Bf - MSP - Žádost o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení (VPP typ Bf)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení
VPP typ Bf
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
MSP
1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  Žadatel o pojištění
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země:
  Výrobce:
  Celková hodnota vývozu2:

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

I. Žadatel o pojištění
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
II. Informace o vývozci
  Název:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Počet zaměstnanců3:
  Roční obrat za poslední účetní období3:
  Bilanční suma za poslední účetní období3:
  Vztah vývozce k jiným subjektům4:
 
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s vývozcem4:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Neuhrazená pohledávka Vývozce ke dni podání Žádosti dle Centrálního registru úvěrů – po splatnosti více než 90 dnů     

3 vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

4 Finančně spjatou skupinou je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením, přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.

Za finančně spjatou skupinu není považováno skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).
Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

III. Smlouva o postoupení pohledávky/ek
  Předmět smlouvy o postoupení
  pohledávky/ek:
  Smlouva uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Číslo smlouvy:
  Dokument/y prokazující vznik pohledávky/ek:
  Předpokládané datum postoupení
  pohledávky/ek:
IV. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu2
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr) 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek):
  Forma zajištění návratnosti vývozní pohledávky (vývozního úvěru):
  Kalkulovaný zisk   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Okamžik vzniku vývozní pohledávky 
  ve smlouvě o vývozu:
  V příloze přiložte harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem (příloha č. 2).
  a) Závazky vývozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  b) Závazky dovozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  c) Forma zajištění úhrady kupní ceny (záruky, směnky, akreditivy apod.)
Národní podíly:
 Hlavní subdodavatelé (výrobci)6:
  1. Subdodávky od dodavatelů se sídlem v České republice5
    1. Název:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
    2. Název:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na hodnotě vývozu celkem6

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

5 nad 5% hodnoty vývozu

6 U obchodních případů s maximální pojistnou hodnotou nebo výší pojistného limitu do 50 mil. Kč a s celkovou dobou pojištění do 2 let se požadavek na prohlášení o výši českého podílu a informaci o českých subdodávkách neuplatňuje.

V. Dovozce/dlužník (zahraniční kupující)
  Název:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Identifikační číslo
     Stát
  Právní forma dovozce:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Hlavní předmět činnosti:


  Banka dovozce:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Vztah dovozce k jiným subjektům4:
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s dovozcem4:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Dosavadní zkušenosti vývozce s dlužníkem/dovozcem:
  Výše pohledávek vývozce vůči dlužníku/dovozci celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti - v posledních 3 letech, více než 180dnů:

4 Finančně spjatou skupinou je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením, přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.

Za finančně spjatou skupinu není považováno skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).
Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

VI. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. podrobný popis předmětu vývozu resp. projektu; reference na obdobné transakce vývozce, a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se vývozce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou vývozci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro vývozce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění Z, F, V apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru „Bf“ - MSP
Příloha č. 2 -  Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem
Příloha č. 3 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu7
Příloha č. 4 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu a při trestním stíhání vývozce
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

7 U obchodních případů s maximální pojistnou hodnotou nebo výší pojistného limitu do 50 mil. Kč a s celkovou dobou pojištění do 2 let se požadavek na prohlášení o výši českého podílu neuplatňuje.

Prohlášení žadatele o pojištění bankou financovaného
krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru - Bf - MSP
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Bf“ a základními podmínkami pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („pojištění“), uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („žádost“) a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Bf“,
 2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
 3. obchodní případ, o jehož pojištění žádám, je na základě (žadatelem) provedeného předběžného vyhodnocení uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby byly s údaji a informacemi, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů či informací příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.