I - Žádost o pojištění investice v zahraničí (VPP typ I)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění investice v zahraničí
VPP typ I
podle zákona č. 58/1995 Sb.1

1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  Žadatel o pojištění2:
  Investice
  Společnost - předmět investice
  a charakter a forma investice11:
  Země konečného určení investice:
  Místo určení investice (blíže specifikujte):
  Celková hodnota investice:

2 investor

I. Žadatel o pojištění (investor)
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Údaje pro vyhodnocení malých a středních podniků3:
     Počet zaměstnanců4:
     Roční obrat za poslední účetní období:
     Bilanční suma za poslední účetní období:
 
  Žádá o:
 
 
 
 
 
  Vztah investora k jiným subjektům5:
  Vlastnická struktura:
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s investorem5:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

3 vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

4 k datu podání žádosti

5 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením, přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
   Za finančně spjatou skupinu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).
  Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.
II. Společnost - předmět investice6:
  Název:
  Identifikační číslo7:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa7:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma společnosti:
  Datum založení/vzniku společnosti8:
  Předmět činnosti:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání společnosti investorem:
  Účast hostitelského státu9 na společnosti:
  Banka společnosti7:
     Sídlo:
     Korespondenční adresa7:  
        Ulice
        Město
        Stát
  Vztah společnosti k jiným subjektům5:
Názvy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny5 se společností, která je předmětem investice:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Vaše dosavadní zkušenosti se společností:

5 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením, přičemž kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
   Za finančně spjatou skupinu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle písmene b).
  Existence finančně spjaté skupiny tvořené ústřední popř. regionální vládou, resp. místními orgány („ústřední orgány“), a dalšími fyzickými nebo právnickými osobami může být posuzována zvlášť pro každou z osob přímo kontrolovaných podle písmene a) nebo přímo propojených podle písmene b) nebo všech fyzických a právnických osob, které jsou touto osobou podle písmene a) kontrolovány nebo s touto osobou podle písmene b) propojeny, a to včetně ústředních orgánů.

6 právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, za účelem jejíhož založení, získání, zvýšení podílu investora v této právnické osobě nebo za účelem rozšíření podnikání této právnické osoby je vynakládána investice, která je předmětem pojištění

7 nevyplňuje se u nově zakládané společnosti

8 U nově zakládané společnosti předkládané datum založení/vzniku společnosti

9 Stát sídla společnosti, která je předmětem investice (místa určení investice)

III. Zahraniční společnost investora10:
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma zahraniční společnosti:
  Datum založení zahraniční společnosti:
  Předmět činnosti:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu9 na zahraniční
  společnosti:
  Banka zahraniční společnosti:
     Sídlo:
     Korespondenční adresa:  
        Ulice
        Město
        Stát
  Vztah zahraniční společnosti k jiným
  subjektům:

10 Vyplňte pouze v případě akvizice, kdy je majetkový podíl ve společnosti, která je předmětem investice, získáván nebo zvyšován zahraniční společností ovládanou investorem – právnickou osobou se sídlem v České republice, resp. zahraniční společnost nově zakládá společnost, která je předmětem investice

IV. Investice
  Společnost - předmět investice
  a charakter a forma investice11:
  Specifikace činnosti společnosti
  po zprovoznění:
  Způsob vedení investice v účetnictví
  investora:
  Země konečného určení investice11:
  Místo určení investice (blíže specifikujte)11:
  Předpokládaný termín zahájení investice:
  Předpokládaný termín ukončení investice:
  Předpokládaný termín zahájení provozu
  investice:
  Předpokládaná doba životnosti investice:
  Celková hodnota investice11:
  Již proinvestovaná hodnota investorem:
     Vklad do základního kapitálu
     Půjčka a jiné
  Odhadovaná celková hodnota investice
  v jednotlivých letech do ukončení investice:
  Dosud získané licence pro investici:
  Licence, které zbývá získat:
  Jedná se o:
Struktura financování investice:
  Vlastní zdroje   %, tj. v měně investice 
  Úvěr   %, tj. v měně investice 
  Ostatní zdroje   %, tj. v měně investice 
Hlavní subdodavatelé (výrobci):
Subdodávky od dodavatelů (subdodavatelů) se sídlem v České republice12
    1. Název: 
        Hodnota dodávky:   .tis  (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice 
    2. Název: 
        Hodnota dodávky:   .tis  (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice 
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na celkové hodnotě investice celkem:

11 Údaje musí být shodné s údaji v úvodu žádosti

12 nad 5 % celkové hodnoty investice

V. Popis obchodního případu - investice
Zde uveďte popis vzniku obchodního případu, tzn. podrobný popis investice; reference na obdobné transakce investora, a to i ve vztahu k zemi konečného určení investice; jak se investor kontaktoval s obchodním případem, zda subjekty investice jsou investorovi známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy investice pro investora (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.) a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná – prvotní úvaha.
 
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu, dlužníkem, s investorem a dalšími subjekty zúčastněnými na investici, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv ve vztahu k investici.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění investice v zahraničí „I“
Příloha č. 2 -  Dotazník pro vyhodnocení vlivu investice na životní a sociální prostředí včetně prohlášení investora
Příloha č. 3 -  Prohlášení investora o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání investora
Příloha č. 4 -  Dokumenty k pojištění investic v zahraničí „I“ (dle seznamu požadovaných dokumentů)
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.
Prohlášení žadatele o pojištění
Investice v zahraničí – VPP „I“
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „I“ a základními podmínkami pojištění investic v zahraničí (pojištění), uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti o pojištění investice v zahraničí („žádost“) a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „I“,
 2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě (žadatelem) provedeného předběžného vyhodnocení uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů13, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto obchodního případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním, a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele o pojištění:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele
  o pojištění:
  V     dne   
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]

13 osoby zúčastněné na investici a jejím financování – investor, zahraniční společnost a společnost, která je předmětem investice (nejedná-li se o nově zakládanou společnost)

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.