Poskytnutí informace k žádosti z 30. 4. 2021

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 30. 4. 2021

 1. Jaká společnost (banka, konsorcium bank či jiný subjekt) poskytla úvěr, který společnost EGAP garantuje?
 2. Došlo již k čerpání úvěru?
 3. Sleduje EGAP dění kolem krachu společnosti Greensill Capital?
 4. Sdílíte naše obavy, že s ohledem na krach společnosti Greensill Capital, hlavního poskytovatele financování pro společnost Liberty Steel Group, je ohroženo splácení předmětného úvěru?
 5. Měla společnost EGAP informace o potížích společnosti Greensill Capital v době, kdy docházelo ke schvalování předmětné garance? Pokud ano, je poskytnutí úvěru postupem v souladu s povinností péče řádného hospodáře dle § 159 občanského zákoníku?
 6. Existuje souvislost mezi poskytnutím předmětné garance s probíhajícím vyšetřováním, ve kterém má EGAP být v roli poškozeného?

která byla na základě výzvy k upřesnění žádosti ze 7. 5. 2021 doplněna 12. 5. 2021 následovně:
»…. přesnější indentifikace subjektů „Greensill Capital“ a „Liberty Steel Group“ a doplnění informací ohledně trestního řízení dle otázky č. 6 původní žádosti. Podatel k tomu doplňuje následující:

 • Subjektem „Greensill Capital“ je míněna společnost Greensill Capital (UK) Limited (we), zapsaná v Anglii a Walesu pod č. 08126173, se sídlem One Southampton Street, Covent Garden, London, WC2R 0LR. Podrobnější informace o úpadku společnosti jsou dostupné na oficiálních webových stránkách společnosti, případně v médiích a dalších zdrojích.
 • Subjektem „Liberty Ostrava Group“ jsou míněny všechny všechny subjekty konsorcia Liberty House Group, jehož ovládající osobou je společnost Liberty Steel Group Holdings Pte Ltd (zapsaná v Singapuru, pod č. UEN 201705408R). Členy konsorcia, jichž se žádost
 • o informace dále dotýká, jsou společnosti:
  • Liberty Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 451 93 258,
  • Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 623 62 411,
  • Liberty Commercial Czech Republic k.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 054 33 266,
  • Liberty Distribution Ostrava s.r.o., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 282 13 441,
  • Liberty Steel East Europe Bidco Limited, zapsaná ve Velké Británii, se sídlem 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, č. 11605518,
  • Liberty Finance Management Limited, zapsaná ve Velké Británii, se sídlem 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, č. 09912085,
  • Liberty Ostrava Limited, zapsaná ve Velké Británii, se sídlem 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, London, United Kingdom, SW1X 7GG, č. 12055100.
 • Trestní řízením, na které odkazuje podatel v otázce č. 6 původní žádosti, se rozumí vyšetřování, o kterém informovaly Hospodářské noviny dne 8. 3. 2021 v článku „Mezinárodní gang připravil dvě české banky a pojišťovnu o 1,4 miliardy korun. Fiktivně obchodoval s ocelí“. Článek je dostupný online: https://domaci.ihned.cz/c1-66892900-mezinarodni-kriminalni-skupina-podva...

společnost poskytuje následující informace dle jednotlivých bodů žádosti a ve smyslu jejího doplnění:

 1. Greensill Bank AG.
 2. V rámci standardního monitoringu společnost disponuje údajem potvrzeným dlužníkem, že finanční prostředky z úvěrové linky byly dány dlužníkovi k dispozici. Vzhledem k tomu, že Greensill Bank AG byla finančním regulačním orgánem Německa pozastavena činnost, společnost bude i nadále relevantní skutečnosti ve vztahu k poskytnuté záruce monitorovat.
 3. Po upřesnění identifikace subjektu „Greensill Capital“ žadatelem společnost uvádí, že se společností Greensill Capital není v žádném právním vztahu. Společnost situaci monitoruje i v širším kontextu skupiny úvěrující banky (viz odpověď 1), a to z veřejně dostupných zdrojů.
 4. Žadatelem vyjádřené obavy asociující jím udávaný subjekt s vývojem předmětného zaručeného úvěru nelze objektivně kauzálně propojit. Pro upřesnění společnost uvádí, že kauzální vztah existuje mezi příjemcem úvěru jako nositelem úvěrového rizika (tj. jinými slovy, platební schopností příjemce úvěru plnit dluhovou službu z poskytnutého úvěru) a vývojem předmětného úvěru.
 5. Po upřesnění identifikace subjektu „Greensill Capital“ žadatelem společnost uvádí, že se společností Greensill Capital není v žádném právním vztahu. K tomuto společnost žadateli doplňuje, že samotné podmínky poskytnutí záruk se řídí zejména pravidly uvedenými v bodě 6 níže a společnost při své činnosti řádně postupuje v souladu s nimi. Relevance subjektu jako nositele úvěrového rizika je determinujícím faktorem při posuzování a hodnocení rizik (viz odpověď 4).
 6. Po upřesnění identifikace řízení společnost uvádí, že speciální pravidla pro poskytování záruk za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru upravují zejména zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti 29. 4. 2020. Je tedy zřejmé, že, a to žadatel sám uvádí, neboť odkazuje na rok 2013, resp. 2017, s poskytováním záruk za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru v souvislosti s pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 ani žádná souvislost existovat nemůže.