Z - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění bankovní záruky

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání
nebo plnění smlouvy o vývozu – produkt „Z“

Základní podmínky pojištění bankovní záruky „Z“

  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu je vyšší než 50%
  • v případě akontační záruky s hodnotou nad 50 mil. Kč bude účelovost čerpání akontace na náklady pojištěné banky kontrolována nezávislou inspekční společností určenou bankou (u nižších hodnot záruk tato inspekční kontrola v případě požadavku EGAP)
  • bezproblémová kreditní historie1 příkazce záruky
  • jednoznačná povinnost příkazce zajistit beneficientovi poskytnutí záruky podle podmínek smlouvy o vývozu nebo podmínek soutěže
  • záruka není v rozporu s mezinárodními obchodními zvyklostmi pro bankovní záruky
  • hodnota záruky nepřesahuje procentní podíl z celkové hodnoty vývozu obvyklý pro jednotlivé typy záruk podle mezinárodních obchodních zvyklostí
  • Subjekt2 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění bankovní záruky nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění bankovní záruky

1 bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr.

2 banka (s výjimkou banky se sídlem v ČR – dle zákona o bankách), výrobce (pokud je odlišný od příkazce), příkazce, případně ručitel

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.