F - Příloha č. 5 - Prohlášení vývozně orientovaného podniku o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozně orientovaného podniku

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 5
k žádosti o pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku – F
Prohlášení vývozně orientovaného podniku o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozně orientovaného podniku

Pojištění vývozních úvěrových rizik nemůže být poskytnuto vývozně orientovaným podnikům, při jejichž činnosti došlo vůči tuzemským či zahraničním úředním osobám, případně vůči fyzickým či právnickým osobám v soukromém sektoru k podplácení a nepřímému úplatkářství ve smyslu § 332 až § 334 trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo ve smyslu příslušné jurisdikce pachatele.
Za tím účelem prohlašuji, že při své činnosti:
  1. společnost („společnost“),
    osoby za ni jednající nebo ji zastupující se nedopustily trestného činu podplácení a nepřímého úplatkářství a není proti nim vedeno trestní stíhání,
  2. osoby za naši společnost jednající nebo ji zastupující nebyly obviněny z trestného činu podplácení či nepřímého úplatkářství a ani v předchozích pěti letech nebyly pro takový trestný čin odsouzeny,
  3. osoby za naši společnost jednající nebo ji zastupující poskytly pouze takové provize a poplatky fyzickým či právnickým osobám v souvislosti se svou činností, které se vztahují k legitimním službám,
  4. naše společnost, osoby za ni jednající nebo ji zastupující nejsou uvedeny ve veřejně přístupných seznamech podplácejících osob1 a v rejstříku trestů právnických osob.
Beru na vědomí, že Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. („pojistitel“) má právo:
  • ověřit si pravdivost výše uvedeného prohlášení, a zavazuji se poskytnout veškeré informace a podklady, které si pojistitel za tím účelem vyžádá;
  • uplatnit vůči společnosti postih, a to na základě právních předpisů či pojistné smlouvy, prokáže-li se, že jejím jednáním došlo ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 332 až § 334 trestního zákoníku nebo trestného činu podplácení nebo nepřímého úplatkářství ve smyslu příslušné jurisdikce pachatele.

1 Databáze finančních institucí: Světová banka, Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, Asijská rozvojová banka, Interamerická rozvojová banka, Africká rozvojová banka.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.