Z - Žádost o pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu (VPP typ Z)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění bankovní záruky
vystavené v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu
VPP typ Z
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
 Druh záruky
  Žadatel o pojištění2:
  Příkazce:
  Částka záruky:
  Délka záruky:
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země/země konečného vývozu:
  Celková hodnota vývozu3:
  Výrobce4:
  Hlavní subdodavatelé:
  Podíl dodávek ze zahraničí převyšující 20% u jedné země:
      Podíl:
      Země:
  Dovozce
  Název:
  Země:
  Sídlo:

1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.

2 Banka nebo pojišťovna vystavující záruku za závazky příkazce.

3 Cena sjednaná/bude sjednána ve smlouvě o vývozu.

4 Pokud je odlišný od příkazce.

I. Žadatel o pojištění (výstavce záruky)
  Název:
  Identifikační číslo::
  Daňové identifikační číslo::
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
 
Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele:
V příloze uveďte znázornění struktury společníků až po skutečného majitele5, kde budou zřejmé u každé osoby samostatně vystupující ve struktuře:
 • název a jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (je-li přiděleno) /datum narození,
 • země sídla/bydliště/místa pobytu,
 • úroveň ve struktuře vlastnických vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu na zisku/hlasovacích právech/popř. uplatnění rozhodujícího vlivu.
  Žádá o:
  
  Rozsah krytí:

5 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Příkazce (Vývozce)
  Název:
  Identifikační číslo::
  Daňové identifikační číslo::
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců6:
  Roční obrat za poslední6 účetní období:
  Bilanční suma za poslední6 účetní období:
  Vztah příkazce k jiným subjektům7:
  Struktura společníků příkazce včetně
  uvedení skutečného majitele5:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny příkazce7:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

6 Vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

7 Mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny subjektu.
Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.
 3. Kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
  5. osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy takovým způsobem, že úpadek dodavatele nebo odběratele může způsobit úpadek subjektu.
  6. Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle bodu 2.

III. Dovozce
  Název:
  Identifikační číslo::
  Daňové identifikační číslo::
  Sídlo:
  Země:
  Právní forma:
  Banka dovozce:
  Sídlo banky dovozce:
IV. Záruka
  Druh záruky:
  Hodnota záruky  v měně  představuje  % hodnoty smlouvy o vývozu. 
  Předpokládané datum vystavení záruky:
  Platnost záruky do:
  Délka záruky v měsících:
  Bude se záruka řídit mezinárodními
  pravidly:
 kterými: 
  Rozhodné právo v textu záruky:
  Způsob uplatnění práv proti beneficientovi v případě neoprávněného čerpání ze záruky:
  Redukční klauzule v textu záruky:
  Beneficient záruky:
  Název:
  Sídlo:
  Země:
  Struktura společníků beneficienta záruky včetně uvedení skutečného majitele5:
  Další podstatné údaje o záruce:
  Ručitel za příkazce vůči žadateli z titulu záruky:
  Další navrhované podmínky do smlouvy o vystavení záruky, a to zejména závazek příkazce předkládat dokumenty
nezbytné pro finanční hodnocení jeho a příp. ručitele, tj. především finanční výkazy příkazce a příp. ručitele,
a dále dokumenty nezbytné pro oceňování a přeceňování příp. zajišťovacích instrumentů včetně nezbytných
legal opinion a due diligence:
V. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu8
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr) 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozní pohledávky (vývozního úvěru):
  (odklad plateb, počet a periodicita splátek, zajištění návratnosti):
  Zdrojové zabezpečení financování výroby pro smlouvu o vývozu:
  Počet pracovních míst, která se daným vývozem vytvoří v ČR:
  Počet pracovních míst, která se daným vývozem podaří udržet v ČR:

8 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu.

VI. Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  Subdodávky od dodavatelů (subdodavatelů) se sídlem v České republice:
    1. Název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
    2. Název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
VII. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. stručný popis předmětu vývozu; reference na obdobné transakce příkazce, a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se příkazce event. banka vystavující záruku kontaktoval s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou příkazci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro příkazce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.) a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění F, V, B, C, D, E apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s ohodnocením rizika obchodního případu a s příkazcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění bankovní záruky „Z“
Příloha č. 2 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Příloha č. 3 -  U akontační záruky rozpočet čerpání akontace po položkách a termínech
Příloha č. 4 -  Prohlášení příkazce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu
Příloha č. 5 -  Přehled předkládaných podkladů pro analýzu včetně analytického vyjádření vypracovaného žadatelem o pojištění (bankou), které obsahuje zejména výčet hlavních rizik a způsob jejich ošetření9
Příloha č. 6 -  Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

9 Přehled bude opatřen podpisem osoby oprávněné podepisovat za žadatele

Prohlášení žadatele o pojištění
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil/a s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Z“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Z“,
 2. byl/a jsem obeznámen/a s tím, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti s touto žádostí a které jí byly předány v souvislosti s touto žádostí. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do obchodního případu souvisejícího s touto žádostí,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů9, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]

10 Osoby zúčastněné na vývozu a jeho financování.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.