If - Předběžná žádost o pojištění úvěru na investice v zahraničí (VPP typ if)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST
o pojištění úvěru na investice v zahraničí
VPP typ If
Informace o subjektech a parametrech obchodního případu
Žadatel o pojištění1
  Obchodní firma:
  IČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Předmět investice:
  Předpokládaná hodnota investice:
  Hlavní dodavatelé:
  Země konečného určení investice:

1 Banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce

Investor
  Obchodní firma:
  IČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Vlastnická struktura:
 
Zahraniční společnost, která je předmětem investice
  Obchodní firma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu2 na zahraniční
  společnosti:

2 Stát sídla zahraniční společnosti (místa určení investice)

Zahraniční společnost, která bude provádět akvizici kupované společnosti
Vyplňte pouze v případě akvizice, kde je kupována zahraniční společnost jinou zahraniční společností ovládanou investorem
  Obchodní firma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu2 na zahraniční
  společnosti:

2 Stát sídla zahraniční společnosti (místa určení investice)

Investice
  Charakter a forma investice:
  Dle Článku II, odst. 9 a Článku III, odst. 3 písm. b) Všeobecných pojistných podmínek „If“
  Struktura financování investice:  
      Vlastní zdroje investora:
      Úvěr na investici:
      Ostatní zdroje:
  Předpokládaný objem dodávek českého
  původu na investici:
Dlužník
 
 
Parametry úvěru na investici
  Účel úvěru:
  Jistina úvěru:
  Předpokládaná délka čerpání:
  Předpokládaný začátek čerpání:
  Předpokládaná délka splácení:
  Odklad splátek:
  Stav projednávání poskytnutí financování:
  Navrhované zajištění/zabezpečení úvěru:
  Předpokládaná pojistná hodnota3:

3 jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru (commitment fee)

Popis obchodního případu
Zde uveďte popis vzniku obchodního případu, tzn. podrobný popis předmětu investice ; reference na obdobné transakce investora (případně dodavatele pro investici), a to i ve vztahu k zemi konečného určení investice; jak se investor event. žadatel o pojištění kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty investice jsou investorovi či žadateli o pojištění známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy investice pro investora (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.) a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná – prvotní úvaha.
Ostatní předběžné informace k investici, financování a pojištění
Uveďte všechny další Vám známé specifické údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s vyhodnocením rizika obchodního případu, dlužníkem, investorem a dalšími subjekty zúčastněnými na investici, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním úvěrových a platebních podmínek:
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou:
 Příloha č. 1: Základní podmínky pojištění úvěru na investice v zahraničí „If“
 Příloha č. 2: Přehled podkladů pro úvodní analýzu
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro přípravu pojištění včetně předběžné analýzy obchodního případu a subjektů4 na něm zúčastněných. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

4 osoby zúčastněné na investici a jejím financování

Prohlášení žadatele o pojištění
Prohlašuji, že:
  1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „If“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „If“,
  2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
  3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů4, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto obchodního případu a
  4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Obchodní firma žadatele o pojištění:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele
  o pojištění:
  V     dne  
[jméno osoby oprávněné podepisovat za žadatele o pojištění a její podpis]

4 osoby zúčastněné na investici a jejím financování

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.