Pravidla online soutěže EURO 2021 - Nizozemsko

Pořadatel soutěže: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 45279314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619 (dále jen „pořadatel“).

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook profil, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.

Termín soutěže: 25. 6. 2021 – 27. 6. 2021 do 18:00

Podmínky soutěže a ceny:

Napište nám do komentářů pod fotku přesný výsledek utkání naší fotbalové reprezentace proti Nizozemí a čas první branky, která v utkání padne. Dvě nejpřesnější trefy získají soudek 5 l piva.

Tipovat můžete do výkopu utkání.

Tipujte ve tvaru: Česko – Nizozemsko, 3-0, 2. minuta

V případě, že utkání skončí bezbrankovou remízou, vyhrávají dva nejrychlejší tipující s výsledkem 0-0.

1. CENA: Soudek piva

2. CENA: Soudek piva

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne do tří dnů po utkání pod příspěvkem. Výherci budou kontaktováni soukromou zprávou pro nahlášení kontaktních údajů k zaslání výhry.

Vyzvednutí výhry: Výhry budou odesílány do 30 dní od vyhlášení vítěze. Pouze na území České republiky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Facebooku, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce events@egap.cz odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Facebook, agentura AG Geronimo s.r.o.

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.

Další důležité podmínky soutěže:

  • Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob.
  • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na https://www.egap.cz/cs/pravidla-online-souteze-euro-2021-nizozemsko
  • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
  • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům
  • Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže.
  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
  • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.