F - Příloha č.2 - Prohlášení vývozně orientovaného podniku o podílu vývozu

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 2
k žádosti o pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku
Prohlášení vývozně orientovaného podniku o podílu vývozu

Vývozně orientovaný podnik:
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Se sídlem:
  Zastoupený:
prohlašuje,
že podíl vývozu na jeho celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období roku   dosáhl nejméně 25 %.
  Toto prohlášení je nedílnou součástí žádosti o pojištění předložené  a.s., jakožto žadatelem o pojištění, Exportní, garanční a pojišťovací společnosti, a.s. dne 
  V  , dne 
Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.