D - Smlouva o úpravě vztahů s vývozcem

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Smlouva o úpravě vztahů s vývozcem
v souvislosti s pojištěním vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení typ „D“

Pojistitel:
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, Česká republika
IČ: 45279314
DIČ: CZ45279314
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1619
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 6007-0166563583/0300
  zastoupená:
(dále jen „Pojistitel“)
a
Vývozce:
  obchodní firma:
  právní forma:
  sídlo:
  IČ:
  DIČ:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
oddíl , vložka 
  bankovní spojení:
  číslo účtu:
  zastoupená:
(dále jen „Vývozce“)
u z a v í r a j í v souladu s odst. 4.4 a čl. 15 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení typ „D“ ze dne 1. ledna 2014 (dále jen „VPP D“) tuto Smlouvu o úpravě vztahů s Vývozcem (dále jen „Smlouva“):
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
  1.1 Pojistitel prohlašuje, že má zájem uzavřít Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem pojištění jsou pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č.  ze dne  (dále jen „Smlouva o úvěru“) uzavřené mezi bankou, kterou je  , IČ:  ,
sídlo  (dále jen „Věřitel“),
a dlužníkem, kterým je  , IČ:  ,
sídlo  (dále jen „Dlužník“ a „Pojistná smlouva“).
  1.2 Smlouva o úvěru je určena pro financování Vývozu podle Smlouvy o vývozu ze dne 
na dodávky  v celkové hodnotě 
uzavřené mezi Vývozcem a zahraničním dovozcem, kterým je  ,
IČ:  , sídlo  (dále jen „Dovozce“) [alternativně Dlužníkem – v případě, že Dlužník a Dovozce jsou totožné subjekty] (dále jen „Smlouva o vývozu“).
  1.3 Pojmy v této Smlouvě neuvedené mají význam jim přiřazený ve VPP D.
ČLÁNEK 2
Smlouva o vývozu
  2.1 Vývozce v souvislosti s uzavřením Smlouvy o vývozu prohlašuje a ujišťuje Pojistitele, že:
 1. je si vědom, že financování Vývozu prostřednictvím Úvěru je pojištěno ze strany Pojistitele a je mu známo znění VPP D, jakož i práva a povinnosti pro něj z VPP D vyplývající i to, že tato Smlouva z těchto práv a povinností vychází a případně je dále upravuje;
 2. sjednané podmínky Smlouvy o vývozu se výrazně neodchylují od VPP D a Konsenzu OECD;
 3. je si vědom, že Pojistitel při poskytování Pojištění dle Pojistné smlouvy vyhodnocuje plnění podmínek boje proti korupci v mezinárodním obchodě v souladu se závazky České republiky a v tomto ohledu Vývozce poskytne Pojistiteli veškerou nezbytnou součinnost.
  2.2 Vývozce se v souvislosti s uzavřením Smlouvy o vývozu zavazuje:
 1. dodržovat povinnosti příslušných právních předpisů souvisejících s realizací Smlouvy o vývozu, platných v České republice a v Zemi Dovozce;
 2. plnit Smlouvu o vývozu řádně a včas, s výjimkou případů a po dobu, kdy je to Vývozci znemožněno nebo podstatně ztíženo tím, že své povinnosti řádně a včas neplní Dovozce nebo třetí osoba, nebo působením vnějších okolností, nezávislých na Vývozci; o takových případech nebo o působení takových vnějších okolností je Vývozce povinen informovat Pojistitele;
 3. neuzavírat s Dovozcem ani s Dlužníkem jakékoli dohody nebo smlouvy vztahující se ke Smlouvě o vývozu u kterých je Vývozci prokazatelně známo, že mohou podstatným nepříznivým způsobem ovlivnit vymožitelnost úvěru nebo zajištění Věřitelem; a
 4. Dodržovat Úmluvu o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích – Sdělení MZV č. 25/2000 Sbírky mezinárodních smluv.
ČLÁNEK 3
Posudek o vlivu vývozu
  3.1 Vzhledem k tomu, že Vývoz dle Smlouvy o vývozu může mít dopad na životní prostředí a do sociální oblasti, byl Pojistiteli, a expertovi uvedenému na seznamu zpracovatelů posudků vedeném Pojistitelem, stanoví-li tak podmínky na webové stránce Pojistitele – www.egap.cz, předložen Vývozcem vyplněný dotazník Pojistitele
ze dne  pro vyhodnocení dopadů vývozu na životní prostředí a do sociální oblasti (dále jen „Dotazník“). Na základě tohoto Dotazníku byl vypracován posudek o dopadech vývozu a k němu se vztahující části projektu na životní prostředí a do sociální oblasti (dále jen „Posudek o vlivu vývozu“), který zohledňuje požadavky stanovené Pojistitelem na webové stránce Pojistitele – www.egap.cz.
