Oznámení týkající se možného protiprávního jednání v EGAP podle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon č. 171/2023 Sb.), můžete činit v případě, že jste se o jednání v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. („EGAP“), které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, případně porušuje výše uvedený zákon nebo v jím vymezených oblastech jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, dověděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro EGAP (dále jen „oznámení“). To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatně výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi EGAP a jejím dodavatelem.

 

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v EGAP je v souladu s výše uvedeným zákonem určena jako příslušná osoba JUDr. Šárka Máchalová, v případě její nepřítomnosti Ing. Petra Pírek a/nebo Mgr. Kamila Navrátilová ŠtichováMBA.

 

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci EGAP lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky
  • Písemně
    • dopisem s označením WHISTLEBLOWING doručeným na adresu: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1 nebo
    • v listinné podobě prostřednictvím schránky označené slovy WHISTLEBLOWING EGAP, která je umístěna u vstupu do pasáže EGAP z Vodičkovy ulice, Praha 1
  • Osobně
    • Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou telefonicky na tel. čísle +420 222 842 222 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu oznamovani@egap.cz. O ústním podání se vyhotovuje zvuková nahrávka nebo záznam, zvukovou nahrávku je možné pořídit jen se souhlasem oznamovatele. Oznamovatel má právo se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky vyjádřit, jeho vyjádření bude přiloženo k záznamu nebo přepisu.
  • Ministerstvu spravedlnosti ČR

 

Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

EGAP oznamovatele vyrozumí o přijetí oznámení a dále o opatřeních přijatých EGAP v návaznosti na vaše oznámení. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání, jak je vymezeno výše, nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

 

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti zákona č. 171/2023 Sb.

 

Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení lze kromě toho alternativně podat Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že oznamovatel má pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb.

Při vyřizování oznámení dochází ke zpracování osobních údajů za plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách EGAP v části Zpracování osobních údajů – Základní informace o zpracování osobních údajů v EGAP.