Pojištění pro vývozně orientované podniky

 

 • Potřebujete navýšit limity vašeho stávajícího bankovního financování a hledáte dozajištění pro banky? 
 • Navyšujete výrobní kapacitu, abyste uspokojili rostoucí poptávku na zahraničích trzích?
 • Rozhodli jste se zvýšit energetickou efektivitu výroby?
 • Potřebujete navýšit stav zásob a rozpracované výroby pro budoucí vývoz?
 • Investujete do automatizace výroby a hledáte dostupné dlouhodobé financování?
 • Nalezli jste výhodnou akviziční příležitost – firmu, která doplní a rozšíří váš výrobní potenciál?
 • Chcete mít operativní zdroj financování pro své klíčové subdodavatele?

 

Pojistíme váš úvěr na provozní financování či investici v České republice.

 

Jaké jsou podmínky pojištění?

 • Cílovým klientem je český podnik, který má podíl exportu na svých tržbách za poslední účetní období alespoň 25 %
 • Žadatelem o pojištění je financující banka
 • Maximální pojistné krytí je 80 %, tj. spoluúčast banky vždy min. 20 %
 • Pojištění lze využít na investiční úvěry (splatnost dle typu investice, její životnosti a návratnosti - i přes 10 let) či na provozní úvěry na dodatečný pracovní kapitál, splatnost 1 rok s možností prolongace (revolving)
 • Účel úvěru: pořízení nové výrobní kapacity, rekonstrukce, modernizace, technologické inovace, zvýšení energetické efektivity a soběstačnosti, pořízení „zelené“ technologie, úhrada vstupů do výroby, zajištění subdodávek, energií, služeb, výdajů na vstup na nové trhy, na získávání a ochranu intelektuálního vlastnictví, atd. - předem neomezený okruh účelů
 • Splnění alespoň jednoho kritéria pro hodnocení vývozního potenciálu:
  • Prokázání zakázkového pokrytí výroby s rostoucím podílem vývozu
  • Výroba s vyšší přidanou hodnotou
  • Získávání nových zákazníků a trhů
  • Pomoc s likviditou vývozně orientovaného podniku
  • Tvorba pracovních míst v ČR
  • Udělení subdodavatelských kontraktů českým firmám
  • Tradiční zkušení čeští výrobci s referencemi
  • České chráněné know-how
  • Podpora MSP subdodavatelů pro vývoz
  • Akvizice či založení obchodní společnosti v ČR, která posílí vývozní schopnost podniku
 • Sledování účelovosti čerpání úvěru bankou přiměřeně odsouhlasenému účelu
 • Pojistné krytí nesplacení úvěru bez vazby na splnění konkrétní smlouvy o vývozu
 • Pojistné sazby dle ratingu dlužníka a délky úvěru, pojistné se platí jednorázově předem
 • Zajištění úvěru dle typu úvěru, do 1 roku u běžných ratingů bez zajištění
 • Vyhodnocení ze strany žádající banky, že požadovaný úvěr svým účelem přispívá k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti dlužníka
 • U úvěrů investičního typu předložení analýzy návratnosti investice/úvěru pojištěnou bankou
 • U úvěrů provozního typu předložení analýzy potřeby pracovního kapitálu pojištěnou bankou

 

Záměry produktu:

 • Konečně dostupné provozní a investiční financování pro exportující podniky
 • Výrazné zjednodušení předexportního financování a snížení jeho administrativní náročnosti
 • Pojištění využitelné pro všechny banky na trhu, pojistné krytí „na míru“ bankám a různým typům úvěrů
 • U investic dlouhodobé splatnosti úvěrů
 • Flexibilní financování bez vazby na konkrétní vývozní kontrakt
 • Přijatelná výše pojistných sazeb
 • Investice do rozšíření či modernizace výroby a provozní financování vývozně orientovaného podniku

Žádejte prostřednictvím svojí banky

     Pojistný produkt F     

 

Kontaktujte nás pro více informací:

Ing. Michal Pravda, zástupce ředitele Odboru pojištění vývozních úvěrů a investic
+420 222 842 348
                      pravda@egap.cz