D - Žádost o pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení (VPP typ D)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení
VPP typ D
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
Pojistitel:
Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21
IČ 45279314/ DIČ CZ45279314
  Smlouva o úvěru
  Žadatel o pojištění2:
  Dlužník:
  Částka (jistina) úvěru:
  Délka splácení úvěru (v letech):
  Smlouva o vývozu
  Předmět:
  Do země/Země konečného určení vývozu:
  Celková hodnota vývozu3:

1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.

2 Banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce.

3 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu.

I. Žadatel o pojištění
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Právní forma:
  Sídlo4:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Bankovní spojení5:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné jednat za společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
 
Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele:
V příloze uveďte znázornění struktury společníků až po skutečného majitele6, kde budou zřejmé u každé osoby samostatně vystupující ve struktuře:
 • název a jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (je-li přiděleno) /datum narození,
 • země sídla/bydliště/místa pobytu,
 • úroveň ve struktuře vlastnických vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu na zisku/hlasovacích právech/popř. uplatnění rozhodujícího vlivu.
  Žádá o:
  

4 Skutečné sídlo – plná adresa sídla dle veřejného rejstříku.

5 Název banky – finanční instituce, která vede účet.

6 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Informace o vývozci
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Právní forma:
  Sídlo4:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Banka vývozce5:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné jednat za společnost:
  Počet zaměstnanců7:
  Roční obrat za poslední účetní období7:
  Vlastní kapitál ke konci posledního
  účetního období:
  Bilanční suma za poslední účetní období7:
  Je vývozce členem finanční skupiny8
  dlužníka, dovozce případně ručitele?
  Člen konsolidačního celku:
  Název společnosti, která za konsolidační
  celek konsolidaci provádí:

7 Vyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

8 Mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny subjektu.
Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.
 3. Kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
  5. osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy takovým způsobem, že úpadek dodavatele nebo odběratele může způsobit úpadek subjektu.
  6. Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle bodu 2.

III. Smlouva o úvěru
   číslo    ze dne 
uzavřená s dlužníkem:
  Název9:
  Identifikační číslo10:
  Právní forma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Adresa:
     Město:
     PSČ:
     Stát:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Je dlužník členem finanční skupiny8
  vývozce, dovozce případně ručitele?
  Člen konsolidačního celku:
  Název společnosti, která za konsolidační
  celek konsolidaci provádí:
Subjekty, které jsou členy finanční skupiny8 dlužníka, případně přímým nebo skutečným majitelem dlužníka11, není-li dlužníkem banka:
Název Identifikační číslo Stát Člen konsolidačního celku Typ Propojení12 Procento přímého/nepřímého majetkového propojení *
1.
2.
3.
4.
  Částka úvěru  v měně  představuje  % celkové hodnoty o vývozu3 
Hodnota místních dodávek financovaných úvěrem  (částka), tj.   % z Export Contract Value13 ve výši   (částka).
  Předpokládaná délka čerpání úvěru v měsících:  
  Předpokládaná délka splácení úvěru:  
  Předpokládané konečné datum splatnosti úvěru:  
  Odklad splátek (v měsících):  
  Počet splátek úvěru:  
  Předmět pojištění:  
  Jistina:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroky:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroková sazba14:   %
  Commitment fee15:   (v měně smlouvy o úvěru)
Celkem  Požadovaná pojistná hodnota (v měně smlouvy o úvěru)/hodnota pojištění16
V příloze přiložte harmonogram čerpání a splácení jistiny a úroků požadovaných k pojištění. (příloha č.2)
  Odkládací podmínky čerpání úvěru:
Dokumenty k čerpání úvěru:
  Forma zajištění a zabezpečení návratnosti úvěru (splátek, transferu) včetně uvedení ocenění zajišťovacích instrumentů:
  Jak žadatel o pojištění ověřil vhodnost navržené zajišťovací dokumentace/instrumentů pro dané právní prostředí?
  Další navrhované podmínky do smlouvy o úvěru, a to zejména závazek dlužníka předkládat dokumenty nezbytné
pro finanční hodnocení jeho a ručitelů, tj. především finanční výkazy dlužníka a ručitele, a dále dokumenty nezbytné
pro oceňování a přeceňování zajišťovacích instrumentů včetně nezbytných legal opinion a due diligence, a
kovenanty:
Ručitel:
  Název9:
  Identifikační číslo10:
  Právní forma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Adresa
     Město
     PSČ
     Stát
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Je ručitel členem finanční skupiny8
  dlužníka?
  Člen konsolidačního celku:
  Název společnosti, která za konsolidační
  celek konsolidaci provádí:
Subjekty, které jsou členy finanční skupiny8 ručitele, případně přímým nebo skutečným majitelem11 ručitele, není-li ručitelem banka:
Nevyplňuje se, pokud je stejná finanční skupina s dlužníkem.
Název Identifikační číslo Stát Člen konsolidačního celku Typ Propojení12 Procento přímého/nepřímého majetkového propojení
1.
2.
3.
4.

