Cf - MSP - Příloha č.5 - Dotazník pro vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí včetně prohlášení vývozce

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 5
k žádosti o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého
vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení - Cf - MSP

Dotazník pro vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí
včetně prohlášení vývozce

Popis projektu
I. Základní údaje
  1. Označení Vývozu/projektu (název projektu), jeho kapacita (rozsah) a země konečného určení
  2. Hodnota (tj. jistina) úvěru
  3. Možnost kumulace s jinými projekty.
  4. Zdůvodnění potřeby záměru a umístění v zemi určení, včetně přehledu zvažovaných variant (i nulové varianty)
      a hlavních důvodů (z hlediska životního prostředí, dopadů do sociální oblasti a do lidských práv, ekonomických
      hledisek atd.) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
  5. Popis technického a technologického řešení projektu.
  6. Předpokládaný termín zahájení realizace Vývozu/projektu a jeho dokončení.
  7. Je smlouva o vývozu, pro kterou žádáte o pojištění vývozních úvěrových rizik, součástí projektu zabezpečovaného
      jiným subjektem?
  8. Bylo provedeno posouzení Projektu, jehož je vývoz součástí, z hlediska environmentálních a sociálních dopadů
      („ESIA“)?
  9. Existují v zemi konečného určení Vývozu/projektu z hlediska projektu významné nevládní organizace (NGOs),
      občanská sdružení, občanské společnosti (CSOs) apod., u nichž lze předpokládat zájem na dialogu o vlivech
      projektu na životní prostředí a dopadů do sociální oblasti vč. dodržování lidských práv?
  10. Probíhá nebo bude probíhat zveřejňování informací o projektu v mediích (noviny, rozhlas, televize, plakáty,
        internet aj.) v zemi konečného určení Vývozu/projektu?
II. Údaje o vstupech
  1. Půda (např. kategorie, druh, třída ochrany, velikost záboru).
  2. Voda (např. zdroj vody, spotřeba).
  3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba).
  4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb).
III. Údaje o výstupech
  1. Ovzduší (např. přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost
      zachycování znečišťujících látek).
  2. Odpadní vody (např. přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné
      znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost).
  3. Odpady (např. přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady).
  4. Ostatní (např. hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení).
  5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny).
  6. Sociální standardy včetně dodržování lidských práv (např. podmínky ILO - Mezinárodní organizace práce
      – zneužívání dětské práce)
IV. Údaje o současném stavu životního prostředí a sociálních podmínek území
    země konečného určení projektu
  1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území (např. současný způsob využívání
      lokality a jeho nejbližšího okolí, druh vegetačního pokryvu, zvláště chráněná území, území historického,
      kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného
      zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)
  2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, voda, půda,
      horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní
      památky)
  3. Celkové zhodnocení současné kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
  4. Celkové zhodnocení stavu sociálních podmínek v dotčeném území, vč. dodržování lidských práv
Prohlášení vývozce:
Prohlašuji tímto, že:
 1. skutečnosti, uvedené v tomto dotazníku, při jednáních a v písemné korespondenci s ním související, jsou uváděny podle mého nejlepšího vědomí a jsou pravdivé,
