Poskytnutí informace OP Adularya z 29. 11. 2019

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen „EGAP“) obdržela 29. 11. 2019 žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že EGAP nenaplňuje podmínky stanovené v ust. § 2 písm. b) uvedeného zákona, a není tak povinnou osobou podle uvedeného zákona, a dále i se zohledněním skutečnosti, že většinu požadovaných informací nelze považovat za informace o životním prostředí podle ust. § 2 písm. a) uvedeného zákona, posoudil EGAP žádost podle jejího obsahu; po uvedeném posouzení obsahu žádosti dospěl EGAP k závěru, že požadovány jsou informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel žádá o poskytnutí mj. následujících informací (dále v kurzívě):

 • Zda kromě výše uvedených subjektů vystupovaly ve smluvním vztahu s EGAP v souvislosti s projektem uhelné elektrárny Adularya ještě další subjekty – pokud ano, žádáme o sdělení jejich názvů a smluvní postavení, v jakém vzhledem k EGAP vystupovaly.
  K tomuto EGAP poskytuje následující informaci:
  Ve smluvním vztahu s EGAP nevystupovala v souvislosti s uvedeným projektem jiná osoba než banka uvedená žadatelem v jeho žádosti.
 • Jaká je přesná částka, která byla turecké firmě Naksan Group na uvedený projekt půjčena Českou exportní bankou?
  K tomuto EGAP poskytuje následující informaci:
  EGAP nikdy v minulosti nepojistil úvěr, který byl poskytnut firmě Naksan Group. EGAP není ani známo, že by uvedená banka půjčila jakoukoli částku (poskytla jakýkoli úvěr) firmě Naksan Group.
  Z obsahu žádosti, zejména z toho, že požadované informace se týkají projektu výstavby uhelné elektrárny Adularya (Yunus Emre) v Turecku, EGAP dovozuje, že je požadována informace ve vztahu k dovozci, tedy Adularya Enerji Elektrik, Üretimi ve Madencilik A.S.
 • Dále žádáme o zaslání všech dalších dokumentů, které byly zpracovány v rámci due diligence z hlediska dopadů záměru na životní prostředí, sociální aspekty a lidská práva.
  K tomuto EGAP poskytuje následující informaci:
  Informace byla zveřejněna a je dostupná zde:
  https://adoc.tips/o-vlivu-vyvozu-yunusemre-power-plant.html
  Jde o informaci, která je datována zářím 2009.
  EGAP současně poskytuje žadateli přiložený dokument AUTORIZACE POSUDKU O VLIVU VÝVOZU YUNUS EMRE POWER PLANT NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ZEMI KONEČNÉHO URČENÍ – TURECKO z října 2009. Žádnými dalšími dokumenty (jinými, než AUTORIZACE POSUDKU O VLIVU VÝVOZU YUNUS EMRE POWER PLANT NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ZEMI KONEČNÉHO URČENÍ – TURECKO z října 2009) EGAP aktuálně nedisponuje.

Příloha: AUTORIZACE POSUDKU O VLIVU VÝVOZU YUNUS EMRE POWER PLANT NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ZEMI KONEČNÉHO URČENÍ – TURECKO z října 2009