Cf - Příloha č.5 - Dotazník pro vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí včetně prohlášení vývozce

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 5
k žádosti o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého
vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení – Cf

Dotazník pro vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí
včetně prohlášení vývozce

Část A
I. Základní údaje
  1. Název vývozního projektu, jeho kapacita (rozsah) a umístění (adresa provozu a GPS souřadnice)
  2. Hodnota (tj. jistina) vývozního úvěru
  3. Jde o modernizaci stávajícího zařízení či novostavbu?
  4. V případě modernizace uveďte původní rozsah či kapacitu původního zařízení.
  5. Stručná charakteristika technického a technologického řešení vývozního projektu.
  6. Předpokládaný termín zahájení realizace vývozu a jeho dokončení
  7. Je smlouva o vývozu, pro kterou žádáte o pojištění vývozních úvěrových rizik, součástí projektu zabezpečovaného
jiným subjektem?
  8. Bylo provedeno posouzení vývozu nebo projektu, jehož je vývoz součástí, z hlediska vlivu na životní prostředí
a sociální prostředí (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment)?
II. Údaje o současném stavu životního prostředí v území,
kde bude vývozníprojekt realizován
  1. Jsou v bezprostředním okolí či vývozem dotčeny citlivé oblasti?
národní parky nebo jiné oblasti identifikované národními nebo mezinárodními zákony a ostatní citlivé oblasti mezinárodního, národního nebo místního významu, jako jsou mokřady, lesy s vysokou úrovní biologické rozmanitosti, oblasti archeologického nebo kulturního významu a oblasti důležité pro domorodé obyvatelstvo nebo jiné zranitelné skupiny
III. Údaje o možných dopadech do oblasti lidských práv v zemi,
kde bude vývozní projekt realizován
  1. Existuje v zemi vývozu vysoká pravděpodobnost závažných dopadů do oblasti lidských práv?
např. dopady, které jsou obzvláště závažné (např. ohrožení života, dětská práce, nucená práce a obchodování s lidmi), rozsáhlé (např. velké přesídlení a pracovní podmínky v celém odvětví), nemohou být napraveny (např. mučení, ztráta zdraví a ničení půdy domorodých obyvatel), nebo se vztahují na provoz projektu (např. v konfliktních a post konfliktních oblastech)
Část B

Vztahuje se na:

