Státní podpora exportu

Státní podpora spočívá v ručení státu za závazky, vyplývající z uzavřených pojistných smluv, a je považována za standardní nástroj podpory exportu s rychlou návratností vložených prostředků, za nástroj výrazně prorůstový a protikrizový, používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. Státem podporované vývozy se řídí souborem pravidel OECD a EU, která zajišťují, že si vývozci z jednotlivých zemí nekonkurují rozsahem státní podpory, ale výlučně kvalitou a cenou zboží a služeb.

Jedním ze základních principů, zakotvených v tzv. Konsenzu OECD, kterými se musí řídit pojišťovny poskytující pojištění vývozních úvěrových rizik se státní podporou, je princip samofinancování své činnosti, myšleno a měřeno v dlouhodobém horizontu. Stát by neměl dlouhodobě dotovat provoz pojišťovny, neboť v takovém případě by se jednalo o nedovolenou podporu. EGAP od samého počátku své existence, tedy od roku 1992, plně hradí veškeré provozní náklady, včetně výplat pojistných plnění poškozeným klientům, z výnosů z vlastní činnosti a funguje jako soběstačný, ale přitom cíleně a opět v dlouhodobém horizontu de-facto neziskový nástroj státní podpory exportu.

V praxi státní podpora znamená, že EGAP svým pojištěním vykrývá mezeru na trhu, na kterou nemají soukromé úvěrové pojišťovny dostatečnou kapacitu. Jedním ze základních předpokladů pro poskytnutí pojištění se státní podporou je splnění pravidel pro původ zboží.

Vývozy realizované se státní podporou ve formě pojištění přinášejí efekt nejenom samotným exportérům, ale obvykle také široké síti jejich subdodavatelů, zpravidla z řad malých a středních podniků. Znamenají práci pro stovky a tisíce lidí a v některých případech i pomáhají zachovat určitý typ výroby s dlouhodobou tradicí, podpořit zaměstnanost v regionech, udržet vysoce kvalifikované pracovníky a neztratit cenné know-how. Dalším přínosem pojištění se státní podporou je skutečnost, že dává exportérům možnost hledat obchodní příležitosti i mimo země Evropské unie, na dynamicky se rozvíjejících perspektivních trzích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a získávat nejenom potřebné zkušenosti, ale také reference pro navazování nových obchodních kontaktů.