9 Přesný název dle země registrace subjektu a v jazyce, ve kterém bude uvedena ve smlouvě o úvěru.

10 Je-li ve státě sídla subjektu identifikační číslo vedeno ve veřejném nebo obdobném rejstříku, nebo v případě nedostupnosti Identifikačního čísla“ VAT number“.

11 Přímým majitelem se rozumí jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, který má účast v obchodní korporaci – subjektu.
    Skutečným majitelem dlužníka - subjektu, který má sídlo v zahraničí, se rozumí:

 1. právnická nebo fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu nebankovního subjektu; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
 2. právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebankovního subjektu disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
 3. právnické nebo fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv subjektu, nebo
 4. právnická nebo fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti subjektu.

12 Typem propojení může být přímé nebo nepřímé majetkové propojení, osobní propojení (tj. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu předmětného subjektu, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném subjektu činí minimálně 20 %), případně jiné propojení.

13 Export Contract Value dle Konsensu OECD představuje hodnotu dodávek z ČR a třetích zemí, tj. hodnotu smlouvy o vývozu sníženou o hodnotu místních dodávek, tzv. Local Costs.

14 Sazba FIX nebo FLOAT.

15 Poplatek za poskytnutí úvěru/rezervaci zdrojů.

16 Jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru/rezervaci zdrojů (commitment fee).

IV. Smlouva o vývozu
  Předmět smlouvy o vývozu
  (zboží a služby):
  Smlouva o vývozu uzavřena   dne 
 - uvést stav projednávání:
  Podmínky účinnosti smlouvy o vývozu:
  Předpokládaný termín zahájení dodávek:
  Předpokládaný termín ukončení dodávek:
  Předpokládaný počet dílčích dodávek:
  Celková hodnota vývozu3
  (v měně smlouvy o vývozu):
Dodací parita  (dle INCOTERMS) z roku: 
Platební podmínky smlouvy o vývozu:
  Akontace   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Výše odložené platby   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Ostatní platby   %, tj. v měně smlouvy o vývozu: 
  Žadatel o pojištění hodnotil rizika vyplývající ze smlouvy o vývozu:
  Identifikace rizik Smlouvy o vývozu ze strany žadatele o pojištění ohrožujících řádné a včasné splnění Smlouvy
  o vývozu a návratnost financování a uvedení způsobu jejich ošetření:
Vyjádření žadatele o pojištění k postavení vývozce dle smlouvy o vývozu:
  a) Závazky vývozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  b) Závazky dovozce a sankce za jejich neplnění vyplývající ze smlouvy o vývozu
  Počet pracovních míst, která se daným vývozem vytvoří v ČR
  Počet pracovních míst, která se daným vývozem podaří udržet v ČR
Národní podíly:
 Hlavní subdodavatelé (výrobci):
  1. Subdodávky od dodavatelů se sídlem v České republice
    1. název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
    2. název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na celkové hodnotě vývozu celkem: 
  2. Podíl místních dodávek v zemi dovozce17 na celkové hodnotě vývozu
      tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
      % z celkové hodnoty vývozu
  3. Subdodávky ze třetích zemí mimo zemi dovozu
    1. Stát:
        Název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
    2. Stát:
        Název:
        Hodnota dodávky:  tis.   (v měně smlouvy o vývozu)
 % z celkové hodnoty vývozu
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl subdodávek ze třetích zemí na celkové hodnotě vývozu celkem: 

17 Náklady na zboží a služby v zemi dovozce dle Konsensu OECD.

V. Dovozce (zahraniční kupující)
  Název9:
  Identifikační číslo10:
  Právní forma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Hlavní předmět činnosti:


  Banka dovozce:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Je dovozce členem finanční skupiny8
  dlužníka nebo ručitele?*
  Člen konsolidačního celku*
  Název společnosti, která za konsolidační
  celek konsolidaci provádí*
  Vaše dosavadní zkušenosti s dlužníkem, popř. dovozcem:
  Výše Vašich pohledávek vůči dlužníku, popř. dovozci celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:

