Seznam citlivých oblastí a oborů

Ilustrativní seznam citlivých odvětví

Projekty kategorie A

Tento seznam se týká projektů "na zelené louce" nebo přestavby projektů níže uvedených a typy projektů včetně hraničních hodnot a je pouze indikativní.

 1. Rafinérie ropy (kromě podniků vyrábějících z ropy pouze maziva) a zařízení pro zplynování a zkapalňování 500 tun nebo více uhlí nebo asfaltových břidlic denně.
 2. Tepelné elektrárny a ostatní spalovací zařízení s tepelným výkonem 300 megawattů1 nebo víc a atomové elektrárny a jiné atomové reaktory včetně demontáže a vyřazování z provozu těchtoelektráren a reaktorů (s výjimkou výzkumných zařízení na výrobu a konverzi štěpných a množivých materiálů, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kilowatt trvalého tepelného zatížení).
 3. Zařízení, zkonstruovaná pro výrobu nebo obohacování jaderných paliv, přepracování nebo konečnou likvidaci ozářených atomových paliv, nebo pro uskladnění, likvidaci a zpracování radioaktivního odpadu.
 4. Integrovaná zařízení na prvotní tavení litiny a oceli. Zařízení na výrobu neželezných surových produktů z rudy, koncentrátu nebo druhotných surovin za pomoci metalurgických, chemických nebo elektrolytických postupů.
 5. Zařízení na těžbu azbestu a na zpracování a přeměnu azbestu a produktů obsahujících azbest: na azbestocementové produkty s roční výrobou větší než 20 000 tun hotového výrobku; na třecí materiály s roční výrobou větší než 50 tun hotového výrobku; a na ostatní použití azbestu větší než 200 tun ročně.
 6. Integrovaná chemická zařízení, tj. zařízení na výrobu látek v průmyslovém rozsahu při použití procesů chemických proměn, v nichž je několik jednotek postavených vedle sebe a jsou funkčně navzájem propojené, a které jsou určeny pro výrobu základních organických chemikálií, základních neorganických chemikálií, hnojiv na bázi fosforu, dusíku nebo draslíku ( jednosložková nebo vícesložková hnojiva); základní výrobky k ochraně rostlin a pesticidy; základní farmaceutické výrobky používající chemické nebo biologické procesy, výbušniny.
 7. Výstavba dálnic, silnic pro motorová vozidla a tratí pro dálkovou železniční přepravu a letišť s délkou hlavní rozjezdové/přistávací dráhy 2 100 metrů nebo víc; výstavba nové silnice se čtyřmi nebo více pruhy, nebo přestavba a/anebo rozšíření stávající silnice na čtyři nebo více pruhů, pokud tato silnice nebo přestavovaný část silnice dosáhne nepřetržité délky 10 km a více.
 8. Produktovody, terminály a přidružená zařízení k velkokapacitní přepravě plynu, ropy a chemikálií.
 9. Námořní přístavy, jakož i vnitrozemské vodní kanály a přístavy pro vnitrozemskou plavbu, které umožňují průjezd lodí s více než 1 350 tunami BRT nosnosti, obchodní přístavy, mola pro nakládání a vykládání propojená s pevninou jež jsou mimo přístavy (s výjimkou mol pro přívozy), které pojmou plavidla s výtlakem přes 1 350 BRT.
 10. Zařízení na zpracování a odstraňování odpadů spalující, chemicky zpracovávající nebo zavážející toxických a nebezpečných odpadů.
 11. Velké2 přehrady a ostatní hráze určené k zadržení nebo trvalému zachycení vody).
 12. Činnosti spojené s čerpáním podzemích vod nebo přečerpávání umělých podzemních vod v případech, když roční objem čerpané nebo přečerpávané vody dosahuje 10 milionů krychlových metrů nebo víc.
 13. Průmyslové závody pro
  a) výrobu papíroviny ze dřeva nebo obdobných vláknitých materiálů,
  b) výrobu papíru a lepenky s výrobní kapacitou převyšující 200 vzduchem sušených metrických tun nebo více denně.
 14. Těžba rašeliny, kamenolomy a povrchová těžba a zpracování kovových rud nebo uhlí.
 15. Těžba ropy a zemního plynu pro komerční účely.
 16. Skladovací zařízení pro ropu, petrochemické a chemické výrobky s kapacitou 200 00 tun nebo více.
 17. Velkoplošná těžba dřeva.
 18. Obecní úpravny odpadních vod s kapacitou převyšující 150 000 ekvivalentních obyvatel.
 19. Obecní zařízení na zpracování pevných odpadů a odpadové skládky.
 20. Rozsáhlá turistická a maloobchodní zařízení.
 21. Výstavba nadzemních elektrických přenosových linek.
 22. Velkoplošné rekultivace.
 23. Velkoplošné primární zemědělství/lesní hospodářství zahrnující zúrodnění nebo kultivaci přírodních lokalit.
 24. Továrny na činění kůží a kožešin, pokud zpracovací kapacita přesahuje 12 tun hotového výrobku denně.
 25. Zařízení na intenzivní chov drůbeže nebo prasat s více než 40 000 místy pro drůbež, 2 000 místy pro produkci prasat (nad 30 kg) nebo 450 míst pro prasnice.
 26. Projekty, jejichž realizace je plánovaná v citlivých oblastech nebo projekty, které budou pravděpodobně mít citelný vliv na tyto oblasti, i když se tato kategorie projektů nevyskytuje ve výše uvedeném seznamu. Tyto citlivé oblasti zahrnují národní parky nebo jiné oblasti identifikované národními nebo mezinárodními zákony a ostatní citlivé oblasti mezinárodního, národního nebo místního významu, jako jsou mokřady, lesy s vysokou úrovní biologické rozmanitosti, oblasti archeologického nebo kulturního významu a oblasti důležité pro domorodé obyvatelstvo nebo jiné zranitelné skupiny.

1 Pracovní skupina pro vývozní úvěry a úvěrové garance se shodla na tom, že definice "tepelný výkon 300 megawatt" má být interpretován jako "obvyklý ekvivalent k hrubému elektrickému výkonu 140 megawattů pro elektrárny s parními turbínami a plynovými turbínami s jednoduchým cyklem".
2 Podle definice mezinárodní komise pro velké přehrady tato komise definuje velkou přehradu jako přehradu s výškou 15 metrů a více od základů. Přehrady, které jsou vysoké mezi 5 a 15 metry a mají objem nádrže větší než 3 miliony m3 jsou též klasifikovány jako velké přehrady.