F - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti „F“

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku - F
Základní podmínky pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti

 • Podíl vývozu dlužníka úvěru na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 25 %
 • Kritéria pro hodnocení vývozního potenciálu – zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti:
  • Prokázání zakázkového pokrytí výroby s rostoucím podílem vývozu
  • Výroba s vyšší přidanou hodnotou
  • Získávání nových zákazníků a trhů
  • Pomoc s likviditou vývozně orientovaného podniku
  • Tvorba pracovních míst v ČR
  • Udělení subdodavatelských kontraktů českým firmám
  • Tradiční zkušení čeští výrobci s referencemi
  • České chráněné know-how
  • Podpora MSP subdodavatelů pro vývoz
  • Akvizice či založení obchodní společnosti v ČR, která posílí vývozní schopnost podniku
 • Je nutné splnění alespoň jednoho z výčtu kritérií:
  • Vyhodnocení ze strany žádající banky, že požadovaný úvěr svým účelem přispívá k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti dlužníka
  • U úvěrů investičního typu předložení analýzy návratnosti investice/úvěru pojištěnou bankou
  • U úvěrů provozního typu předložení analýzy potřeby pracovního kapitálu pojištěnou banko
  • Kontrola účelu úvěru bankou při čerpání dohodnutým způsobem
  • Bezproblémová kreditní historie1 Subjektů2 zúčastněných na obchodním případu
  • Subjekt dlužníka existuje a vykonává činnost, na kterou je poskytován úvěr, minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění úvěru

1 bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že Subjekt (nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr.
2 tj. banka – s výjimkou banky se sídlem v ČR (dle zákona o bankách), vývozně orientovaný podnik, případně ručit

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.