Z - Příloha č. 4a - Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 4a
k žádosti o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání
nebo plnění smlouvy o vývozu – produkt „Z“

Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce

Pojištění vývozních úvěrových rizik nemůže být poskytnuto vývozům, při jejichž sjednání došlo vůči tuzemským či zahraničním úředním osobám, případně vůči fyzickým či právnickým osobám v soukromém sektoru k podplácení a nepřímému úplatkářství ve smyslu § 332 až § 334 trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo ve smyslu příslušné jurisdikce pachatele.
Za tím účelem prohlašuji, že při přípravě vývozu a sjednávání smlouvy o vývozu:
  1. společnost („společnost“), osoby za ni jednající nebo ji zastupující se nedopustily trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství a není proti nim vedeno trestní stíhání,
  2. osoby za naši společnost jednající nebo ji zastupující nebyly obviněny z trestného činu podplácení či nepřímého úplatkářství a ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny,
  3. osoby za naši společnost jednající nebo ji zastupující poskytly pouze takové provize a poplatky fyzickým či právnickým osobám v souvislosti s vývozem, které se vztahují k legitimním službám,
  4. naše společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující nejsou uvedeny ve veřejně přístupných seznamech podplácejících osob1 a v rejstříku trestů právnických osob.
Beru na vědomí, že Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. („pojistitel“) má právo:
  1. ověřit si pravdivost výše uvedeného prohlášení, a zavazuji se poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá;
  2. uplatnit vůči společnosti postih, a to na základě právních předpisů či pojistné smlouvy, prokáže-li se, že jejím jednáním došlo ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 332 až § 334 trestního zákoníku nebo trestného činu podplácení nebo nepřímého úplatkářství ve smyslu příslušné jurisdikce pachatele.
  V     dne   
[jméno a podpis osoby/osob oprávněných jednat za vývozce]

1 Databáze finančních institucí: Světová banka, Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, Asijská rozvojová banka, Interamerická rozvojová banka, Africká rozvojová banka.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.