Základní informace o zpracování osobních údajů v EGAP pro uchazeče o volné pracovní pozice v EGAP/orgánech EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., IČ 45279314, se sídlem Vodičkova 34/701, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619 (dále jako „EGAP“), jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v souvislosti s realizací výběrových řízení na volné pracovní pozice v EGAP/orgánech EGAP (dále jen „výběrová řízení“).

Pro účely výběrového řízení EGAP zpracovává následující osobní údaje:
 1. identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, apod.
 2. kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, apod.
 3. údaje související s výkonem práce, zejména informace o dosaženém vzdělání, odborné kvalifikaci, předchozích zkušenostech a referencích, apod.,
 4. údaje o posouzení vhodnosti kandidáta, např. výsledky z assessment centra, výsledky testů apod.

Při zpracování osobních údajů EGAP plně respektuje základní práva a svobody subjektu údajů při současném dodržení povinností, které jsou EGAP uloženy platnými právními předpisy a účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

V rámci výběrového řízení EGAP zpracovává osobní údaje na základě
 • kroků vedoucích k uzavření smlouvy,
 • oprávněných zájmů EGAP,
 • souhlasu uděleného uchazečem o pracovní pozici v EGAP/orgánu EGAP.

Na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy zpracovává EGAP identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení vhodnosti uchazeče za účelem hodnocení uchazečů a výběrového řízení. Pro tyto účely osobní údaje EGAP zpracovává po dobu trvání výběrového řízení.

Na základě oprávněného zájmu EGAP zpracovává identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení vhodnosti uchazeče za účelem ochrany právních nároků EGAP. Proti takovému zpracování může uchazeč vznést námitku. Pro tyto účely osobní údaje EGAP zpracovává po dobu jednoho roku. V případě zahájení soudního, správního či jiného řízení jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu po dobu trvání takového řízení.

Na základě souhlasu uděleného uchazečem jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vedení databáze uchazečů o volné pracovní pozice v EGAP/orgánech EGAP. Na základě uděleného souhlasu EGAP zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce. V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku od skončení výběrového řízení. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat a to zasláním odvolání na e-mail hr@egap.cz.

V odůvodněných případech a v souladu s platnými právními předpisy mohou být osobní údaje zpřístupněny:
 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právní předpisy,
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv EGAP (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, soudním exekutorům a dalším), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a uloženy v EGAP v listinné i elektronické podobě. Pro zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení jsou využíváni rovněž externí zpracovatelé,např. společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, která zpracování provádí prostřednictvím svých elektronických systémů, kde jsou zpracovávány osobní údaje uchazečů v rámci realizovaného výběrového řízení. Dále také poradenské společnosti, které se mohou podílet na  výběru vhodného kandidáta. Zpracovatelé osobní údaje zpracovávají na základě pokynu uděleného EGAP.

Osobní údaje pro účely výběrového řízení jsou získávány přímo od uchazečů v rámci výběrového řízení, dále od osob, které jsou uvedeny jako kontaktní pro poskytnutí referencí a z veřejně dostupných zdrojů, a to vždy v souladu s požadavky platné právní úpravy.

EGAP má nastavený proces ochrany osobních údajů, jehož cílem je zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům osobních údajů a jejich zneužití.

EGAP předává osobní údaje do třetích zemí, případně třetím subjektům pouze v případě, je-li to nezbytné pro zpracování osobních údajů a je-li dán pro tento postup právní základ.  O takovýchto případech je uchazeč informován.

Osobní údaje pro účely výběrového řízení nepodléhají automatizovanému rozhodování ani profilování.

Uchazeči mají v souvislosti s výběrovým řízením právo na:
 1. přístup k osobním údajům, které o nich EGAP zpracovává, tj. mají právo požádat o sdělení, jaké osobní údaje, za jakým účelem, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány, odkud byly získány, komu jsou předávány, zda je pro jejich zpracování využíván zpracovatel apod.; v rámci tohoto práva mohou uchazeči rovněž požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, kdy prvá kopie je poskytnuta zdarma a za další je účtován administrativní poplatek;
 2. opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které EGAP zpracovává, tj. pokud uchazeč zjistí, že osobní údaje, které o něm EGAP zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat jejich opravu či doplnění;
 3. výmaz osobních údajů pokud
  1. osobní údaje uchazeče již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. uchazeč odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování dal uchazeč souhlas a EGAP současně nemá jiný důvod pro jejich zpracování (např. oprávněný zájem),
  3. uchazeč podá námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu a při jejím posouzení bude zjištěno, že oprávněný zájem pominul a je tedy dán důvod k jejich výmazu,
  4. zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy;

Toto právo se však neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro

 • splnění právní povinnosti EGAP,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků EGAP;

Uchazeči mají v souvislosti s výběrovým řízením dále právo na:

 1. omezení zpracování osobních údajů, pokud
  1. uchazeč popřel přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
  2. je dle uchazeče zpracování jeho osobních údajů bez dostatečného právního titulu a současně uchazeč odmítá jejich výmaz a žádá o omezení jejich použití,
  3. osobní údaje již nejsou potřeba pro účel zpracování, pro který byly získány, a uchazeč je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  4. uchazeč vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody EGAP jako správce převažují nad oprávněnými důvody uchazeče;
 2. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě oprávněného zájmu EGAP,
 3. přenesení osobních údajů, které se týkají uchazeče a které poskytl pro účely výběrového řízení; pokud uchazeč požádá EGAP o přenesení jím poskytnutých osobních údajů k jinému, jím určenému správci, jsou zpracovávané osobní údaje přeneseny, je-li to technicky proveditelné; osobní údaje jsou předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Svá práva uchazeči uplatňují písemně prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@egap.cz. EGAP žádost subjektu osobních údajů vyřídí neprodleně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit.  Na uvedenou adresu mohou rovněž směřovat své dotazy týkající se zpracování jejich osobních údajů.

Uchazeči mohou rovněž podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.