Cf - Žádost o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení (VPP typ Cf)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
proti riziku nezaplacení
VPP typ Cf
podle zákona č. 58/1995 Sb.1

1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

  Žadatel o pojištění
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země:
  Výrobce:
  Celková hodnota vývozu2:

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

I. Žadatel o pojištění
  Obchodní firma žadatele:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Žádá o:
  
II. Informace o vývozci
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Vztah vývozce k jiným subjektům3:
 
Obchodní firmy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s vývozcem3:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

3 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finančně spjaté skupiny. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:

 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10% druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislé (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40% celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeny ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.
III. Smlouva o postoupení pohledávky/ek
  Předmět smlouvy o postoupení
  pohledávky/ek:
  Smlouva uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Číslo smlouvy:
  Dokument/y prokazující vznik pohledávky/ek:
  Další navrhované podmínky do smlouvy o postoupení pohledávky, a to zejména prohlášení vývozce, že dovozce
je vůči němu zavázán předkládat dokumenty nezbytné pro finanční hodnocení dovozce a ručitele, tj. především
finanční výkazy dovozce a ručitele, a dále dokumenty nezbytné pro oceňování a přeceňování zajišťovacích
instrumentů včetně nezbytných legal opinion a due diligence, a dále závazek vývozce takové dokumenty předložit
žadateli o pojištění:
  Předpokládané datum postoupení
  pohledávky/ek:
IV. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu2
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Platby při dodávce   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Odložená splatnost vývozní 
  pohledávky (vývozní úvěr) 
 %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Délka splácení vývozní pohledávky (vývozního úvěru):   roků a   měsíců
  Další podmínky vývozního úvěru (odklad plateb, počet a periodicita splátek):
  Forma zajištění návratnosti vývozní pohledávky (vývozního úvěru):
  Kalkulovaný zisk   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Okamžik vzniku vývozní pohledávky 
  dle smlouvy o vývozu:
  V příloze přiložte harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem (příloha č. 2).
  a) Závazky vývozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  b) Závazky dovozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  c) Forma zajištění úhrady kupní ceny (záruky, směnky, akreditivy apod.)
  Počet pracovních míst, která se daným vývozem vytvoří v ČR:
  Počet pracovních míst, která se daným vývozem podaří udržet v ČR:
Národní podíly:
 Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  1. Subdodávky od dodavatelů se sídlem v České republice4
    1. Obchodní firma:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
    2. Obchodní firma:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na hodnotě vývozu celkem: 
  2. Podíl místních dodávek v zemi dovozce na hodnotě vývozu5 (místní náklady)
      .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
      % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  3. Subdodávky ze třetích zemí mimo zemi dovozu5
    1. Stát:
        Obchodní firma:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
    2. Stát:
        Obchodní firma:
        Hodnota dodávky:  .tis   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty smlouvy o vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl subdodávek ze třetích zemí na hodnotě vývozu celkem: 

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

4 nad 5% hodnoty vývozu

5 náklady na zboží a služby v zemi dovozce dle Konsensu OECD

V. Dovozce/dlužník (zahraniční kupující)
  Obchodní firma:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Hlavní předmět činnosti:


  Banka dovozce:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Vztah dovozce k jiným subjektům3:
Obchodní firmy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s dovozcem3:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Dosavadní zkušenosti vývozce s dlužníkem, popř. dovozcem:
  Výše pohledávek vývozce vůči dlužníku, popř. dovozci celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:
Ručitel:
  Obchodní firma:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Adresa
     Město
     PSČ
     Stát
  Právní forma:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Vztah ručitele k jiným subjektům3:
Obchodní firmy dalších subjektů, které jsou finančně spjatou skupinou s ručitelem3:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

3 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finančně spjaté skupiny. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:

 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10% druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislé (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40% celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeny ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.
VI. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. podrobný popis předmětu vývozu; reference na obdobné transakce vývozce, a to i ve vztahu k teritoriu vývozu; jak se vývozce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce jsou vývozci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy transakce pro vývozce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte další produkty požadované k pojištění EGAP na tento obchodní případ (pojištění Z, F, V apod.) a stav projednávání příslušného pojištění.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru „Cf“
Příloha č. 2 -  Harmonogram fakturace dodávek a splácení dodavatelského úvěru dovozcem
Příloha č. 3 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Příloha č. 4 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu a při trestním stíhání vývozce
Příloha č. 5 -  Dotazník pro vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí včetně prohlášení vývozce
Příloha č. 6 -  Přehled předkládaných podkladů pro analýzu včetně analytického vyjádření vypracovaného žadatelem o pojištění (bankou), které obsahuje zejména výčet hlavních rizik a způsob jejich ošetření
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.
Prohlášení žadatele o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru – Cf
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Cf“ a základními podmínkami pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru („pojištění“), uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti o pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru („žádost“) a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „Cf“,
 2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
 3. obchodní případ, o jehož pojištění žádám, je na základě (žadatelem) provedeného předběžného vyhodnocení uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Obchodní firma žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.