Poskytnutí informace k žádosti ze 16. 7. 2021

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“) obdržela 16. 7. 2021 

„1. EGAP na přímý dotaz podatele ohledně bankovní záruky z programu COVID Plus pro dlužníka Liberty Ostrava ve výši 2 mld. Kč sdělila: “Veškeré podmínky záruky definované v Nařízení vlády
č. 215/2020 Sb. byly splněny. Podle našich informací byl úvěr použit na provozní účely”. Den poté vyšla na ihned.cz zpráva https://archiv.ihned.cz/c1-66947170-statni-zaruka-za-dvoumiliardovy-uver..., podle které EGAP považuje záruku za neplatnou z důvodu porušení podmínek covidového programu, protože úvěr nebyl použit na provozní účely. Žádáme
o vysvětlení rozporu výše uvedených informací. Je tedy předmětná záruka platná?

2. Nařízení vlády č. 215/2020 Sb. § 3, odst. 2. f) 4. umožňuje EGAPu požadovat další povinnosti nezbytné pro řádné vystavení záruk. Jelikož finanční problémy skupiny Greensill Capital byly známé již před schvalováním předmětné záruky, dle uvedeného odstavce mohl EGAP zkoumat financování skupiny Liberty skupinou Greensill, přestože, jak nás EGAP písemně i ústně informoval, není se společností Greensill Capital v žádném právním vztahu. Jak tedy EGAP naplnil princip dobrého hospodáře, když toto financování nezkoumal?

3. Nařízení vlády č. 215/2020 Sb. neobsahuje klauzule o regulaci, státním dozoru ani nedává povinnost zveřejňovat příjemce státní pomoci z programu COVID Plus. Znamená to, že EGAP administruje program COVID Plus bez státního dozoru a regulace?“,

a dále i vzhledem k tomu, že žadatel byl společností 7. 5. 2021 vyzván, aby upřesnil svou žádost
o poskytnutí informací z 30. 4. 2021, kdy na základě uvedené výzvy žadatel 12. 5. 2021 uvedl, že pod „společností Greensill Capital“ je míněna společnost Greensill Capital (UK) Limited (we), zapsaná
v Anglii a Walesu pod č. 08126173, se sídlem One Southampton Street, Covent Garden, London, WC2R 0L,

společnost poskytuje následující informace dle jednotlivých bodů žádosti:

  1. Žadatel uvádí, že uvedené informace má, poskytnutí jiné informace, kterou by společnost disponovala, tedy nepožaduje. K rozporu informací nedochází, jelikož je zapotřebí uvažovat časovou osu hodnocení podmínek, tj. ex ante při poskytnutí záruky a ex post při jejím případném uplatnění. Vzhledem k tomu, že záruka dosud nebyla oprávněnou osobou uplatněna, je zapotřebí vnímat průběžné informace o interimním posuzování plnění podmínek záruky pouze jako předběžné.
  2. Společnost není se společností Greensill Capital v žádném právním vztahu.
  3. Speciální pravidla pro poskytování záruk za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru upravuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
    o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak zejména Sdělení Komise C (2020) 1863 Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, Sdělení Komise C (2020) 2215 Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, Sdělení Komise C (2020) 3156 Změna dočasného rámce
    pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, Sdělení Komise C (2020) 4509 Třetí změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a Sdělení Komise C (2020) 7127 Čtvrtá změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a změna přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.