F - MSP - Žádost o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz (VPP typ F)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz
VPP typ F
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
MSP
1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  Smlouva o úvěru
  Žadatel o pojištění2:
  Dlužník3:
  Částka úvěru:
  Délka splácení úvěru:
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země:
  Celková hodnota vývozu4:
  Výrobce:
  Hlavní subdodavatelé:
  Podíl dodávek ze zahraničí převyšující 20% u jedné země:
      Podíl:
      Země:
  Dovozce
  Obchodní jméno:
  Země:
  Sídlo:
  IČ:
2 banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce poskytující předexportní úvěr
3 vývozce nebo výrobce
4 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu
I. Žadatel o pojištění
  Obchodní firma žadatele:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Žádá o:
  
II. Vývozce
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období:
  Vztah vývozce k jiným subjektům5:
 
  Obchodní firmy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s vývozcem5:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
5 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finančně spjaté skupiny. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:
 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10 % druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislé (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40 % celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeny ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.
III. Výrobce (pokud je odlišný od vývozce)
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období:
  Vztah výrobce k jiným subjektům5:
Obchodní firmy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s vývozcem5:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
5 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finančně spjaté skupiny. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:
 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10 % druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislé (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40 % celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeny ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.
IV. Úvěr na předexportní financování výroby pro vývoz
   číslo    ze dne 
uzavřená s dlužníkem:
  Částka úvěru  v měně  představuje  % hodnoty smlouvy o vývozu. 
  Předpokládaná délka čerpání úvěru v měsících:  
  Předpokládaná délka splácení úvěru:  
  Předpokládané konečné datum splatnosti úvěru:  
  Odklad splátek (v měs.):  
  Počet splátek úvěru:  
  Jistina:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroky:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroková sazba6:   %
  Poplatky7:   (v měně smlouvy o úvěru)
Celkem  pojistná hodnota (v měně smlouvy o úvěru)8
  Forma zajištění návratnosti předexportního úvěru:
  Ručitel za splacení předexportního úvěru9:
      Obchodní jméno:
      Země:
      Sídlo:
V příloze přiložte harmonogram čerpání a splácení jistiny a příp. úroků požadovaných k pojištění (příloha č.4)
6 sazba FIX nebo FLOAT
7 poplatek za poskytnutí úvěru
8 jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru (commitment fee)
9 pouze pokud je navrhován
V. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu4
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr): 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek):
  Forma zajištění návratnosti vývozní pohledávky (vývozního úvěru): Dle článku I., odst. 6 VPP „F“
  Kalkulovaný zisk   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Okamžik vzniku vývozní pohledávky 
  ve smlouvě o vývozu10:
  4 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu
10 např. vystavení faktury při ukončení výroby, odeslání zboží, nalodění apod. Uveďte dle skutečnosti sjednané ve smlouvě o vývozu
VI. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. stručný popis předmětu vývozu resp. projektu; reference na obdobné transakce vývozce a výrobce a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se vývozce, výrobce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou vývozci, výrobci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro vývozce a výrobce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění Z, V, B, C, D, E apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění „F“
Příloha č. 2 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu12
Příloha č. 3 -  Kalkulační vzorec hodnoty vývozu
Příloha č. 4 -  Harmonogram čerpání a splácení úvěru (jistiny a příp. úroků požadovaných k pojištění)
Příloha č. 5 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

12 U obchodních případů s maximální pojistnou hodnotou nebo výší pojistného limitu do 50 mil. Kč a s celkovou dobou pojištění do 2 let se požadavek na prohlášení o výši českého podílu neuplatňuje.

Prohlášení žadatele o pojištění úvěru
na předexportní financování výroby pro vývoz - F
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „F“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „F“,
 2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů11, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby byly s údaji a informacemi, které jsem sdělil pojistiteli v souvislosti s pojištěním seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a s poskytnutím takových údajů či informací příslušným orgánům, pokud tak stanoví právní předpisy.
  Obchodní firma žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
11 osoby zúčastněné na výrobě, vývozu a jeho financování
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.