E - Příloha č.2 - Prohlášení vývozce o podílu hodnoty vývozu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 2
k žádosti o pojištění potvrzeného akreditivu/odkupu akreditivu – produkt „E“
Prohlášení vývozce1 o podílu hodnoty vývozu

1 Právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční společnost v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Vývozce:
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Se sídlem:
  Zastoupený:
Smlouva o vývozu:
  Předmět:
  Do země:
  Celková hodnota vývozu dle smlouvy
  o vývozu:
prohlašuje,
že podíl zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu2 (dále jen „český podíl“), který je předmětem pojištění vývozních úvěrových rizik,  nejméně  % z hodnoty vývozu3,
která činí  Kč a
zavazuje se
 • informovat Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen „EGAP“) o snížení českého podílu, který stanovil výše v tomto prohlášení, pokud toto snížení bude o více než 5 % a vysvětlit důvody této změny,
 • klesne-li takto český podíl pod hranici stanovenou pravidly na stránce Pravidla pro původ zboží, požádat EGAP o dodatečné schválení výjimky,
 • uhradit EGAP jako náhradu škody částku odpovídající výši pojistného plnění vyplaceného z důvodu nesplnění uvedených kritérií, pokud ve výše uvedeném prohlášení uvedl nepravdivé údaje nebo pokud později vyjde najevo, že při realizaci smlouvy o vývozu byl výše uvedený český podíl více než o 5 % nižší než český podíl, který předpokládala pojistná smlouva,
 • u Žádosti o pojištění s maximální pojistnou hodnotou nad 100 mil. Kč předložit EGAP nejpozději ve fázi konečného posouzení poskytnutí pojištění strukturovaný přehled cenové kalkulace smlouvy o vývozu a přehled známých a předpokládaných hlavních subdodavatelů pro smlouvu o vývozu dle části 7. Pokynu pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu
a bere na vědomí
možnost zpřísnění podmínek nebo neposkytnutí dalšího pojištění vývozních úvěrových rizik pro obchodní případy, kde bude vývozce jedním ze subjektů v případě, že nebude dodržen deklarovaný český podíl.

2 Podíl vývozu se vypočte dle pokynu pro výpočet podílu boží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu, který je součástí tohoto prohlášení.

