Sociální oblast

Sociální oblast

Podpora vývozu bez negativních společenských vlivů

Podpořený export je vyhodnocen jako export bez negativních společenských dopadů

EGAP jako odpovědný zaměstnavatel

Vztahy se zaměstnanci
Pracovní podmínky
Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
Rovné příležitosti a diverzita
Profesní a osobní růst zaměstnanců
Firemní kultura

Vzdělávání

Vzdělávání studentů a podpora jejich zapojení do pracovního procesu
Vzdělávání široké veřejnosti

Filantropie a charita

Filantropie
Dobrovolnictví

Podpora vývozu bez negativních společenských vlivů

 • EGAP hodnotí dopad podpořených vývozů na společnost a snaží se maximálně eliminovat negativní společenské dopady své činnosti. S vyhodnocením vlivu vývozu na sociální prostředí je souběžně prováděno také hodnocení vlivu na životní prostředí (viz kapitola 4.1.). EGAP při podpoře vývozních projektů postupuje v souladu s platnými mezinárodními pravidly v oblasti ochrany sociálního prostředí, včetně revidovaného doporučení Rady OECD z roku 2016 - „Doporučení OECD o společných přístupech pro státem podporované vývozní úvěry a environmentální a sociální due diligence (tzv. „Společné přístupy“). Vyhodnocení vlivu na životní a sociální prostředí v zemi konečného určení vývozu je jednou ze základních podmínek při pojišťování vývozních úvěrů a na projekty, u kterých lze předpokládat výrazně negativní vliv na životní prostředí, sociální aspekty a lidská práva, musí být zpracován odborný posudek ESIA (Environmental and Social Impact Assessment).

  Hodnocení vlivu na sociální a životní prostředí podléhají všechny projekty, u nichž vývozce žádá o pojištění úvěru se státní podporou se splatností delší než dva roky, a rovněž všechny investice do zahraničí. Odpovědnost za ekologickou a sociální nezávadnost projektu spočívá vždy na hlavním dodavateli. Pokud je český vývozce v postavení subdodavatele, postačí předložení posudku vypracovaného pro hlavního dodavatele.

  EGAP v rámci procesu prvotního posouzení projektu zařadí příslušný vývoz do kategorie A, B, nebo C ve spolupráci s autorizovaným expertem rozhodne, zda je potřeba zpracovat odborný posudek o vlivu projektu na životní a sociální prostředí.

  Do kategorie A jsou zařazeny vývozy, u kterých lze předpokládat značné negativní společenské vlivy či vlivy na životní prostředí, v místě, kde bude daný vývoz realizován. V sociální oblasti se jedná zejména o vývozy s dopadem na lidská práva. Pro tuto kategorii vývozce předkládá posudek ESIA.

  Do kategorie B jsou zařazeny vývozy, u kterých lze předpokládat méně závažné negativní společenské či ekologické dopady než u kategorie A. Do kategorie B budou zařazeny všechny vybrané vývozy, které nespadají do kategorií A a C. V tomto případě předkládá vývozce posudek společenských dopadů v rozsahu, který je zpravidla menší než posudek ESIA.

  Do kategorie C jsou zařazeny vývozy, u nichž je vliv na sociální a životní prostředí minimální nebo žádný. V tomto případě EGAP nepožaduje předložení žádného posudku.

EGAP jako odpovědný zaměstnavatel

 • Vztahy se zaměstnanci

  Jedním ze základních cílů, který by si měla každá společnost stanovit, je správný výběr, udržení a také motivace zaměstnanců. EGAP si váží svých zaměstnanců, které vnímá jako své nejcennější aktivum a klade si za cíl být kvalitním a konkurenceschopným zaměstnavatelem. Za tímto účelem podporuje adekvátní rozvoj lidských zdrojů a posilování firemní kultury.

