I - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění investice v zahraničí

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění investice v zahraničí - produkt „I“
Základní podmínky pojištění investice v zahraničí „I“
 1. investor je právnickou osobou splňující požadavek sídla a majetkové účasti podle zákona č. 58/1995 Sb.
 2. investor existuje a vykonává činnost, která je předmětem investice, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění investice v zahraničí, nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění investice v zahraničí (netýká se zahraniční společnosti, pokud je nově založená investorem)
 3. společnost, která je předmětem investice, je právnická osoba se sídlem mimo území České republiky:
  • která je zakládaná nebo získávaná investorem nebo
  • ve které má investor zvýšit svůj podíl nebo
  • u které investor vynakládá peněžní nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty nebo majetková práva za účelem rozšíření jejího podnikání,
  to vše za podmínky, že právnická osoba se sídlem v České republice uvedenou právnickou osobu ovládá tím, že se na jejím základním kapitálu přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu uvedené společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu uvedené společnosti.
 4. bezproblémová kreditní historie1 subjektů2 zúčastněných na investici
 5. investice je vynaložena investorem a má formu uvedenou v zákoně č. 58/1995 Sb.
 6. investice musí být investorem vynaložena nejméně na dobu 3 let
 7. investice je zřízena, resp. vynakládána, v souladu s právním řádem hostitelského státu a investor získal potřebná povolení hostitelského státu
 8. nejedná se o investice do:
  1. výroby zbraní,
  2. hazardních nebo vysoce spekulativních projektů,
  3. výroby omamných a psychotropních látek.
 9. vyhodnocení vlivu investice na životní a sociální prostředí v zemi jejího určení a neuplatnění mezinárodních sankcí vůči subjektům zúčastněným na investici

1 bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt zúčastněný na investici nemá záznam v Centrálním registru úvěrů vedeném ČNB nebo jiném obdobném registru úvěrů, resp. registru informací o zpožděných splátkách pohledávek po dobu minimálně posledních 5 let

2 osoby zúčastněné na investici - investor, společnost, která je předmětem investice (nejedná-li se o nově zakládanou společnost) a příp. zahraniční společnost investora

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.