Z - MSP - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání
nebo plnění smlouvy o vývozu - Z - MSP

Základní podmínky pojištění Z - MSP

  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu je vyšší než 50 %, s výjimkou vybraných obchodních případů typu Pojištění MSP2, u kterých se požadavek na deklaraci a dosažení minimálního podílu hodnoty dodávek s původem v České republice neuplatňuje,
  • v případě akontační záruky bude účelovost čerpání akontace kontrolována pojištěnou bankou, nebo v případě požadavku EGAP nezávislou inspekční společností určenou bankou (na náklady banky)
  • bezproblémová kreditní historie1 příkazce záruky
  • jednoznačná povinnost příkazce zajistit beneficientovi poskytnutí záruky podle podmínek smlouvy o vývozu nebo podmínek soutěže
  • záruka není v rozporu s mezinárodními obchodními zvyklostmi pro bankovní záruky
  • hodnota záruky nepřesahuje procentní podíl z celkové hodnoty vývozu obvyklý pro jednotlivé typy záruk podle mezinárodních obchodních zvyklostí
1 bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr.
2 obchodní případy, u kterých hodnota maximální pojistné hodnoty nebo pojistného limitu pojistné smlouvy nepřesáhne 50 mil. Kč a celková doba pojištění ke dni uzavření pojistné smlouvy nepřesáhne 2 roky.
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.