 2. jsem nezkreslil a ani nezamlčel nic, co by mohlo mít vliv na vyhodnocení vlivu vývozu včetně projektu na životní a sociální prostředí a dopadu na lidská práva,
 3. beru na vědomí a souhlasím s možností postihu v případě, že pojistná událost vznikla nedodržením podmínek vyplývajících z posudku o vlivu vývozu/ projektu na životní a sociální prostředí nebo jeho autorizace,
 4. poskytnu potřebnou součinnost při pojištění rizika nesplacení odběratelského úvěru/bankou, financovaného dodavatelského úvěru na financování vývozu a úvěru na financování investice pojištěné bance při předkládání údajů pro vyhodnocení vlivu vývozu včetně projektu na životní a sociální prostředí a dopadu na lidská práva.
  Místo a datum:
  Obchodní firma a sídlo vývozce:
[podpis osoby oprávněné jednat za vývozce]
  Jméno a funkce:
Ilustrativní seznam Projektů zařazovaných do kategorie A
Tento seznam se týká příkladů nových Projektů nebo podstatné přestavby níže uvedených Projektů, které mohou být klasifikovány jako kategorie A
 1. Ropné rafinérie (kromě podniků vyrábějících z ropy pouze maziva ze surové ropy) a zařízení pro zplyňování a zkapalňování 500 tun nebo více uhlí nebo asfaltových břidlic denně.
 2. Tepelné elektrárny a ostatní spalovací zařízení (včetně kogeneračních jednotek) s tepelným výkonem nejméně 300 megawattů (ekvivalent hrubého elektrického výkonu 140 MWe pro parní turbíny a jednočinné plynové turbíny) a jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže a vyřazování těchto elektráren a reaktorů z provozu (s výjimkou výzkumných zařízení na výrobu a konverzi štěpných a množivých materiálů, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kilowattu trvalého tepelného zatížení).
 3. Zařízení, zkonstruovaná pro výrobu nebo obohacování jaderných paliv, pro přepracování, skladování nebo konečnou likvidaci vyhořelého jaderného paliva, nebo pro uskladnění, likvidaci a zpracování radioaktivního odpadu.
 4. Integrovaná zařízení na prvotní tavení litiny a oceli, např. zařízení na výrobu primární oceli ve vysokých pecích nebo přímou redukcí; zařízení na výrobu neželezných surových produktů z rudy, koncentrátu nebo druhotných surovin za pomoci metalurgických, chemických nebo elektrolytických postupů.
 5. Zařízení na těžbu azbestu a na zpracování a přeměnu azbestu a produktů obsahujících azbest: na azbestocementové produkty s roční výrobou větší než 20 000 tun hotového výrobku; na třecí materiály s roční výrobou větší než 50 tun hotového výrobku; a na ostatní použití azbestu větší než 200 tun ročně.
 6. Chemická zařízení, tj. taková zařízení na výrobu a/nebo využití chemických látek ( včetně, ale nejen petrochemie, hnojiva, pesticidy a herbicidy, produkty zdravotní péče, čistící prostředky, barvy, lepidla, agrochemikálie, léčiva, výbušniny) v průmyslovém rozsahu při použití procesů fyzikálních, chemických a/nebo bio-chemických procesů a pro rozsáhlé distribuce chemických látek prostřednictvím potrubí/terminálů a přiřazených zařízení.
 7. Výstavba letišť s hlavní rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2.100 metrů nebo delší.
 8. Výstavba dálnic a rychlostních silnic.
 9. Výstavba nové silnice, nebo přestavba a/nebo rozšíření stávající silnice, kde jako nová silnice nebo část rekonstruované a/nebo rozšířené silnice by byla délka 10 km a větší nepřetržitá délka.
 10. Budování železničních tratí, které jdou nad rámec městských oblastí a dálkových železničních tratí.
 11. Námořní přístavy, jakož i vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou plavbu, které umožňují průjezd lodí s více než 1 350 tunami BRT nosnosti, obchodní přístavy, mola pro nakládání a vykládání propojená s pevninou, jež jsou mimo přístavy (s výjimkou mol pro přívozy), které pojmou plavidla s výtlakem přes 1 350 BRT.