  Vrámci posilování firemní kultury a týmového ducha EGAP podporuje organizaci teambuildingových akcí a aktivity pomáhající budovat přátelskou atmosféru a důvěru mezi zaměstnanci, například formou poskytnutí adekvátních prostorů pro setkávání zaměstnanců. Multifunkční místnost či společná terasa pro zaměstnance nabízejí kromě možnosti pořádání neformálnějších jednání rovněž prostor pro odpočinek a odreagování.

 • Pracovní podmínky

  EGAP usiluje o zkvalitňování pracovních podmínek, ať už se jedná o nabízené benefity, pracovní dobu či pracovní prostředí. Na všech pozicích, které to umožňují, mají zaměstnanci flexibilní pracovní dobu s tím, že základní pracovní doba je striktně dodržována, aby zaměstnanci nemuseli pracovat přesčas. Samozřejmostí je rovněž týden dovolené navíc, možnost práce formou home office či 5 sickdays. EGAP dbá na dodržování work-life balance a svým zaměstnancům poskytuje dostatečný prostor pro osobní a profesní růst, stejně jako pro uspokojivý rodinný život.

  EGAP nabízí velké množství benefitů pro zaměstnance či pro jejich rodinné příslušníky (např. flexipasy, příspěvek na dovolenou). Speciální pozornost je pak věnována vybraným skupinám zaměstnanců, jako například seniorům, kterým je poskytována ochranná lhůta v období před nástupem do důchodu nebo těhotným ženám a rodinám s dětmi, které mohou čerpat například volno navíc, příspěvky na dětské tábory a podobné benefity.

 • Zdraví a bezpečnost zaměstnanců

  Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je na prvním místě. EGAP zajišťuje zdravé a bezpečné pracoviště a své zaměstnance v této oblasti pravidelně školí. EGAP dodržuje veškeré hygienické požadavky (např. adekvátní obsazenost kancelářských prostorů, ergonomické sezení, dostatek světla, omezení hluků) a další náležitosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. EGAP podporuje zaměstnance ve sportovních aktivitách, k docházení na pravidelné pracovní zdravotní prohlídky, očkování apod. EGAP také zajišťuje závodní stravování a poskytuje příspěvky na zdravotní péči. Zaměstnanci mají možnost využít rovněž kartu MultiSport a reprezentovat EGAP například na běžeckých štafetách.

  Zdraví a bezpečnost zaměstnanců v době koronavirové pandemie

  V době koronavirové pandemie EGAP průběžně přistupoval k opatřením proti šíření nákazy mezi svými zaměstnanci v souladu s vládními patřeními. S ohledem na fakt, že EGAP nevyužívá open space, je riziko šíření nákaz mezi zaměstnanci v EGAP obecně omezeno. V rámci zavedených opatření došlo mimo jiné k:

  • vybavení všech zaměstnanců EGAP vzdálenými přístupy do systému, umožňujícími práci z domova,
  • všichni zaměstnanci byli vybaveni účinnými ochrannými pomůckami, dezinfekcemi a doplňky stravy podporujícími imunitu,
  • byl zintenzivněn úklid a desinfekce prostor budovy,
  • dle nařízení vlády byli zaměstnanci testování pomocí antigenních testů,
  • dle aktuálních rizik docházelo k omezení vstupu do budovy různými formami, od střídání osob na pracovišti, až po maximální využívání home office v době nejhorších období pandemie,
  • osobní jednání byla omezena na minimum a nahrazena online konferencemi,
  • byly uzavřeny veškeré prostory pro společné trávení času zaměstnanců (primárně se jednalo o multifunkční zasedací místnost), rovněž byl omezen vstup do jídelny, která nicméně při dodržení veškerých hygienických opatření nadále sloužila jako výdejna obědů,
  • byla zvýšena péče o zaměstnance, na jejichž psychiku měla pandemie negativní vliv, včetně umožnění těmto zaměstnancům čerpat volno navíc,
  • zaměstnanci se mohli v rámci placeného volna rovněž zapojit jako dobrovolníci.