  3.2 Vývozce v souvislosti s Posudkem o vlivu vývozu prohlašuje a ujišťuje Pojistitele, že:
 1. ve vztahu k Vývozu řádně, úplně a pravdivě vyplnil Dotazník, a to dle pokynů, v rozsahu a podobě stanovené Pojistitelem na webové stránce Pojistitele – www.egap.cz;
 2. Dotazník předložil dne  Věřiteli,
  3.3 Vývozce se v souvislosti s Posudkem o vlivu vývozu zavazuje:
 1. dodržovat limity a doporučení stanovené v Posudku o vlivu vývozu v průběhu realizace Vývozu;
 2. v případě významných změn dopadu Vývozu na životní prostředí a do sociální oblasti znovu řádně, úplně a pravdivě vyplnit Dotazník, a v případě změn podstatných údajů uvedených v Dotazníku dále postupovat v souladu s odst. 3.1 a 3.2;
 3. zohlednit významné změny dle [nového/upraveného] Posudku o vlivu vývozu ve Smlouvě o vývozu; a
 4. zveřejnit v případě zařazení Vývozu dle Smlouvy o vývozu a k němu se vztahující části projektu do kategorie A dle postupu stanoveného Pojistitelem a uvedeného na webové stránce Pojistitele – www.egap.cz – Posudek o vlivu vývozu nebo jeho shrnutí tak, aby byl uvedený dokument přístupný veřejnosti alespoň 30 dní před vznikem Pojištění.
  3.4 Vývozce tímto rovněž souhlasí se zveřejněním základních informací o Vývozu dle Smlouvy o vývozu a projektech realizovaných dle Smlouvy o vývozu.
ČLÁNEK 4
Podíl hodnoty vývozu
  4.1 Vývozce v souvislosti s podílem hodnoty vývozu prohlašuje a ujišťuje Pojistitele, že ve vztahu k Vývozu dle Smlouvy o vývozu řádně, úplně a pravdivě vyplnil dotazník Pojistitele o podílu hodnoty vývozu, a to v souladu s pokyny Pojistitele pro výpočet podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě Vývozu a dále v rozsahu a podobě stanovené Pojistitelem na webové stránce Pojistitele www.egap.cz.
  4.2 Vývozce se v souvislosti s podílem hodnoty Vývozu zavazuje:
 1. dodržet podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě Vývozu dle Smlouvy o vývozu uvedený v dotazníku dle odst. 4.1; a
 2. aniž by bylo dotčeno ustanovení písm. a) výše, bez zbytečného odkladu informovat Pojistitele o snížení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě Vývozu dle Smlouvy o vývozu uvedené v dotazníku uvedeném v odst. 4.1, pokud toto snížení bude o více než 5 procentních bodů vůči původní výši tohoto podílu a sdělit důvody takového snížení.
ČLÁNEK 5
Porušení závazků a náhrada škody
  5.1 Pojistitel a Vývozce tímto potvrzují, že při uzavření této Smlouvy se Pojistitel spoléhal na prohlášení a ujištění Vývozce uvedená výše v této Smlouvě (dále jen „Prohlášení“). Každé Prohlášení se bude vykládat samostatně, a pokud tato Smlouva nestanoví něco jiného, není jakékoli Prohlášení omezeno žádným ustanovením této Smlouvy ani jiným Prohlášením.
  5.2 Vývozce se v souvislosti se svými Prohlášeními zavazuje, že:
 1. neučiní nic, co by mohlo způsobit, že by se kterékoli z Prohlášení stalo podstatným způsobem nepravdivým, neúplným, nepřesným nebo zavádějícím; a
 2. pokud se stane, že by se kterékoli z Prohlášení stalo podstatným způsobem nepravdivým, neúplným, nepřesným nebo zavádějícím, Vývozce tuto podstatnou nepravdivost, neúplnost, nepřesnost nebo zavádějící charakter odstraní nejpozději ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové situaci dozvěděl.
