F - MSP - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz - F
Základní podmínky pojištění „F“

  • maximální výše předexportního úvěru1 činí 75% z celkové hodnoty vývozu2 (u krátkodobého navazujícího vývozního úvěru se splatností do 2 let až 85% z celkové hodnoty vývozu)
  • Pojištění předexportního úvěru lze sjednat pouze v souvislosti s pojištěním pohledávek z vývozního odběratelského nebo dodavatelského úvěru nebo v případě dostatečného zajištění úhrad pohledávek ze smlouvy o vývozu, předem schváleného EGAP (např. dokumentární akreditiv)
  • zajištění připravenosti výroby předmětu vývozu bude prověřeno na náklady pojištěné banky nezávislou inspekční společností určenou bankou v případě předexportního úvěru nad 50 mil. Kč (u nižší částky úvěru bude prověrka inspekční společností pouze v případě požadavku EGAP)
  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu je vyšší než 50 %, s výjimkou vybraných obchodních případů typu Pojištění MSP5, u kterých se požadavek na deklaraci a dosažení minimálního podílu hodnoty dodávek s původem v České republice neuplatňuje,
  • účelovost čerpání úvěru bude na náklady pojištěné banky kontrolována nezávislou inspekční společností určenou bankou (případy předexportního úvěru nad 50 mil. Kč), u nižší částky úvěru bude prověrka inspekční společností pouze v případě požadavku EGAP
  • bezproblémová kreditní historie3 Subjektů4 zúčastněných na výrobě a vývozu
  • Subjekt4 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz.
1 Předexportní úvěr je úvěr na předexportní financování výroby pro vývoz
2 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu
3 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že Subjekt (nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr.
4 Osoby zúčastněné na výrobě a vývozu - tj. banka – s výjimkou banky se sídlem v ČR – dle zákona o bankách), vývozce, výrobce, případně ručitel
5 obchodní případy, u kterých hodnota maximální pojistné hodnoty nebo pojistného limitu pojistné smlouvy nepřesáhne 50 mil. Kč a celková doba pojištění ke dni uzavření pojistné smlouvy nepřesáhne 2 roky.
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.