Poskytnutí informace k žádosti z 22. 9. 2021

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), kterou  Exportní garanční
a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 22. 9. 2021

„Žádáme Vás tímto o potvrzení správnosti níže uvedeného textu:

1. Dvoumiliardová záruka EGAP pro společnost Liberty Ostrava za úvěr od Greensill Bank AG je neplatná.

2. V procesu schvalování předmětné záruky se EGAP nezabýval tím, jak je společnost Liberty Ostrava financovaná. Negativní veřejně dostupné informace o společnosti Greensill Capital společnost EGAP v úvahu nebrala, jelikož není se společností Greensill Capital v právním vztahu.

3. Při poskytování záruk z programu COVID Plus dle Nařízení Vlády 215/2020 EGAP nepodléhá žádné státní regulaci ani státnímu dozoru. Kromě tohoto Nařízení se řídí dokumentem “Sdělení Komise C (2020) 7127 Čtvrtá změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a změna přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěr”, který však deklaruje, že slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost.“

společnost sděluje, že disponuje dopisem z 16. 8. 2021, jehož obsah je totožný s obsahem předmětné žádosti, jehož původcem je subjekt totožný s nynějším žadatelem o informace a na který společnost odpověděla 7. 9. 2021.

Pokud jde o vlastní obsah předmětné žádosti, společnost opětovně provedla rešerši jak svého listinného archivu, tak i elektronických složek, ovšem s negativním výsledkem. Žádným „potvrzením správnosti níže uvedeného textu“ ve smyslu žádosti společnost nedisponuje.

Jde tedy o neexistující informace, tj. informace, kterými společnost nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu ust. § 2 odst. 4 informačního zákona, který stanoví: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových informací.“.

Společnost dále upozorňuje, že výklady, stanoviska či názory ve vztahu k výše uvedeným, resp. jakýmkoli jiným obecně závazným normám, podle informačního zákona neposkytuje, neboť na jejich poskytnutí není podle informačního zákona nárok.