Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 30. - 31.ledna 2019 se v Bruselu konalo 83. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Evropy, SNS, Blízkého východu a severní Afriky . Oproti předchozí kategorizaci došlo v daných regionech k následující změně:

  • zlepšení kategorizace u Albánie díky provedeným strukturálním reformám a započaté fiskální konsolidaci. Došlo ke snížení deficitu běžného účtu a vysokého podílu NPL v bankovním sektoru.  Na připojení země do EU panuje shoda napříč tamním politickým spektrem.
  • zlepšení kategorizace u Egypta. Země plní dohodnutý program s MMF, díky kterému se zlepšila finanční situace a nastartovala se ekonomika. Postupně se lepší externí pozice země, došlo k nárůstu devizových rezerv. Úspěchem také skončila emise státních eurobondů během roku 2018.
  • zlepšení kategorizace u Kazachstánu. Země disponuje značnými finančními rezervami, díky kterým je vláda  schopna reagovat na externí vlivy (především v podobě změn cen ropy) a stabilizovat ekonomiku. HDP na osobu patří mezi nejvyšší v regionu a také úroveň vládního zadlužení je relativně nízká.
  • zlepšení kategorizace u Uzbekistánu díky postupné ekonomické a politické liberalizaci. Ekonomika se postupně otevírá, do země směřuje čím dál více zahraničních investic. Díky technické asistenci MMF se výrazně zlepšila kvalita reportovaných ekonomických dat. Pozitivní je také udělení kreditních ratingů od dvou hlavních agentur v prosinci 2018.

        Pozn.: U výše zmíněných zemí došlo ke zlepšení z 6. do 5. kategorie.

  • zhoršení kategorizace u Bahrajnu ze 4. do 5. kategorie  kvůli významné závislosti země na externí pomoci, především od států GCC. Financování vládního dluhu je stále nákladnější a vláda zatím nepředstavila plány na zastavení negativního trendu a konsolidaci veřejných financí.

 

 

Kategorizace zemí platná od: 1.2.2019

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: