F - Žádost o pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti
VPP typ F
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
  Smlouva o úvěru
  Žadatel o pojištění2:
  Dlužník3:
  Částka úvěru:
  Celková délka úvěru:

1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.

2 Banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce poskytující úvěr na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti.

3 Vývozně orientovaný podnik.

I. Žadatel o pojištění
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
 
Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele:
V příloze uveďte znázornění struktury společníků až po skutečného majitele4, kde budou zřejmé u každé osoby samostatně vystupující ve struktuře:
 • název a jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (je-li přiděleno) /datum narození,
 • země sídla/bydliště/místa pobytu,
 • úroveň ve struktuře vlastnických vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu na zisku/hlasovacích právech/popř. uplatnění rozhodujícího vlivu.
  Žádá o:
  

4 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Vývozně orientovaný podnik
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců5:
  Roční obrat za poslední účetní období6:
  Podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období6:
  Vztah vývozně orientovaného podniku k jiným subjektům7:
  Struktura společníků vývozně orientovaného podniku včetně uvedení skutečného majitele5:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny vývozně orientovaného podniku8:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

5 vVyplnit v souladu s definicí malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

6 Mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny subjektu.
Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.
Kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
 1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
 2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
 3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
 4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
  1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
  2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
 5. osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy takovým způsobem, že úpadek dodavatele nebo odběratele může způsobit úpadek subjektu.
 6. Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle bodu 2.

III. Úvěr na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti (předmět pojištění)
   číslo    ze dne 
  Částka úvěru  v měně 
  Účel úvěru:  
  Typ úvěru:
  Provozní:  
  Investiční:  
  Předpokládaná délka čerpání úvěru v měsících:  
  Předpokládaná délka splácení úvěru:  
  Předpokládaná celková délka úvěru :  
  Předpokládané konečné datum splatnosti úvěru:  
  Odklad splátek (v měs.):  
  Počet splátek úvěru:  
  Jistina:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroky:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroková sazba7:   %
  Poplatky8:   (v měně smlouvy o úvěru)
Celkem  Požadovaná pojistná hodnota (v měně smlouvy o úvěru) (hodnota pojištění)9
  Forma zajištění návratnosti předexportního úvěru:
  Ručitel za splacení úvěru10:
      Název:
      Země:
      Sídlo:
  Další navrhované podmínky do smlouvy o úvěru, a to zejména závazek dlužníka předkládat dokumenty nezbytné pro finanční hodnocení jeho a příp. ručitele, tj. především finanční výkazy dlužníka a příp. ručitele, a dále dokumenty nezbytné pro oceňování a přeceňování příp. zajišťovacích instrumentů včetně nezbytných legal opinion a due diligence, a navrhované kovenanty:
V příloze přiložte harmonogram čerpání a splácení jistiny a příp. úroků požadovaných k pojištění (příloha č.4)

7 Sazba FIX nebo FLOAT.

8 Poplatek za poskytnutí úvěru.

9 Jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru (commitment fee).

10 Pouze pokud je navrhován.

IV. Plnění kritérií zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti
Plnění kritérií zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti (uveďte, zda jsou v případě daného vývozně orientovaného podniku plněna níže uvedená kritéria a pokud ano, popište jakým způsobem:
 
  Prokázání zakázkového pokrytí výroby s rostoucím podílem vývozu:  
  Výroba s vyšší přidanou hodnotou:  
  Získávání nových zákazníků a trhů:  
  Pomoc s likviditou vývozně orientovaného podniku:  
  Tvorba pracovních míst v ČR:  
  Udělení subdodavatelských kontraktů českým firmám:  
  Tradiční zkušený český výrobce s referencemi:  
  České chráněné know-how:  
  Podpora MSP subdodavatelů pro export:  
  Příp. jiný způsob (uveďte):  
  Uveďte, jakým způsobem přispěje požadovaný úvěr svým účelem ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti daného dlužníka:  
V. Doplňující informace o obchodním případu
 
Zde uveďte popis vzniku obchodního případu; zejména jak dlužník a financující banka projednávali tento obchodní případ, zda subjekty transakce jsou bance známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak budou tato rizika ošetřena. Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu a s vývozně orientovaným podnikem, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění úvěru poskytnutého vývozně orientovanému podniku na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti „F“
Příloha č. 2 -  Prohlášení vývozně orientovaného podniku o podílu vývozu
Příloha č. 3 -  Harmonogram čerpání a splácení úvěru (jistiny a příp. úroků požadovaných k pojištění)
Příloha č. 4 -  Přehled předkládaných podkladů pro analýzu včetně analytického vyjádření vypracovaného žadatelem o pojištění (bankou), které obsahuje zejména výčet hlavních rizik a způsob jejich ošetření11
Příloha č. 5 -  Prohlášení vývozně orientovaného podniku o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání vývozně orientovaného podniku
Příloha č. 6 -  Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

11 Přehled bude opatřen podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele.

Prohlášení žadatele o pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz - F
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil/a s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „F“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „F“,
 2. byl/a jsem obeznámen/a s tím, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti s touto žádostí a které jí byly předány v souvislosti s touto žádostí. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do obchodního případu souvisejícího s touto žádostí,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů12, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]

14 Osoby zúčastněné na obchodním případu a jeho financování.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.