E - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění potvrzeného akreditivu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění potvrzeného akreditivu – produkt „E“
Základní podmínky pojištění potvrzeného akreditivu
pojištění dle Všeobecných pojistných podmínek typu „E“

  • podíl hodnoty dodávek s původem v České republice na hodnotě vývozu je vyšší než 50%,
  • bezproblémová kreditní historie1 vystavující banky,
  • při sjednávání smlouvy o vývozu nebyla vývozcem porušena ustanovení norem a zvyklostí mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána a nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti podplácení,
  • vystavující banka existuje a vykonává činnost jako banka, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění potvrzeného akreditivu nebo její činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění potvrzeného akreditivu,
  • jedná se o neodvolatelný dokumentární akreditiv čerpatelný a projednatelný v České republice, vystavený na základě žádosti příkazce vystavující bankou s doložkou „Tento dokumentární akreditiv podléhá Jednotným zvyklostem a pravidlům pro dokumentární akreditivy MOK č. 600“, s platností nejdéle 24 měsíce.
  • Pojištění úvěru/pohledávky v souvislosti s vývozem vybraných zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Dohody o zemědělství, která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), jejichž délka splatnosti nesmí překročit 18 měsíců (od starting point of credit do smluvního konečného data splatnosti).

1 Bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že vystavující banka nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.