3 Cena sjednaná ve smlouvě o vývozu, jak je uvedeno v zákoně č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

  Toto prohlášení je nedílnou součástí žádosti o pojištění ze dne ,
  předložené  (žadatel o pojištění)
[podpis]
  Plné jméno, podpis a funkce osoby oprávněné jednat za vývozce:
  Datum: 
Pokyn pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu a další informace týkající se pojištění vývozních úvěrových rizik ve vztahu k uvedenému podílu
 1. Podíl hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu (dále jen „český podíl“) je dán pravidly na stránce Pravidla pro původ zboží, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, jsou považovány za zboží a služby českého původu, pokud jsou splněny následující podmínky:
  1. smlouva o vývozu byla sjednána vývozcem, jímž je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo zahraniční společnost, kterou právnická osoba se sídlem na území České republiky ovládá tím, že se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 % nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti,
  2. zboží a služby, které jsou předmětem vývozu, jsou vývozcem (definovaným dle písm. a.) fakturovány dovozci,
  3. subdodávka pro vývoz je vývozci dodána a fakturována subdodavatelem, který je právnickou osobou se sídlem nebo fyzickou osobou s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „český subdodavatel“),
  4. subdodávky (komponenty, součástky, materiál, apod.), které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupili ze zahraničí, jsou považovány za českého původu pouze, pokud vývozce nebo český subdodavatel tyto subdodávky ve výrobě zhodnotili způsobem dle posouzení ze strany EGAP dostatečným. Nesmí se jednat o pouhý reexport zboží v nezměněném stavu nebo jen velmi jednoduchou manipulaci. Při posouzení míry zhodnocení je přihlíženo zejména k rozsahu a složitosti zhodnocení subdodávek na území České republiky formou montáže či opracování, a to především na základě věcného popisu způsobu zhodnocení předloženého vývozcem, popř. inspekční společností, který vývozce doplní cenovou kalkulací,
  5. subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a na kterou EGAP získal zajištění od jiné ECA (Export Credit Agency) nebo komerční zajišťovny, se z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  6. v případě pojištění vývozního úvěru, je-li vývoz financován vícezdrojově, se subdodávka ze zahraničí, která je součástí smlouvy o vývozu a která je financována bez státní podpory vývozu podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  7. v případě pojištění bankovní záruky, je-li zahraniční subdodávka kryta protizárukou, se tato subdodávka z propočtu českého podílu zcela vylučuje,
  8. hodnota pojistného EGAP se z propočtu českého podílu vylučuje.
 3. Subdodávky, které vývozce nebo jeho český subdodavatel nakoupí ze zahraničí, a které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 2 tak, aby mohly být považovány za českého původu, nebo které nejsou z propočtu podílu zboží a služeb vyloučeny dle podmínek v odstavci 2, jsou pro účely propočtu českého podílu považovány za zahraniční subdodávky.
 4. Ustanovení o zahraničních subdodávkách dle odst. 2 písm. d) se nevztahují na subdodávky, které vývozce nakoupí od subdodavatelů v cílové zemi vývozu. Takové subdodávky představují místní náklady ("local costs") a vztahují se na ně příslušná ustanovení Konsensu OECD.
 5. Pokud je subdodavatelem některého zboží nebo služeb přímo zahraniční společnost4 (tj. tyto práce jsou prováděny jejími kmenovými zaměstnanci, nikoli jejími subdodavateli), jsou tyto považovány za českého původu.
 6. V případě, že předmětem pojištění jsou vývozní úvěrová rizika z dodání zboží či služeb vývozcem, který je zahraniční společností4, musí český podíl představovat rovněž minimálně 50 % a navíc musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií národního zájmu České republiky:
  1. dodávka napomáhá zaměstnanosti v České republice,
  2. jedná se o vývoz do prioritních zemí,
  3. dochází tím k podpoře malých a středních podniků,
  4. jedná se o vývoz vyspělých technologií (dle klasifikace ČSÚ High-Tech zboží dle SITC),
  5. dochází k podpoře výzkumu a vývoje v České republice,
  6. dojde ke snížení nákladů a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,
  7. jedná se o podporu nového produktu, resp. proniknutí na nový trh,
  8. dividendy ze zahraniční společnosti budou použity v České republice, nebo
  9. dojde k jiným významným přínosům pro Českou republiku v delším časovém období.
 7. Nejpozději ve fázi konečného posouzení poskytnutí pojištění předloží vývozce, není-li žadatelem o pojištění, pak prostřednictvím žadatele o pojištění (u požadavku na pojištění s maximální pojistnou hodnotou do 100 mil. Kč jen na výzvu EGAP) následující dokumenty:
  1. strukturovaný přehled cenové kalkulace smlouvy o vývozu, s jasným rozdělením na následující kategorie (dle účelnosti s dalším členěním na jednotlivé položky):
   1. vlastní dodávky a služby vývozce včetně ziskové marže,
   2. české subdodávky zboží a služeb,
   3. dodávky ze třetích zemí zhodnocené v České republice,
   4. dodávky ze třetích zemí,
   5. místní náklady,
   jehož součástí bude propočet procenta českého podílu na hodnotě vývozu.
  2. přehled známých a předpokládaných hlavních subdodavatelů s uvedením předpokládané ceny jejich dodávek. Pokud nebudou subdodavatelé ještě známi, bude alespoň uvedeno, kde je předpokládán český subdodavatel a kde zahraniční subdodavatel, popř. seznam těchto potenciálních subdodavatelů.
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.