 • projekty u nichž se výše pojišťované části úvěru/investice se rovná nebo je větší než 10 milionů SDR,
 • projekty uvnitř citlivých oblastí nebo v jejich blízkosti bez ohledu na výši pojišťované části úvěru/investice,
 • projekty a stávající operace, a to bez ohledu na výši pojišťované části úvěru/investice, u kterých prvotní screening identifikoval, že existuje vysoká pravděpodobnost závažných dopadů do oblasti lidských práv.
IV. Údaje o vstupech
  1. Půda – uveďte celkovou plochu záboru půdy po realizaci záměru a kolik z toho je na „zelené louce“.
  2. Voda – uveďte roční spotřebu vody
  3. Hlavní surovinové a energetické zdroje (druh, roční spotřeba)
  4. Je součástí vývozu výstavba či modernizace doprovodné dopravní či jiné infrastruktury (například elektrické vedení)?
V. Údaje o výstupech
  1. Ovzduší (druh a množství emisí)
  2. Odpadní vody (množství odpadních vod, druh a množství vypouštěných znečišťujících látek)
  3. Odpady (kategorizace a množství odpadů)
  4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy, množství emisí))
Prohlášení vývozce/investora
K Závazné žádosti o pojištění dle VPP Cf
Prohlašuji tímto, že:
 1. skutečnosti, uvedené v tomto dotazníku, při jednáních a v písemné korespondenci s ním související, jsou uváděny podle mého nejlepšího vědomí a jsou pravdivé,
 2. jsem nezkreslil a ani nezamlčel nic, co by mohlo mít vliv na vyhodnocení vlivu vývozu včetně projektu na životní a sociální prostředí a dopadu na lidská práva,
 3. beru na vědomí a souhlasím s možností postihu v případě, že pojistná událost vznikla nedodržením podmínek vyplývajících z posudku o vlivu vývozu/ projektu na životní a sociální prostředí nebo jeho autorizace,
 4. poskytnu potřebnou součinnost při pojištění rizika nesplacení odběratelského úvěru/bankou, financovaného dodavatelského úvěru na financování vývozu a úvěru na financování investice pojištěné bance při předkládání údajů pro vyhodnocení vlivu vývozu včetně projektu na životní a sociální prostředí a dopadu na lidská práva.
  Místo a datum:
  Název a sídlo vývozce/investora:
[Podpis osoby oprávněné jednat za vývozce/investora]
  Jméno a funkce:
Ilustrativní seznam Projektů ŽSP zařazovaných do kategorie A
Tento seznam se týká příkladů nových Projektů ŽSP nebo podstatné přestavby níže uvedených Projektů ŽSP, které mohou být klasifikovány jako kategorie A
 1. Ropné rafinérie (kromě podniků vyrábějících z ropy pouze maziva ze surové ropy) a zařízení pro zplyňování a zkapalňování 500 tun nebo více uhlí nebo asfaltových břidlic denně.
 2. Tepelné elektrárny a ostatní spalovací zařízení (včetně kogeneračních jednotek) s tepelným výkonem nejméně 300 megawattů (ekvivalent hrubého elektrického výkonu 140 MWe pro parní turbíny a jednočinné plynové turbíny) a jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže a vyřazování těchto elektráren a reaktorů z provozu (s výjimkou výzkumných zařízení na výrobu a konverzi štěpných a množivých materiálů, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kilowattu trvalého tepelného zatížení).
 3. Zařízení, zkonstruovaná pro výrobu nebo obohacování jaderných paliv, pro přepracování, skladování nebo konečnou likvidaci vyhořelého jaderného paliva, nebo pro uskladnění, likvidaci a zpracování radioaktivního odpadu.
 4. Integrovaná zařízení na prvotní tavení litiny a oceli, např. zařízení na výrobu primární oceli ve vysokých pecích nebo přímou redukcí; zařízení na výrobu neželezných surových produktů z rudy, koncentrátu nebo druhotných surovin za pomoci metalurgických, chemických nebo elektrolytických postupů.
 5. Zařízení na těžbu azbestu a na zpracování a přeměnu azbestu a produktů obsahujících azbest: na azbestocementové produkty s roční výrobou větší než 20 000 tun hotového výrobku; na třecí materiály s roční výrobou větší než 50 tun hotového výrobku; a na ostatní použití azbestu větší než 200 tun ročně.
 6. Chemická zařízení, tj. taková zařízení na výrobu a/nebo využití chemických látek ( včetně, ale nejen petrochemie, hnojiva, pesticidy a herbicidy, produkty zdravotní péče, čistící prostředky, barvy, lepidla, agrochemikálie, léčiva, výbušniny) v průmyslovém rozsahu při použití procesů fyzikálních, chemických a/nebo bio-chemických procesů a pro rozsáhlé distribuce chemických látek prostřednictvím potrubí/terminálů a přiřazených zařízení.
 7. Výstavba letišť s hlavní rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2.100 metrů nebo delší.
 8. Výstavba dálnic a rychlostních silnic.
