If - Příloha č.1 - Základní podmínky pojištění úvěru na investice v zahraničí

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
Příloha č. 1
k žádosti o pojištění úvěru na investice v zahraničí - produkt „If“
Základní podmínky pojištění úvěru na investice v zahraničí „If“

 • podíl vlastních zdrojů investora na financování investice v zahraničí činí minimálně 20% z hodnoty investice, u investic s prvky financování projektů minimálně 25%
 • ručení investora v rozsahu odsouhlaseném EGAP za závazky zahraniční společnosti, která je předmětem investice, pokud tato zahraniční společnost je dlužníkem
 • investice investora bude pojištěna pojištěním EGAP typu „I“
 • investice (akcie, podíl resp. účast investora na zahraniční společnosti) bude zastavena ve prospěch pojištěné banky, podle právních možností bude zastaven i majetek zahraniční společnosti, která je předmětem investice
 • pojištění majetku zahraniční společnosti bude vinkulováno ve prospěch pojištěné banky
 • účelovost čerpání úvěru bude na náklady zahraniční společnosti, která je předmětem investice, nebo investora kontrolována v dohodnutém rozsahu nezávislou inspekční společností určenou pojištěnou bankou (s výjimkou úvěru na získání podílu na zahraniční společnosti)
 • po dobu splácení úvěru budou výplaty podílů na zisku, významné změny v majetku a závazcích a změna vlastníků investora i zahraniční společnosti, která je předmětem investice, podléhat souhlasu pojištěné banky
 • bezproblémová kreditní historie1 subjektů2 zúčastněných na investici
 • vyhodnocení vlivu investice na životní a sociální prostředí v zemi jejího určení a neuplatnění mezinárodních sankcí
 • pohledávky investora vůči zahraniční společnosti, která je předmětem investice, z vynaložené investice budou podřízeny úvěru na investice nebo zastaveny ve prospěch pojištěné banky
 • subjekt2 existuje a vykonává činnost, která je předmětem investice, a to minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění úvěru na investice v zahraničí, nebo jeho činnost navazuje na právního předchůdce – osobu, která vykonávala uvedenou činnost minimálně 2 roky před předložením žádosti o pojištění úvěru na investice v zahraničí (netýká se zahraniční společnosti, pokud je nově založená investorem)

1 bezproblémovou kreditní historií se rozumí, že Subjekt nemá záznam v registru úvěrů o zpožděných splátkách (jistiny i příslušenství) po dobu minimálně posledních 5 let. V ČR se jedná o Centrální registr úvěrů vedený ČNB (pro právnické osoby, které mají úvěry u bank či poboček zahraničních bank působících na území ČR), v zahraničí se jedná o obdobný registr. V případě fyzických osob, pokud působí v roli sponzora či ručitele, se jedná o "bankovní a nebankovní registr klientských informací" a "Solus"

2 osoby zúčastněné na investici a jejím financování– banka (s výjimkou banky se sídlem v ČR – dle zákona o bankách), investor, zahraniční společnost a příp. ručitel

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.