EGAP poskytuje pojištění vývozních pohledávek do zemí EU a OECD skupiny 0. do 31. 12. 2021 a záruky za úvěry Covid Plus do 30. 6. 2021

Středa, 27. Leden 2021

 

Vážení exportéři, vážení partneři českého exportu,

dovolte nám Vás pozdravit s přáním všeho nejlepšího do roku 2021. Věříme, že bude lepší, než ten minulý.
Dále nám dovolte seznámit Vás se službami státní pojišťovny EGAP upravenými speciálně na pomoc českým vývozcům ohroženým dopady aktuální virové pandemie. Jsou to zejména:

Pojištění vývozních pohledávek – pojištění pohledávek proti komerčním a politickým rizikům nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle zahraničního kupujícího, tzn. pro případ, když Váš odběratel ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku Vaší pohledávky, tj. fakturu za dodané zboží. Naše společnost Vám může nabídnout jak u Vašich připravovaných nových, tak i u stávajících obchodních případů, kde dodávky směřují do rizikových teritorií (např. do států SNS, Afriky, Jižní Ameriky, Asie), nechat si prověřit Vašeho zahraničního odběratele a v případě kladného výsledku, využít i možnosti si nechat pojistit Vaše pohledávky proti riziku nezaplacení.

Vzhledem k nastalé situaci pandemie COVID – 19 se výše uvedená nabídka dočasně vztahuje i na pojištění krátkodobých pohledávek do zemí EU a OECD ( tedy všech států Evropské unie, USA, Austrálie, Kanady, Japonska, Izraele atd. ), kde naše pojišťovna EGAP dostala Evropskou komisí povolenou výjimku na pojištění  krátkodobých pohledávek do těchto zemí s tím, že pohledávky můžeme přijímat k pojištění do 31.12.2021 tj. vznik pohledávky. Po tomto datu budou dobíhat pojištěné splatnosti a celkové ukončení smluv je do 30.06.2022. Vzhledem k probíhající pandemii je možné, že tato výjimka bude dále prodloužena.

K samotnému prověření Vašeho obchodního případu lze využít náš webový portál

https://eol.egap.cz/home/login

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu – pojištění výrobního rizika Vám ošetří riziko neodebrání zboží. Pojištění kryje náklady na samotnou výrobu. V kombinaci s pojištěním pohledávek si tak můžete pokrýt celý obchodní případ, tedy od samotné výroby až po finální dodávku a její zaplacení.

Záruky za provozní a investiční úvěry – COVID Plus – nedostatek likvidity může být zásadní problém pro řádný chod společnosti. Vládní program COVID Plus byl prodloužen do 30. června 2021, a tudíž je možné využít tento program ještě dalších několik měsíců. Kromě prodloužení dostál COVID Plus také změn, které jej mají dále zatraktivnit. Jedná se o prodloužení délky splácení na 6 let pro provozní i investiční úvěry, prodloužení lhůty pro řádné a včasné placení závazků dodavatelům z 21 na 30 dní a také snížení stropu pro marže bank. Program je určen všem vývozcům či výrobním podnikům, kteří mají alespoň 250 zaměstnanců (počítáno ve skupině) a potýkají se s nedostatkem likvidity způsobeným současnou pandemií.

O záruku COVID Plus můžete žádat prostřednictvím své banky.

Pojištění investic – i přes současné těžkosti a omezení spojená s přeshraniční hospodářskou činností vidíme mnoho firem, které uvažují strategicky a naopak nacházejí dobré příležitosti k rozvoji, například formou akvizic zahraničních výrobců, kteří se mohli dostat do obtíží, za účelem dosažení synergických efektů z vertikální či horizontální integrace a posílení přítomnosti na svých cílových trzích. V těchto případech ošetří rizika naše produkty investičního pojištění – přímo pro české investory je určen produkt pojištění investic proti teritoriálním rizikům (vyvlastnění, politické násilné činy, převod výnosů do ČR) a pro banky je připraven produkt pojištění úvěrů na investice proti nesplacení.

Informace o všech našich produktech, podmínkách a způsobu podání žádostí můžete získat na našich webových stránkách www.egap.cz nebo si je můžete vyžádat na akvizice@egap.cz.

Vaše dotazy rádi zodpoví naši akviziční specialisté Ing. Jiří Šrámek a Ing. Miloš Benš na telefonních číslech 723 618 992 a 724 761 444.

Přejeme Vám hodně zdraví a úspěchů při Vašem podnikání.

JUDr. Ing. Marek Dlouhý
náměstek generálního ředitele
Obchodní úsek

Ing. Jan Dubec
ředitel
Odbor akvizic a pojištění
dodavatelských úvěrů

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.