Bf - MSP - Žádost o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení (VPP typ Bf)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení
VPP typ Bf
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
MSPH
  Žadatel o pojištění
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země/země konečného určení vývozu:
  Vývozce:
  Celková hodnota vývozu2:

1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.

2 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu.

I. Žadatel o pojištění
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
 
Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele:
V příloze uveďte znázornění struktury společníků až po skutečného majitele3, kde budou zřejmé u každé osoby samostatně vystupující ve struktuře:
 • název a jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (je-li přiděleno) /datum narození,
 • země sídla/bydliště/místa pobytu,
 • úroveň ve struktuře vlastnických vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu na zisku/hlasovacích právech/popř. uplatnění rozhodujícího vlivu.
  Žádá o:
  

3 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Informace o vývozci
  Název:
  Identifikační číslo::
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
  Počet zaměstnanců4:
  Roční obrat za poslední účetní období4:
  Bilanční suma za poslední účetní období4:
  Vztah vývozce k jiným subjektům5:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny vývozce5:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Neuhrazená pohledávka Vývozce ke dni podání Žádosti dle Centrálního registru úvěrů – po splatnosti více než 90 dnů     

4 Vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v Příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

5 Mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny subjektu.
Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.
 3. Kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
  5. osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy takovým způsobem, že úpadek dodavatele nebo odběratele může způsobit úpadek subjektu.
  6. Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle bodu 2.

III. Smlouva o postoupení pohledávky/ek
  Předmět smlouvy o postoupení
  pohledávky/ek:
  Smlouva uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Číslo smlouvy:
  Předmět smlouvy o postoupení
  pohledávky/ek:
  Dokument/y prokazující vznik pohledávky/ek:
  Předpokládané datum postoupení
  pohledávky/ek:
  Požadovaná hodnota pojištění (pojistná
  hodnota) (v měně smlouvy o vývozu):
  Další navrhované podmínky do smlouvy o postoupení pohledávky, a to zejména prohlášení vývozce, že dovozce
  je vůči němu zavázán předkládat dokumenty nezbytné pro finanční hodnocení dovozce a ručitele, tj. především
  finanční výkazy dovozce a ručitele a závazek vývozce takové dokumenty předložit žadateli o pojištění:
IV. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu2
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr)
  (předmět pojištění)
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek):
  Forma zajištění návratnosti vývozní pohledávky (vývozního úvěru):
  Kalkulovaný zisk   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Okamžik vzniku vývozní pohledávky 
  ve smlouvě o vývozu:
  V příloze přiložte harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem (příloha č. 2).
  a) Závazky vývozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  b) Závazky dovozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  c) Forma zajištění úhrady kupní ceny (záruky, směnky, akreditivy apod.)
Národní podíly:
 Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  1. Subdodávky od dodavatelů se sídlem v České republice
    1. Název:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
    2. Název:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na hodnotě vývozu celkem:
  2. Podíl místních dodávek v zemi dovozce na celkové hodnotě vývozu6 - (místní náklady)
      .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
      % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  3. Subdodávky ze třetích zemí mimo zemi dovozu
    1. Stát:
        Název:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
    2. Stát:
        Název:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl subdodávek ze třetích zemí na hodnotě vývozu celkem: 

6 Náklady na zboží a služby v zemi dovozce dle Konsensu OECD.

V. Dovozce/dlužník (zahraniční kupující)
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Právní forma dovozce:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Hlavní předmět činnosti:


  Banka dovozce:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Vztah dovozce k jiným subjektům5:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny dovozce5:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Dosavadní zkušenosti vývozce s dlužníkem/dovozcem:
  Výše pohledávek vývozce vůči dlužníku/dovozci celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti - v posledních 3 letech, více než 180dnů:
VI. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. podrobný popis předmětu vývozu; reference na obdobné transakce vývozce, a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se vývozce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou vývozci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro vývozce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění Z, F, V apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru „Bf“ - MSPH
Příloha č. 2 -  Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem
Příloha č. 3 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Příloha č. 4 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu a při trestním stíhání vývozce
Příloha č. 5 -  Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.
Prohlášení žadatele o pojištění bankou financovaného
krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru - Bf - MSPH
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil/a s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Bf“ a základními podmínkami pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („pojištění“), uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („žádost“) a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Bf“;
 2. byl/a jsem obeznámen/a s tím, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti s touto žádostí a které jí byly předány v souvislosti s touto žádostí. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do obchodního případu souvisejícího s touto žádostí;
 3. obchodní případ, o jehož pojištění žádám, je na základě (žadatelem) provedeného předběžného vyhodnocení uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto případu; a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby byly s údaji a informacemi, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů či informací příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.