 12. Zařízení na zpracování a odstraňování odpadů spalující, chemicky zpracovávající nebo skladování rizikových, toxických nebo nebezpečných odpadů.
 13. Velké1 přehrady a ostatní hráze určené k zadržení nebo trvalému zachycení vody.
 14. Činnosti spojené s čerpáním podzemních vod nebo umělá zařízení k přečerpávání podzemních vod v případech, když roční objem čerpané nebo přečerpávané vody dosahuje 10 milionů krychlových metrů nebo víc.
 15. Průmyslové závody na výrobu buničiny, papíru a kartónů ze dřeva nebo obdobných vláknitých materiálů.
 16. Operace, které zahrnují rozsáhlou těžbu, prostřednictvím podzemní nebo povrchové těžby, řešení hornictvím nebo mořskými nebo říčními operacemi k získání drahých kovů, základních kovů, energetických a průmyslových minerálů nebo stavebních materiálů. To může také zahrnovat i zpracování vytěžených surovin.
 17. Cementárny na zelené louce, kde projekt zahrnuje těžiště/lom na zelené louce.
 18. Rozsáhlé hospodářské využití ropy, zemního plynu nebo zkapalněného zemního plynu, které může zahrnovat některé nebo všechny z následujících činností:
  • průzkum (seizmické a vrtné práce);
  • oblasti vývoje a výrobních činností;
  • dopravní činnosti, včetně potrubí/terminálů, čerpacích stanic, stanic pro čistění a kontrolu potrubí („pigging stations“), kompresorových stanic a souvisejících zařízení; nebo
  • zařízení na zkapalňování plynu.
 19. Zařízení pro skladování nafty, petrochemických a chemických výrobků s kapacitou 200 000 tun nebo více.
 20. Rozsáhlá těžba dřeva.
 21. Komunální čistírny odpadních vod s kapacitou převyšující 150 000 ekvivalentních obyvatel.
 22. Komunální zařízení na zpracování pevných odpadů a zařízení k likvidaci.
 23. Rozsáhlá turistická a maloobchodní zařízení.
 24. Výstavba nadzemních elektrických přenosových linek s délkou 15 km nebo delší a napětím 110 kV nebo vyšším.
 25. Rozsáhlé rekultivace (zúrodnění půdy).
 26. Rozsáhlé primární zemědělské/lesní hospodářství zahrnující intenzifikaci nebo přeměnu přírodních stanovišť.
 27. Závody na činění kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 tun hotových výrobků za den.
 28. Zařízení na intenzivní chov drůbeže nebo prasat s více než: 85 000 místy pro brojlery a 60 000 místy pro drůbež; 3 000 místy pro produkci prasat (nad 30 kg); nebo 900 míst pro prasnice.
 29. Projekty, jejichž realizace je plánovaná v citlivých oblastech nebo projekty, které budou pravděpodobně mít citelný dopad na tyto oblasti, i když se tato kategorie projektů nevyskytuje ve výše uvedeném seznamu.
 30. Projekty, které mohou vést k významným nepříznivým sociálním dopadům na místní komunity nebo jiné projekty dotčených stran, včetně těch, které se podílejí na výstavbě a/ nebo provozu projektu.
 31. Projekty, zahrnující nabývání pozemků a nedobrovolné přesídlení značného počtu postiženého obyvatelstva.

Poznámka:
Nejsou-li u jednotlivých typů citlivých odvětví stanovené hraniční limity, lze orientačně použít limity stanovené zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí takto:

 • zařízení pro velkokapacitní přepravu nad 800 milimetrů (b. 8),
 • těžba kovových rud nebo uhlí nad 1 milion tun ročně (b. 14),
 • velkoplošná těžba dřeva s holinou nad 25 hektarů (b. 17),
 • obecní zařízení na zpracování pevných odpadů a odpadové skládky nad 30 000 tun ročně (b. 19),
 • rozsáhlá turistická zařízení nad 200 lůžek (b. 20),
 • velkokapacitní přenos elektřiny nad 110 kilovoltů (b. 21).
1 Podle definice Mezinárodní komise pro velké přehrady (International Commission on Large Cams – ICOLD) ICOLD definuje přehradu jako velkou, když má výšku od základů 15 m nebo více. Přehrady s výškou mezi 5 m a 15 m a s akumulačním prostorem větším než 3 mil. m3 jsou rovněž klasifikované jako velké přehrady.
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.