F - MSP - Žádost o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz (VPP typ F)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz
VPP typ F
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
MSPH
  Smlouva o úvěru
  Žadatel o pojištění2:
  Dlužník3:
  Částka úvěru:
  Délka splácení úvěru:
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země/země konečného vývozu:
  Celková hodnota vývozu4:
  Výrobce:
  Hlavní subdodavatelé:
  Podíl dodávek ze zahraničí převyšující 20% u jedné země:
      Podíl:
      Země:
  Dovozce
  Obch. jméno:
  Země:
  Sídlo:
  Identifikační číslo:
1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.
2 Banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce poskytující předexportní úvěr.
3 Vývozce nebo výrobce.
4 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu.
I. Žadatel o pojištění
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
 
Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele:
V příloze uveďte znázornění struktury společníků až po skutečného majitele5, kde budou zřejmé u každé osoby samostatně vystupující ve struktuře:
 • název a jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (je-li přiděleno) /datum narození,
 • země sídla/bydliště/místa pobytu,
 • úroveň ve struktuře vlastnických vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu na zisku/hlasovacích právech/popř. uplatnění rozhodujícího vlivu.
  Žádá o:
  
5 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.
II. Vývozce
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců6:
  Roční obrat za poslední účetní období6:
  Bilanční suma za poslední účetní období6:
  Vztah vývozce k jiným subjektům7:
  Struktura společníků vývozce včetně
  uvedení skutečného majitele5:
  Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny vývozce6:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
6 Vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
7 Mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny subjektu.
Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:
 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.
 3. Kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
  5. osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy takovým způsobem, že úpadek dodavatele nebo odběratele může způsobit úpadek subjektu.
  6. Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle bodu 2.

III. Výrobce (pokud je odlišný od vývozce)
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců6:
  Roční obrat za poslední účetní období6:
  Bilanční suma za poslední účetní období6:
  Vztah výrobce k jiným subjektům7:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny výrobce7:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
IV. Úvěr na předexportní financování výroby pro vývoz
   číslo    ze dne 
uzavřená s dlužníkem:
  Částka úvěru  v měně  představuje  % hodnoty smlouvy o vývozu. 
  Předpokládaná délka čerpání úvěru v měsících:  
  Předpokládaná délka splácení úvěru:  
  Předpokládané konečné datum splatnosti úvěru:  
  Odklad splátek (v měs.):  
  Počet splátek úvěru:  
  Jistina:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroky:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroková sazba8:   %
  Poplatky9:   (v měně smlouvy o úvěru)
Celkem  Požadovaná pojistná hodnota (v měně smlouvy o úvěru) (hodnota pojištění)10
  Forma zajištění návratnosti předexportního úvěru:
  Ručitel za splacení předexportního úvěru11:
      Obch. jméno:
      Země:
      Sídlo:
V příloze přiložte harmonogram čerpání a splácení jistiny a příp. úroků požadovaných k pojištění (příloha č.4)
8 Sazba FIX nebo FLOAT.
9 Poplatek za poskytnutí úvěru.
10 Jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru (commitment fee).
11 Pouze pokud je navrhován.
V. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu4
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr): 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek):
  Forma zajištění návratnosti vývozní pohledávky (vývozního úvěru): Dle článku I., odst. 6 VPP „F“
  Kalkulovaný zisk   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Okamžik vzniku vývozní pohledávky 
  ve smlouvě o vývozu12:
  12 Např. vystavení faktury při ukončení výroby, odeslání zboží, nalodění apod. Uveďte dle skutečnosti sjednané ve smlouvě o vývozu.
VI. Národní podíly
 Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  1. Subdodávky od dodavatelů (subdodavatelů) se sídlem v České republice:
    1. Název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
    2. Název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na celkové hodnotě vývozu celkem: 
VII. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. stručný popis předmětu vývozu resp. projektu; reference na obdobné transakce vývozce a výrobce a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se vývozce, výrobce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou vývozci, výrobci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro vývozce a výrobce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění Z, V, B, C, D, E apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění „F“
Příloha č. 2 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu12
Příloha č. 3 -  Kalkulační vzorec hodnoty vývozu
Příloha č. 4 -  Harmonogram čerpání a splácení úvěru (jistiny a příp. úroků požadovaných k pojištění)
Příloha č. 5 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce
Příloha č. 6 -  Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

12 U obchodních případů s maximální pojistnou hodnotou nebo výší pojistného limitu do 50 mil. Kč a s celkovou dobou pojištění do 2 let se požadavek na prohlášení o výši českého podílu neuplatňuje.

Prohlášení žadatele o pojištění úvěru
na předexportní financování výroby pro vývoz - F
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil/a s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „F“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „F“,
 2. byl/a jsem obeznámen/a s tím, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti s touto žádostí a které jí byly předány v souvislosti s touto žádostí. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do obchodního případu souvisejícího s touto žádostí,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů13, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby byly s údaji a informacemi, které jsem sdělil pojistiteli v souvislosti s pojištěním seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a s poskytnutím takových údajů či informací příslušným orgánům, pokud tak stanoví právní předpisy.
  Název žadatele:
  Osoba oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
13 Osoby zúčastněné na výrobě, vývozu a jeho financování.
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.