  Aktuálně je zdravotní situace zaměstnanců v EGAP ve vztahu ke koronavirové nákaze stabilizována a i díky vysoké proočkovanosti zaměstnanců EGAP, která dosahuje vysoko nad celonárodní průměr, lze považovat EGAP za bezpečné pracoviště, jak pro zaměstnance, tak i pro klienty, kteří jsou opět v prostorách EGAP vítáni.

 • Rovné příležitosti a diverzita

  EGAP podporuje různorodost pracovního týmu, protože věří, že takový tým je schopen pracovat efektivněji s využitím různých náhledů, znalostí a zkušeností jeho jednotlivých členů. EGAP dlouhodobě udržuje stejný poměr zastoupení mužů a žen, zaměstnává osoby různých věkových kategorií a s různou úrovní dosaženého vzdělání. EGAP zaměstnává rovněž osoby se zdravotním postižením.

  K 31. 12. 2020 zaměstnával EGAP 117 zaměstnanců, z toho 59 žen a 58 mužů a 1 osobu se zdravotním postižením.[1]

  Aktuálně je nejmladšímu zaměstnanci 24 let (žena), nejstaršímu 64 let (muž), ke konci roku 2021 bude nejstaršímu zaměstnanci 65 let (muž).

  Graf 1: Věková kategorie zaměstnanců EGAP v roce 2020 (%)

  Graf 2: Kvalifikace zaměstnanců EGAP v roce 2020 (%)

  EGAP se dlouhodobě těší nízké fluktuaci zaměstnanců, což svědčí o jeho kvalitách jako zaměstnavatele. Nejdéle pracující zaměstnanec je v EGAP již 29 let.

  Nejdéle pracující zaměstnanci v EGAP jsou:

  1. žena od 1. 9. 1992
  2. žena od 24. 5. 1993
  3. muž od 1. 7. 1993
  4. muž od 1. 9. 1993

  Za účelem přilákání nových talentů, ale i udržení kontaktu například s rodiči na rodičovské dovolené nabízí EGAP kromě standardního pracovního poměru rovněž spolupráci formou dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Nadále nicméně převažují standardní pracovní poměry na dobu neurčitou.

  Graf 3: Zaměstnanci podle pracovního poměru v roce 2020 (%)

 • Profesní a osobní růst zaměstnanců

  V EGAP mají všichni zaměstnanci prostor pro profesní i osobní růst. EGAP zajišťuje pravidelné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v jazykových, prezentačních, IT, manažerských a jiných dovednostech. Zaměstnanci si společně se svými nadřízenými stanoví na každý rok individuální plány osobního rozvoje. EGAP rovněž podporuje zaměstnance ve zvyšování dosaženého vzdělání a hradí zaměstnancům další studium na vysoké škole, na programech CFA apod. Vybraní zaměstnanci jsou školeni v moderních způsobech vedení pracovních týmů, kde je využíván například koučing či mentoring. V EGAP se rovněž osvědčily dočasné rotace zaměstnanců mezi jednotlivými úseky, které umožní zaměstnancům detailně se seznámit s prací kolegů z jiných odborů a v případě zájmu na obou stranách i trvale změnit jejich profesní zaměření.

 • Firemní kultura

  Na tvorbě firemních hodnot a tím i celé firemní kultury se v EGAP podílejí všichni zaměstnanci, čímž je zaručeno, že se zaměstnanci s firemními hodnotami dostatečně ztotožní a tyto budou dodržovány. Součástí firemní kultury EGAP je rovněž slušné a profesionální vystupování vůči všem stakeholderům společnosti, jehož součástí je i dodržování dress codu. V EGAP je rovněž dostupná anonymní schránka na případné stížnosti a ohlašování porušování faremních hodnot.

