D - Příloha č.1 k předběžné žádosti - Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru – produkt „D“
Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru „D“

Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru
pojištění dle Všeobecných pojistných podmínek typu „D“
 • maximální výše úvěru činí 85 % z Export Contract Value1
 • podíl hodnoty dodávek zboží a služeb s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu2 je vyšší než 50 %,
 • podíl místních nákladů nepřevyšuje 15 %, resp. výjimečně 30 % z Export Contract Value3, 1,
 • akontace (předplatba/záloha) ve výši minimálně 15 % z Export Contract Value musí být uhrazena dovozcem (dlužníkem) před Starting Pointem4 na účet vývozce vedený u pojištěné banky1,
 • připravenost a financování výroby předmětu vývozu je zajištěno,
 • bezproblémová kreditní historie5 subjektů6,
 • vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí1 a neuplatnění mezinárodních sankcí vůči subjektům zúčastněným na vývozu, zboží, popř. území nebo oblasti,
 • při sjednávání smlouvy o vývozu nebyla vývozcem porušena ustanovení norem a zvyklostí mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána a nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti podplácení,
 • subjekt6 existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu / činnost jako banka, a to minimálně 2 roky před předložením předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru.
 • Pojištění úvěru/pohledávky v souvislosti s vývozem vybraných zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Dohody o zemědělství, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), jejichž délka splatnosti nesmí překročit 18 měsíců (od starting point of credit do smluvního konečného data splatnosti).

1 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu;

2 pouze u úvěru se splatností dva a více let

3 Export Contract Value dle Konsensu OECD představuje hodnotu dodávek vývozu, tj. hodnotu smlouvy o vývozu sníženou o hodnotu místních dodávek, tzv. Local Costs

4 Starting Point of Credit dle Konsensu OECD

5 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že Subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr. V případě fyzických osob, pokud působí v roli sponzora či ručitele, se jedná o "bankovní a nebankovní registr klientských informací" a "Solus"

6 osoby zúčastněné na vývozu a jeho financování

Pojištění vývozního odběratelského úvěru
dle Všeobecných pojistných podmínek typu „D“ – financování projektů
 • podíl vlastních zdrojů vkládaných do projektu7 sponzory8 musí činit minimálně 25 - 30 % z celkového rozpočtu projektu (bez DPH),
 • maximální výše úvěru činí 85 % z Export Contract Value1,
 • minimální výše základního kapitálu projektové společnosti9 musí činit 10 % z celkového rozpočtu projektu (bez DPH),
 • veškerá aktiva projektové společnosti (dlužníka)9 budou zastavena ve prospěch pojištěné banky,
 • 100 % vlastnický podíl na projektové společnosti9 bude zastaven ve prospěch pojištěné banky,
 • podíl hodnoty dodávek zboží a služeb s původem v České republice na celkové hodnotě vývozu1 je vyšší než 50 %,
 • podíl místních nákladů nepřevyšuje 15%, resp. výjimečně 30 % z Export Contract Value3,1,
 • akontace (předplatba/záloha) ve výši minimálně 15 % z Export Contract Value musí být uhrazena projektovou společností (dlužníkem)9 před Starting Pointem4 na účet vývozce vedený u pojištěné banky1,
 • projekt bude pojištěn proti všem rizikům a plnění z pojištění bude po dobu splácení úvěru směřováno ve prospěch pojištěné banky10,
 • zajištění připravenosti a profinancování výroby předmětu vývozu,
 • účelovost čerpání úvěru bude na náklady projektové společnosti (dlužníka)9 kontrolována nezávislou inspekční společností jmenovanou pojištěnou bankou,
 • po dobu splácení úvěru budou výplaty podílů na zisku, významné změny v majetku a závazcích a změna vlastníků projektové společnosti (dlužníka)9 podléhat souhlasu pojištěné banky,
 • mezi pojištěnou bankou, sponzorem8 a projektovou společností9 bude uzavřena Smlouva o podpoře projektu (Project Support Agreement) se závazkem poskytnout finanční a jinou podporu projektu včetně hrazení vícenákladů projektu,
 • bezproblémová kreditní historie5 zúčastněných subjektů6,
 • vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí1 a neuplatnění mezinárodních sankcí,
 • při sjednávání smlouvy o vývozu nebyla vývozcem porušena ustanovení norem a zvyklostí mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána a nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti podplácení,
 • subjekt existuje a vykonává činnost, která je předmětem vývozu / činnost jako banka, a to minimálně 2 roky před předložením předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením předběžné žádosti o pojištění vývozního odběratelského úvěru (nevztahuje se na projektovou společnost - SPV)
 • Pojištění úvěru/pohledávky v souvislosti s vývozem vybraných zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Dohody o zemědělství, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), jejichž délka splatnosti nesmí překročit 18 měsíců (od starting point of credit do smluvního konečného data splatnosti).

1 cena sjednaná ve smlouvě o vývozu;

2 pouze u úvěru se splatností dva a více let

3 Export Contract Value dle Konsensu OECD představuje hodnotu dodávek vývozu, tj. hodnotu smlouvy o vývozu sníženou o hodnotu místních dodávek, tzv. Local Costs

4 Starting Point of Credit dle Konsensu OECD

5 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že Subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr. V případě fyzických osob, pokud působí v roli sponzora či ručitele, se jedná o "bankovní a nebankovní registr klientských informací" a "Solus"

6 osoby zúčastněné na vývozu a jeho financování

7 Projektem se rozumí obchodní případ, u kterého je splácení poskytnutého financování primárně závislé na zdrojích generovaných vlastním obchodním případem

8 Sponzorem se rozumí osoba, která do projektu vkládá vlastní zdroje a která se podílí na řízení realizace projektu

9 Projektovou společností se rozumí zahraniční osoba založená pro realizaci daného projektu

10 Např. vinkulace pojistného plnění, plnění ve prospěch třetí osoby

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.