  5.3 Vývozce se tímto zavazuje Pojistiteli nahradit pojistné plnění vyplacené v rámci Pojištění v případě, že Vývozce jakožto právnická osoba svým jednáním spáchá trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v důsledku kterého se dopustí porušení kterékoli ze svých povinností uvedených v odst. 2.2, písm. b) Smlouvy, přičemž dané porušení prokazatelně bylo hlavním důvodem platební neschopnosti nebo platební nevůle Dlužníka.
  5.4 Vývozce se tímto zavazuje Pojistiteli nahradit pojistné plnění vyplacené v rámci Pojištění v případě, že Vývozce poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou:
 1. v odst. 2.2 písm. b) Smlouvy;
 2. v odst. 2.2 písm. c) a d) Smlouvy; a/nebo
 3. v odst. 3.3 písm. a) Smlouvy;
přičemž dané porušení prokazatelně bylo hlavním důvodem platební neschopnosti nebo platební nevůle Dlužníka.

Maximální výše náhrady pojistného plnění dle odst. 5.4, kterou je Vývozce povinen Pojistiteli uhradit, bude stanovena jako rozdíl (i) Dlužníkem načerpané částky jistiny úvěru poskytnutého Věřitelem na základě Smlouvy o úvěru, a uhrazené Dlužníkem Vývozci za zboží a/nebo služby dodávané Vývozcem nebo jeho subdodavateli Dlužníkovi nebo Dovozci na základě Smlouvy o vývozu a (ii) hodnoty zboží a/nebo služeb dodaných Vývozcem nebo jeho subdodavateli Dlužníkovi nebo Dovozci v souladu s podmínkami Smlouvy o vývozu.
  5.5 O tom, že byla porušena povinnost Vývozce vůči Dlužníkovi dle odst. 5.3 a/nebo 5.4 a), musí pravomocně rozhodnout příslušné nezávislé orgány (tj. obecné soudy a/nebo rozhodčí soudy) rozhodující případný spor mezi Vývozcem a Dlužníkem. O příčinné souvislosti mezi porušením a vzniklou platební neschopností Dlužníka a/nebo o případném podílu Vývozce na způsobení platební neschopnosti Dlužníka dle odst. 5.3 a/nebo 5.4, musí pravomocně rozhodnout příslušné nezávislé orgány (tj. obecné soudy a/nebo rozhodčí soudy) rozhodující případný spor mezi Vývozcem a Pojistitelem.
  5.6 V případě že Vývozce nesplní svou finanční povinnost dle odst. 5.3 a/nebo 5.4 výše, náleží Pojistiteli rovněž zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
  5.7 Pro účely odst. 5.3 a 5.4 Smlouvy se:
 1. platební neschopností rozumí platební neschopnost Dlužníka, zejména rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Dlužníka, nebo jiné skutečnosti, kterým právní řád v zemi sídla Dlužníka přiznává stejné nebo obdobné právní důsledky platební neschopnosti
 2. platební nevůlí rozumí odepření zaplacení pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru Dlužníkem bez právního důvodu za podmínky, že Vývozce nesplnil povinnost, která mu byla uložena pravomocným rozhodnutím dle věty první odst. 5.5 Smlouvy; a to pouze v rozsahu, ve kterém Vývozce tuto pravomocným rozhodnutím uloženou povinnost nesplnil.
ČLÁNEK 6
Závěrečná ustanovení
  6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
  6.2 Změny a dodatky této Smlouvy mohou být prováděny pouze v písemné formě a se souhlasem obou smluvních stran Smlouvy.
  6.3 Vývozce ani Pojistitel není oprávněn bez souhlasu druhé smluvní strany Smlouvy zpřístupnit jakékoliv informace o a/nebo ve vztahu k této Smlouvě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné nebo pokud se jedná o zpřístupnění těchto informací pro své akcionáře, odborné poradce, zajišťovací nebo jiné finanční instituce, nebo obchodní partnery v souvislosti se Smlouvou o vývozu, a to v nezbytně nutné míře. Vývozce není oprávněn poskytovat žádným třetím (a to ani v předchozí větě uvedeným) osobám informace uvedené v čl. 1 této Smlouvy.
  6.4 Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
  6.5 Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana Smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
Pojistitel:
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Jméno:
Funkce:
Datum:
Jméno:
Funkce:
Datum:
Vývozce:
  obchodní firma:
  sídlo:
Jméno:
Funkce:
Datum:
Jméno:
Funkce:
Datum:
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.