18 Financování vývozu s prvky projektového financování dle metodiky ČNB a Konsenzu OECD.

VI. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu tzn. podrobný popis předmětu vývozu resp. projektu a jeho financování; reference na obdobné projekty vývozce, a to i ve vztahu k teritoriu konečného určení vývozu; jak se vývozce event. financující banka kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty transakce (financování projektu) jsou vývozci či bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy projektu pro vývozce (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.), pro financující banku a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná – prvotní úvaha.
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu a s dovozcem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
  Pojištění transakce
VII. Žádost o pojištění transakce18
Sponzor
  Název9:
  Identifikační číslo10:
  Právní forma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Adresa:
     Město:
     PSČ:
     Stát:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Je sponzor členem finanční skupiny8
  dlužníka, dovozce, případně ručitele?
Upřesnění předcházejícího řádku v případě varianty Ano:  Člen konsolidačního celku:
  Název společnosti, která za konsolidační
  celek konsolidaci provádí:
Hodnocení projektových rizik
Rozepsání podstaty projektu nad rámec kapitoly VI:
  Popis hlavních pilířů projektu:
  Popis současného stavu projektu:
  Dispozice dlužníka potřebnými licencemi a povoleními pro realizaci výstavby a provozu projektu:
  Popis zajištěnosti odbytu výstupů projektu včetně uvedení hlavních odběratelů těchto výstupů:
  Popis zajištěnosti dodávek klíčových vstupů projektu ve fázi provozu včetně uvedení hlavních dodavatelů
  těchto vstupů:
  Hodnocení klíčových rizik subdodavatelských smluv s klíčovými subdodavateli Vývozce:
  Uvedení hodnoty a popisu dodávek v době výstavby projektu mimo Smlouvu o vývozu:
  Datum zpracování základní analýzy proveditelnosti projektu dle zadání žadatele o pojištění:
  Uvedení hlavních závěrů studie proveditelnosti:
Hlavní projektová rizika na základě následujících nezávislých posouzení, která má žadatel o pojištění k dispozici, vč. komentáře k návrhu ošetření rizik a jejich akceptovatelnosti ze strany Žadatele o pojištění:
  Ekonomické due diligence:
  Studie trhu:
  Právní due diligence klíčové smluvní dokumentace projektu (zejména potřebné licence a povolení, smlouva o vývozu,
  smlouvy o dodávkách vstupů a odběru výstupů, všeobecná vymahatelnost práva a příslušných zajišťovacích
  instrumentů v daném teritoriu):
  Technické due diligence - posouzení navržené technologie a reálnosti dosažení předpokládaných výkonových
  parametrů:
  Due diligence komerčních pojistných smluv (majetku a provozu dlužníka):

18 Financování vývozu s prvky projektového financování dle metodiky ČNB a Konsenzu OECD.

Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění vývozního odběratelského úvěru „D“
Příloha č. 2 -  Harmonogram čerpání a splácení úvěru
Příloha č. 3 -  Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu
Příloha č. 4 -  Dotazník pro vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí včetně prohlášení vývozce
Příloha č. 5 -  Prohlášení vývozce o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodu a při trestním stíhání vývozce
Příloha č. 6 -  Přehled předkládaných podkladů pro konečnou analýzu
Příloha č. 7 -  Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží pojistiteli - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro přípravu pojištění včetně rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.
Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. jako pojistitel v rámci přípravy poskytnutí pojištění vývozních úvěrových rizik vždy prvotně hodnotí naplnění kritérií označených jako „cuf-off kritéria“ a vyhrazuje si právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro jejich hodnocení. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce k pojistnému produktu "D" pod odrážkou "Prověřování cut-off kritérií pro nebankovní subjekty", resp. "Prověřování cut-off kritérií pro bankovní subjekty."
Prohlášení žadatele o pojištění
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil/a s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „D“ a základními podmínkami pojištění vývozního odběratelského úvěru, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „D“;
 2. byl/a jsem obeznámen/a s tím, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti s touto žádostí a které jí byly předány v souvislosti s touto žádostí. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do obchodního případu souvisejícího s touto žádostí;
 3. výše uvedený obchodní případ, o jehož pojištěný žádám, je na základě předběžného vyhodnocení provedeného uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů19, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí pojištění tohoto obchodního případu; a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny osoby dodávající pojistiteli informace a hodnocení, orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoba, resp. osoby oprávněné jednat
  za žadatele:
  V     dne  
[podpis osoby oprávněné jednat za žadatele/podpisy osob oprávněných jednat za žadatele]

19 Osoby zúčastněné na vývozu (projektu) a jeho financování.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.