Poskytnutí informace k žádosti z 26. 11. 2021

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 26. 11. 2021 a která byla na základě výzvy společnosti k jejímu upřesnění z 3. 12. 2021 doplněna 9. 12. 2021,  

„1.   Poskytnutí čtvrtletního odhadu očekávané ztráty z poskytování záruk z programu COVID Plus, který má EGAP a.s. povinnost poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí. Tyto odhady nejsou zveřejňovány, ale mají být poskytnuty na žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2.    Informaci, zda odhad této ztráty EGAP a.s. poskytuje čtvrtletně Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, jak vyžaduje zákon.

3.    Poměr mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovým objemem záruk jsme obdrželi. Žádáme o poskytnutí absolutní výše fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk
a celkového objemu záruk.“

společnost poskytuje následující informace:

  • k bodu 1: projekce požadovaných hodnot do poměru podle ust. § 5a odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
    o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů:

k 30. 9. 2020

k 31. 12. 2020

k 31. 3. 2021

k 30. 6. 2021

k 30. 9. 2021

64,0 %

43,6 %

28,3 %

23,5 %

22,9 %

  • k bodu 2:

Společnost čtvrtletně vypracovává materiály podle ust. § 5a odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Adresáty jsou Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí.

  • k bodu 3:

Prvotní peněžní vklad do fondu činil 4 mld. Kč. Záruky byly poskytnuty ve výši 17 726 mil. Kč (stav k 17. 12. 2021).