D - Předběžná žádost o pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení (VPP typ D)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST
o pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení
VPP typ D
Pojistitel:
Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21
IČ 45279314/ DIČ CZ45279314
A. Informace o subjektech a parametrech obchodního případu
Žadatel o pojištění
  Název:
  Identifikační číslo:
  DIČ:
  Sídlo1:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Předmět vývozu:
  Předpokládaná celková hodnota vývozu2:
  Podíl českých dodávek na celkové
  hodnotě vývozu2:
  Předpokládaný podíl místních dodávek
  v zemi dovozce na celkové hodnotě
  vývozu2:
  Hlavní subdodavatelé:
  Do země/Země konečného určení vývozu:
  Pojištěný3:
Vývozce
  Název:
  Identifikační číslo:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
 
Dovozce
  Název:
  Identifikační číslo:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
Smlouva o vývozu
  Stav projednávání smlouvy o vývozu4:
  Platební podmínky podle smlouvy o vývozu:
  Akontace (záloha/předplatba):
  Výše odložené platby:
Dlužník5
  Název:
  Identifikační číslo:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Forma financování:

Parametry úvěru
  Jistina úvěru:
  Délka čerpání:
  Předpokládaný začátek čerpání:
  Délka splácení:
Nedílnou součástí této žádosti (části „A“) je:

Příloha č. 1: Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru

1 skutečné sídlo – plná adresa sídla dle veřejného rejstříku

2 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu

3 pokud je jiný než žadatel

4 např. smlouva o vývozu předjednána/parafována/ podepsána, podmínky financování zanalyzovány bankou, financování předběžně schváleno
  bankou

5 není-li dovozcem

6 Právnická osoba založená pro realizaci daného projektu – samostatná ekonomická jednotka - SPV

B. Informace o subjektech a parametrech obchodního případu
Další parametry úvěru
  Odklad splátek:
  Stav projednávání poskytnutí financování:
  Navrhované zajištění/zabezpečení úvěru:
  Předpokládaná pojistná hodnota8:
Popis obchodního případu
Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. podrobný popis předmětu vývozu resp. projektu a jeho financování; reference na obdobné projekty vývozce, a to i ve vztahu k teritoriu konečného určení vývozu; jak se vývozce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce (financování projektu) jsou vývozci či bance známé z předchozích transakcí nebo zcela nové, jaké jsou přínosy projektu pro vývozce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná – prvotní úvaha.
Ostatní předběžné informace k vývozu, financování a pojištění
ostatní předpokládané požadované pojistné produkty (V, Z, F) a jejich objem:
Uveďte všechny další Vám známé specifické údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu, dlužníkem, dovozcem a s dalšími subjekty zúčastněnými na vývozu, resp. projektu, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním úvěrových a platebních podmínek:

8 jistina úvěru, úroky z jistiny a poplatek za poskytnutí úvěru/za rezervaci zdrojů (commitment fee)

Nedílnou součástí této žádosti (část „B“) je:
 Příloha č. 2: Přehled předkládaných podkladů pro úvodní analýzu
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží pojistiteli - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro přípravu pojištění včetně předběžné analýzy obchodního případu a subjektů9 na něm zúčastněných. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

9 osoby zúčastněné na vývozu (transakci) a jeho financování

Prohlášení žadatele o pojištění
Prohlašuji, že:
  1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „D“ a základními podmínkami pojištění vývozního odběratelského úvěru, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „D“,
  2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
  3. výše uvedený obchodní případ, o jehož pojištění žádám, je na základě provedeného předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů9, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto případu a
  4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny osoby dodávající pojistiteli informace a hodnocení, orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoba, resp. osoby oprávněné
  podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[podpis osoby oprávněné jednat za žadatele/podpisy osob oprávněných jednat za žadatele]

9 osoby zúčastněné na vývozu (transakci) a jeho financování

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.