 9. Výstavba nové silnice, nebo přestavba a/nebo rozšíření stávající silnice, kde jako nová silnice nebo část rekonstruované a/nebo rozšířené silnice by byla délka 10 km a větší nepřetržitá délka.
 10. Budování železničních tratí, které jdou nad rámec městských oblastí a dálkových železničních tratí.
 11. Námořní přístavy, jakož i vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou plavbu, které umožňují průjezd lodí s více než 1 350 tunami BRT nosnosti, obchodní přístavy, mola pro nakládání a vykládání propojená s pevninou, jež jsou mimo přístavy (s výjimkou mol pro přívozy), které pojmou plavidla s výtlakem přes 1 350 BRT.
 12. Zařízení na zpracování a odstraňování odpadů spalující, chemicky zpracovávající nebo skladování rizikových, toxických nebo nebezpečných odpadů.
 13. Velké1 přehrady a ostatní hráze určené k zadržení nebo trvalému zachycení vody.
 14. Činnosti spojené s čerpáním podzemních vod nebo umělá zařízení k přečerpávání podzemních vod v případech, když roční objem čerpané nebo přečerpávané vody dosahuje 10 milionů krychlových metrů nebo víc.
 15. Průmyslové závody na výrobu buničiny, papíru a kartónů ze dřeva nebo obdobných vláknitých materiálů.
 16. Operace, které zahrnují rozsáhlou těžbu, prostřednictvím podzemní nebo povrchové těžby, řešení hornictvím nebo mořskými nebo říčními operacemi k získání drahých kovů, základních kovů, energetických a průmyslových minerálů nebo stavebních materiálů. To může také zahrnovat i zpracování vytěžených surovin.
 17. Cementárny na zelené louce, kde projekt zahrnuje těžiště/lom na zelené louce.
 18. Rozsáhlé hospodářské využití ropy, zemního plynu nebo zkapalněného zemního plynu, které může zahrnovat některé nebo všechny z následujících činností:
  • průzkum (seizmické a vrtné práce);
  • oblasti vývoje a výrobních činností;
  • dopravní činnosti, včetně potrubí/terminálů, čerpacích stanic, stanic pro čistění a kontrolu potrubí („pigging stations“), kompresorových stanic a souvisejících zařízení; nebo
  • zařízení na zkapalňování plynu.
 19. Zařízení pro skladování nafty, petrochemických a chemických výrobků s kapacitou 200 000 tun nebo více.
 20. Rozsáhlá těžba dřeva.
 21. Komunální čistírny odpadních vod s kapacitou převyšující 150 000 ekvivalentních obyvatel.
 22. Komunální zařízení na zpracování pevných odpadů a zařízení k likvidaci.
 23. Rozsáhlá turistická a maloobchodní zařízení.
 24. Výstavba nadzemních elektrických přenosových linek s délkou 15 km nebo delší a napětím 110 kV nebo vyšším.
 25. Rozsáhlé rekultivace (zúrodnění půdy).
 26. Rozsáhlé primární zemědělské/lesní hospodářství zahrnující intenzifikaci nebo přeměnu přírodních stanovišť.
 27. Závody na činění kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 tun hotových výrobků za den.
 28. Zařízení na intenzivní chov drůbeže nebo prasat s více než: 85 000 místy pro brojlery a 60 000 místy pro drůbež; 3 000 místy pro produkci prasat (nad 30 kg); nebo 900 míst pro prasnice.
 29. Projekty, jejichž realizace je plánovaná v citlivých oblastech nebo projekty, které budou pravděpodobně mít citelný dopad na tyto oblasti, i když se tato kategorie projektů nevyskytuje ve výše uvedeném seznamu.
 30. Projekty, které mohou vést k významným nepříznivým sociálním dopadům na místní komunity nebo jiné projekty dotčených stran, včetně těch, které se podílejí na výstavbě a/ nebo provozu projektu.
 31. Projekty, zahrnující nabývání pozemků a nedobrovolné přesídlení značného počtu postiženého obyvatelstva.

Poznámka:
Nejsou-li u jednotlivých typů citlivých odvětví stanovené hraniční limity, lze orientačně použít limity stanovené zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí takto:

 • zařízení pro velkokapacitní přepravu nad 800 milimetrů (b. 8),
 • těžba kovových rud nebo uhlí nad 1 milion tun ročně (b. 14),
 • velkoplošná těžba dřeva s holinou nad 25 hektarů (b. 17),
 • obecní zařízení na zpracování pevných odpadů a odpadové skládky nad 30 000 tun ročně (b. 19),
 • rozsáhlá turistická zařízení nad 200 lůžek (b. 20),
 • velkokapacitní přenos elektřiny nad 110 kilovoltů (b. 21).

1 Podle definice Mezinárodní komise pro velké přehrady (International Commission on Large Cams – ICOLD) ICOLD definuje přehradu jako velkou, když má výšku od základů 15 m nebo více. Přehrady s výškou mezi 5 m a 15 m a s akumulačním prostorem větším než 3 mil. m3 jsou rovněž klasifikované jako velké přehrady.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.