesmí svého postavení využít a vyžadovat či podněcovat získání jakýchkoliv finančních, věcných, nebo jinak penězi ocenitelných výhod od kohokoliv, především od klientů nebo jiných partnerů EGAP a od konkurentů. Rovněž nesmí svého postavení využít a obdobné výhody nabízet nebo poskytovat.

 2. Zaměstnanec je oprávněn přijmout penězi ocenitelné výhody, zejména věci, účasti na zábavné akci, pohoštění („Dar“), pokud jeho poskytnutí není v rozporu s dobrými mravy, zákonem, Kodexem nebo etickými normami.

 3. EGAP stanoví vnitřními předpisy pracovní postupy pro přijímání Darů, které jsou nabízeny a poskytovány v souvislosti s pracovní činností zaměstnance nebo tuto mohou ovlivnit. Za Dar se nepovažuje a zaměstnanec je vždy povinen odmítnout dar nebo výhodu ve formě hotovosti, cenného papíru (například dárkové certifikáty a jiné kupóny, směnky, šeky, peněžní poukázky), nebo jiné nástroje užívané ve finančním styku (hotovostní ekvivalent) a dále také půjčku nebo úvěr.

 4. V případě přijetí Daru nad vnitřními předpisy stanovenou odhadní hodnotu je  zaměstnanec povinen podat písemné oznámení o přijetí nadlimitního daru. Nadlimitním darem se rozumí i Dar, jehož hodnotu zaměstnanec není schopen odhadnout. Představenstvo může svým rozhodnutím stanovit roční limit souhrnných odhadních cen, při jehož překročení se za nadlimitními dary rozumí všechny Dary přijaté v kalendářním roce. Uvedené oznámení předloží zaměstnanec svému nadřízenému, a to nejpozději do 15 dnů po jeho přijetí.

 5. Nestanoví-li představenstvo jinak, zaměstnanec s vyjádřením svého nadřízeného zaměstnance bez zbytečného odkladu podá oznámení o přijetí nadlimitního daru Compliance officerovi a doručí nadlimitní dar Úseku finančnímu za účelem navržení dalšího postupu.

 6. Zaměstnanec Dar odmítne, resp. bez zbytečného odkladu Dar vrátí, pokud:

  a) by přijetím  došlo k porušení dobrých mravů, zákona, Kodexu nebo Etických norem
  b) je přijetí podmíněno protislužbou.
  Pokud je to vhodné, může zaměstnanec současně s vráceným Darem předat dárci dopis vysvětlující zásady EGAP ve vztahu k přijímání Darů.

 7. Bez zbytečného odkladu po odmítnutí přijetí hotovosti nebo hotovostního ekvivalentu, stejně tak i půjček a úvěrů dle bodu 3., a Daru, podá zaměstnanec svému přímému nadřízenému a Compliance officerovi  zprávu o odmítnutí Daru, ve které uvede údaje o dárci, o jaký Dar popř. hotovost nebo hotovostní ekvivalent se jedná, odhadní hodnotu s odůvodněním odhadu a datum odmítnutí Daru nebo hotovosti. Přímý nadřízený informaci zaměstnance vyhodnotí a případně navrhne přijetí opatření.

 8. V případě nejasností v souvislosti s přijetím Daru si zaměstnanec vyžádá konzultaci Compliance officera.

 9. Compliance officer vede seznam přijatých nadlimitních darů, který obsahuje minimálně údaj o dárci, datu přijetí Nadlimitního daru, o tom, o jaký nadlimitní dar se jedná a který zaměstnanec nadlimitní dar převzal.

 10. Compliance officer předkládá jednou ročně představenstvu zprávu o přijatých nadlimitních darech v uplynulém účetním období společně s pravidelnou zprávou o vyhodnocení plnění plánu zajišťování shody s předpisy a vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti zajišťování shody s předpisy.