Klasifikace zemí

Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky několikrát ročně na základě výsledků ekonometrického modelu OECD zpracovávajícího nejaktuálnější makroekonomické údaje o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažují i faktory politických a dalších rizik, které nelze jednoduše kvantifikovat a nemohou být zahrnuty do vstupních parametrů modelu OECD.

Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 8 rizikových kategorií 0 až 7, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Do zvláštní kategorie 0 (nula) patří země s vyspělými finančními trhy, u kterých by minimální pojistné sazby státem podporovaných pojišťoven neměly být nižší než tržní sazby komerčních (státem nepodporovaných) finančních institucí.

Ve dnech 26.-27. června 2019 se v Paříži konalo 84. zasedání CRE OECD, kde byla projednávána kategorizace regionů Asie a jižní a východní Afriky . Oproti předchozí kategorizaci došlo v daných regionech k následující změně:

  • zhoršení kategorizace u Namibie do kategorie 5 zejména kvůli složité hospodářské situaci v posledních letech, dlouhodobým strukturálním problémům (malá ekonomika závislá na vývoji v Jižní Africe a Angole, navíc ohrožována klimatickými jevy - sucha) a rychle rostoucímu veřejnému dluhu.
  • zlepšení kategorizace u Vietnamu do kategorie 4 díky stabilní politické situaci, dlouhodobě vyrovnanému rychlému hospodářskému růstu, trvalému přílivu přímých zahraničních investic a velkému potenciálu do budoucna (nízký zahraniční dluh, dostatek surovin i levné, relativně vzdělané pracovní síly, pozitivní demografický vývoj v příští dekádě a úspěšný rozvoj průmyslových sektorů s vyšší přidanou hodnotou)
  • zhoršení kategorizace u Zambie do kategorie 7 zejména kvůli rapidně rostoucímu vládnímu dluhu, rostoucímu politickému riziku a dlouhodobým strukturálním problémům v podobě nízké míry diverzifikace ekonomiky a závislosti na Číně.

 

 

Kategorizace zemí platná od: 5. 7. 2019

Kategorizace zemí OECD:

Země s minimálními pojistnými sazbami stanovenými dle kategorie 0: