Postup při vyhodnocení vlivu vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení

Pozitivní hodnocení přijatelnosti vlivu vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení je jedním ze základních předpokladů pro uzavření pojistné smlouvy. Hodnocení vlivu na životní prostředí podléhají všechny projekty, u nichž vývozce žádá o pojištění úvěru se státní podporou se splatností delší než dva roky, a rovněž všechny investice do zahraničí (dále jen "vývoz").

Proces vyhodnocení vlivu vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení začíná předložením vyplněného dotazníku o vlivu vývozu na životní prostředí. Dotazník vyplní vývozce, a to i v případě, že o pojištění žádá banka, která poskytuje např. odběratelský úvěr na financování vývozu. Je nezbytné, aby vývozce předložil vyplněný dotazník co nejdříve, tj. již při zahájení jednání o financování a pojištění vývozu. Na základě vyplněného dotazníku zařadí EGAP vývoz do jedné ze tří kategorií, popsaných níže, a rozhodne, zda je či není nutné zpracovat odborný posudek o vlivu na životní prostředí.

V případě, že se jedná o pojištění vývozu, jehož hodnota je vyšší než CZK ekvivalent 10 mil. SDR, přepočtený kurzem České národní banky ke dni podání žádosti o pojištění, nebo o pojištění vývozu do citlivé oblasti či s dopadem na lidská práva, předloží vývozce dotazník včetně čestného prohlášení expertovi uvedenému na seznamu zpracovatelů posudků (dále jen "expert") za účelem zařazení vývozu do příslušné kategorie. EGAP uznává experty, kteří získali autorizaci v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a kteří mají odbornou způsobilost k posouzení sociálních otázek a otázek lidských práv v zemi konečného určení.

V ostatních případech předkládá vývozce dotazník včetně čestného prohlášení přímo EGAP společně se žádostí o pojištění a EGAP může od požadavku na další posuzování vlivu vývozu na životní prostředí upustit.


1. Zařazení do kategorií

Na základě vyplněného dotazníku a doporučení experta zařadí EGAP vývoz do jedné z následujících kategorií:

  • do kategorie A zařadí vývozy, u kterých lze předpokládat značné negativní vlivy na životní prostředí přesahující území, na kterém bude daný vývoz realizován; jedná se zejména o vývozy do citlivých oblastí či s dopadem na lidská práva,
  • do kategorie B zařadí vývozy, u nichž je vliv na životní prostředí méně výrazný než u vývozů kategorie A, je místně ohraničený a není neodstranitelný; do kategorie B budou zařazeny všechny vybrané vývozy, které nespadají do kategorií A a C,
  • do kategorie C zařadí vývozy, u nichž je vliv na životní prostředí minimální nebo žádný.

Zařazení do příslušné kategorie oznámí EGAP vývozci i pojištěné bance bezodkladně. Další postup vyplývá ze zařazení do příslušné kategorie.

Kategorie A

Při zařazení vývozu do kategorie A je vývozce povinen předložit EGAP expertní posudek, a to v českém, případně v českém a anglickém jazyce s jednoznačným hodnocením míry vlivu vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení.

Posudkem (ESIA) je:

  1. posudek vypracovaný osobou autorizovanou v zemi konečného určení vývozu za podmínky, že vliv vývozu na životní prostředí vyhovuje pravidlům ochrany životního prostředí; potvrzení o autorizaci této osoby musí být přiloženo k posudku s tím, že EGAP ji může následně ověřit,
  2. posudek uznaný mezinárodní finanční institucí, která vývoz financuje,
  3. posudek uznaný zahraniční úvěrovou pojišťovnou v případě, že je vývoz součástí projektu, na jehož pojištění se tato zahraniční úvěrová pojišťovna podílí,
  4. posudek vypracovaný expertem.

V případech 1 - 3 bude EGAP požadovat autorizaci posudku expertem. Posudek musí být vypracován v souladu s pravidly Světové banky na ochranu životního prostředí, případně jiných mezinárodních finančních institucí nebo Evropského společenství, a rovněž v souladu s pravidly platnými v zemi konečného určení vývozu, jsou-li dostupná (dále jen "pravidla na ochranu životního prostředí").

Výsledkem posudku musí být jednoznačné stanovisko, zda vliv vývozu na životní prostředí v zemi konečného určení vývozu vyhovuje ekologickým limitům a kritériím podle pravidel na ochranu životního prostředí. Pokud zkoumaný vývoz těmto limitům a kritériím nevyhovuje, požaduje EGAP změnu technických parametrů vývozu tak, aby limity a kritéria pro dané odvětví byly dodrženy.

V případě, že předložený posudek neobsahuje jednoznačné vyhodnocení vlivu vybraného vývozu na životní prostředí, může EGAP požadovat od vývozce doplnění posudku dalšími informacemi nebo předložení nového posudku.

EGAP uzavře pojistnou smlouvu pouze v případě, když posudek potvrdí, že vliv vývozu na životní prostředí nepřekročí ekologické limity pro dané odvětví nebo obor.

Vývozce má povinnost dodržet ekologické parametry vývozu obsažené v odborném posudku. V případě negativní odchylky má EGAP právo požadovat po vývozci nápravu. Jestliže k nápravě nedojde, vystavuje se vývozce, v souladu s podmínkami pojistné smlouvy, možnosti postihu při případné likvidaci pojistné události.

Dojde-li k významným změnám v porovnání s původní dokumentací k vývozu, musí si vývozce vyžádat na zpracovateli posudku vyhodnocení vlivu těchto změn na životní prostředí.

Pokud se jedná o subdodávky pro mezinárodní projekt, může vývozce předložit EGAP posudek zpracovaný pro hlavního dodavatele nebo posudek pouze na české subdodávky. Vývozce je povinen zveřejnit posudek na svých webových stránkách co nejdříve, nejpozději však 30 dnů před datem uzavření pojistné smlouvy.

Kategorie B

Při zařazení vývozu do kategorie B postupuje EGAP stejně jako v případě zařazení vývozu do kategorie A. Posudek o vlivu vývozu na životní prostředí však nebude obsahovat komplexní informace o vlivu vývozu na životní prostředí, ale pouze informace odpovídající menší míře negativních vlivů vývozu na životní prostředí. Na rozdíl od vývozů zařazených do kategorie A, nebude před uzavřením pojistné smlouvy vyžadováno zveřejnění posudku.

Kategorie C

Při zařazení vývozu do kategorie C EGAP posudek o vlivu vývozu na životní prostředí nevyžaduje.


2. Monitorování dodržování ekologických parametrů

Obsahuje-li předložený posudek povinnost předkládat pravidelné monitorovací zprávy, zahrne EGAP tuto povinnost do textu pojistné smlouvy. Monitoring zpravidla probíhá až do okamžiku uplynutí záručních lhůt uplatňovaných v souvislosti s dodávaným předmětem vývozu, nejpozději však do skončení pojistné doby.


3. Likvidace pojistných událostí

Při likvidaci pojistné události bude EGAP zjišťovat, zda její příčinou nebylo nedodržení hodnot ochrany životního prostředí obsažených v posudku, a přiměřeně tomu uplatňovat vůči vývozci postih formou snížení výplaty pojistného plnění, resp. rekursu.