Z - Příloha č. 4a - Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 4
k žádosti o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání
nebo plnění smlouvy o vývozu – produkt „Z“

Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozce

Pojištění vývozních úvěrových rizik nemůže být poskytnuto vývozům, při jejichž sjednání došlo vůči úředním osobám nebo zahraničním veřejným činitelům k podplácení a nepřímému úplatkářství ve smyslu § 332 až § 334 trestního zákona.
Za tím účelem prohlašuji, že při přípravě vývozu a sjednávání smlouvy o vývozu:
  1. společnost („společnost“),
    osoby za ni jednající nebo ji zastupující a jednající v její prospěch, osoby ovládané společností nebo ji ovládající se nedopustily trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství,
  2. osoby za naši společnost jednající nebo ji zastupující a jednající v její prospěch včetně osob jimi ovládaných nebo je ovládajících nebyly obviněny z trestného činu podplácení či nepřímého úplatkářství a ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny, a
  3. naše společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující a jednající v její prospěch, jakož i osoby společností ovládané nebo společnost ovládající, nejsou uvedeny ve veřejně přístupném seznamu podplácejících osob vedeném skupinou Světové banky8.
Beru na vědomí, že Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. („pojistitel“) má právo ověřit si pravdivost výše uvedeného prohlášení, a zavazuji se poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá.

Pojistitel má právo ve smyslu čl. XII. Všeobecných pojistných podmínek „Z“ uplatnit vůči společnosti postih, prokáže-li se, že jejím jednáním došlo ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 332 až § 334 trestního zákona.
  V     dne   
[jméno a podpis osoby/osob oprávněných jednat za vývozce]

8 skupina 5 institucí (International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, International Centre for Settlement of Investment Disputes) se sídlem ve Washingtonu (USA).

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.