  Tabulka 1: Firemní hodnoty

  Středobodem naší pozornosti je spokojený zákazník

  Spokojenost zákazníka je naší hlavní prioritou. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, tak abychom byli schopni vyjít vstříc jeho konkrétním potřebám. Průběžně prohlubujeme povědomí o podpoře exportu v cílové skupině exportérů, včetně malých a středních podniků.

  Náš přístup je odpovědný a profesionální

  Jsme experty v našem oboru a nabízíme značnou přidanou hodnotu. Chceme vyniknout prostřednictvím našich znalostí a jedinečných služeb. Naši analytici jsou odborníky na posouzení teritoriálního rizika stejně jako na posouzení rizik obchodního charakteru. Disponujeme nejnovějšími informacemi o dění v zemích, kam míří český export. Přijímáme odpovědnost za své jednání a vážíme si své profesní cti.

  Klademe velký důraz na srozumitelnost a efektivitu námi poskytovaných služeb

  Aktivně komunikujeme. Vysvětlujeme naše možnosti a pracujeme na tom, aby naše informace a procesy byly srozumitelné a snadno použitelné. Průběžně zkvalitňujeme naše služby, snižujeme administrativní zátěž a urychlujeme procesy.

  Naše činnost má dlouhodobou perspektivu

  Spíše než na úspěchy v krátkém období cílíme na dlouhodobost. Tato skutečnost reflektuje časový horizont poskytované podpory stejně jako proticyklický charakter EGAP. Naše hospodaření je dlouhodobě finančně vyrovnané. Naše výsledky hodnotíme s dostatečným časovým odstupem.

  Jsme týmoví hráči

  Respektujeme každého člena týmu. Vzájemně se podporujeme při naší práci. Úspěch jednoho člena týmu je úspěchem celé společnosti. Průběžně posilujeme spolupráci s ostatními institucemi podporujícími české podnikatele, stejně jako s ostatními ECAs.

Vzdělání

 • Vzdělávání studentů a podpora jejich zapojení do pracovního procesu

  EGAP aktivně spolupracuje s vysokými školami a univerzitami, připravuje přednášky či prezentace o své činnosti a o fungování českého exportu na rizikové zahraniční trhy, stejně jako podporuje a účastní se českých i mezinárodních akademických konferencí zabývajících se tématy spojenými s jeho činností. Nabízí českým i zahraničním studentům pracovní stáže či zkrácené pracovní úvazky k získání pracovních návyků a praxe již během studia. Tímto zároveň EGAP vyhledává mezi studenty a čerstvými absolventy talenty, kterým pak umožňuje získat dlouhodobé pracovní uplatnění ve svých řadách.

 • Vzdělávání široké veřejnosti

  Účast EGAP nechybí ani na pravidelných konferencích a seminářích určených exportérům, ale i široké veřejnosti. Tyto jsou mnohdy pořádány ve spolupráci s dalšími státními organizacemi zřízenými za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice. Minimálně 2x ročně vychází Časopis Procházka EGAPem, kde jsou čtenáři informování o novinkách v EGAP, ale rovněž o zkušenostech EGAP z různých exportních teritorií, včetně jejich rizik. Časopis se nachází na webových stránkách EGAP (https://www.egap.cz/cs/casopis-egap) a je dostupný široké veřejnosti.

Filantropie a charita

 • Filantropie

  EGAP podporuje své zaměstnance v zapojování se do filantropických projektů. Například již pravidelně je organizována sbírka v rámci Ježíškových vnoučat.

 • Dobrovolnictví

  EGAP nabízí zaměstnancům možnost čerpání placeného volna pro výkon dobrovolnické činnosti v rámci mimořádných situacích např. v kontextu povodní či pandemie Covid-19. Dobrovolničení je součástí i pořádaných teambuildingových akcí, v rámci jedné například zaměstnanci EGAP pomáhali Lesům ČR čistit les po těžbě dřeva v souvislosti s kůrovcem.