Poskytnutí informace k žádosti z 24. 2. 2021

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), kterou  Exportní garanční 
a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 24. 2. 2021

„1.     Byly pro výše uvedené 2 transakce zpracovány posudky ESIA (Hodnocení vlivu na životní prostředí a sociální prostředí)? V kladném případě žádáme o jejich zaslání.
2.     Společnost Liberty Ostrava patří mezi top 10 největších znečišťovatelů ovzduší v České republice. Jak proběhl proces due diligence před udělením záruky za půjčku, který vyhodnotil, že tento projekt nemá významný vliv na životní prostředí?
3.     Společnost KIWI svou činností přispívá k levnému létání, čímž významně přispívá ke znečištění ovzduší leteckým provozem. Jak proběhl proces due diligence před udělením záruky za půjčku, který vyhodnotil, že tento projekt nemá významný vliv na životní prostředí?
4.     Společnost KIWI je vlastněna 53% americkým investičním fondem General Atlantic. Dle jakých pravidel se udělují záruky pod programem COVID plus společnostem vlastněným převážně cizím kapitálem?“

společnost poskytuje k bodu 4 následující informace: 

Speciální pravidla pro poskytování záruk za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci 
a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru upravuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak zejména Sdělení Komise C (2020) 1863 Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, Sdělení Komise C (2020) 2215 Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, Sdělení Komise C (2020) 3156 Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, Sdělení Komise C (2020) 4509 Třetí změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a Sdělení Komise C (2020) 7127 Čtvrtá změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a změna přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

Společnost upozorňuje, že výklady, stanoviska či názory ve vztahu k výše uvedeným, resp. jakýmkoli jiným obecně závazným normám, podle informačního zákona neposkytuje, neboť na jejich poskytnutí není podle informačního zákona nárok. 

Žádost o poskytnutí informací dle bodů 1 - 3 výše společnost vyřídila 16. 2. 2021.