If - Žádost o pojištění úvěru na investice v zahraničí (VPP typ If)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění úvěru na investice v zahraničí
VPP typ If
podle zákona č. 58/1995 Sb.1
  Úvěr na investice (předmět pojištění):
  Žadatel o pojištění2:
  Dlužník3:
  Částka úvěru:
  Délka splácení úvěru (v letech):
  Investice
  Předmět investice:
  Země konečného určení investice:
  Místo určení investice (blíže specifikujte):
  Hodnota investice:

1 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů.

2 Banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce.

3 Investor nebo zahraniční společnost, která je předmětem investice.

I. Žadatel o pojištění
  Název:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  E-mail:
 
Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele:
V příloze uveďte znázornění struktury společníků až po skutečného majitele4, kde budou zřejmé u každé osoby samostatně vystupující ve struktuře:
 • název a jméno a příjmení,
 • identifikační číslo (je-li přiděleno) /datum narození,
 • země sídla/bydliště/místa pobytu,
 • úroveň ve struktuře vlastnických vztahů,
 • velikost přímého nebo nepřímého podílu na zisku/hlasovacích právech/popř. uplatnění rozhodujícího vlivu.
  Žádá o:
 
 
   
   
   

4 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Investor
  Název:
  Identifikační číslo5:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období:
  Vztah investora k jiným subjektům6:
  Vlastnická struktura:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny investora6:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Vaše dosavadní zkušenosti s investorem:
  Výše Vašich pohledávek vůči investorovi celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:

5 Nebo jiná obdobná identifikace obvyklá v místě sídla společnosti.

6 Mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná společnost finanční skupiny subjektu.
Finanční skupinou subjektu je skupina fyzických nebo právnických osob, kdy:

 1. dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
 2. dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.
 3. Kontrolou se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem (osobami), kdy ovládající osoba (mateřský podnik):
  1. má většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku; nebo
  2. má právo jmenovat či odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového podniku; nebo
  3. má právo uplatňovat rozhodující vliv na jakýkoli podnik, jehož je akcionářem nebo společníkem ve smyslu smlouvy, kterou s ním uzavřel, nebo podle jeho stanov, společenské nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se podnik řídí, aby se takovým smlouvám nebo stanovám, společenským nebo zakladatelským smlouvám podřídil; nebo
  4. je akcionářem či společníkem jakéhokoli jiného podniku a
   1. většina členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku, kteří byli členy těchto orgánů během stávajícího i předcházejícího účetního období až do doby sestavení konsolidované účetní závěrky, byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv nebo podíl v jakémkoliv jiném podniku činí minimálně 20 %, nebo
   2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři či společníky tohoto podniku většinu hlasovacích práv akcionářů a společníků v tomto podniku.
  5. osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy takovým způsobem, že úpadek dodavatele nebo odběratele může způsobit úpadek subjektu.
  6. Za finanční skupinu subjektu není považována skupina fyzických nebo právnických osob sestávající z ústřední vlády a všech fyzických či právnických osob přímo nebo nepřímo jí kontrolovaných nebo propojených podle bodu 2.

III. Zahraniční společnost, která je předmětem investice
  Název:
  Identifikační číslo5:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Právní forma zahraniční společnosti:
  Datum založení zahraniční společnosti:
  Předmět činnosti:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu7 na zahraniční
  společnosti:
  Banka zahraniční společnosti:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Vztah zahraniční společnosti k jiným
  subjektům6:
Názvy subjektů, které jsou součástí finanční skupiny6 se zahraniční společností, která je předmětem investice:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Vaše dosavadní zkušenosti se zahraniční společností:
  Výše Vašich pohledávek vůči zahraniční společnosti celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:

7 Stát sídla zahraniční společnosti (místa určení investice).

IV. Zahraniční společnost, která bude provádět akvizici kupované společnosti8
  Název:
  Identifikační číslo5:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Právní forma zahraniční společnosti:
  Datum založení zahraniční společnosti:
  Předmět činnosti:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu7 na zahraniční
  společnosti:
  Banka zahraniční společnosti:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     Stát:
  Vztah zahraniční společnosti k jiným
  subjektům6:

8 Vyplňte pouze v případě akvizice, kde je kupována zahraniční společnost jinou zahraniční společností ovládanou investorem.

V. Úvěr na investici
Smlouva o úvěru:
  Číslo:
  Ze dne:
Uzavřená s dlužníkem:
 
 
Účel úvěru:
  Předpokládaná délka čerpání úvěru:   v měsících
  Předpokládaná délka splácení úvěru:   v letech
  Předpokládané konečné datum splatnosti
  úvěru:
   
  Odklad splátek:   v měsících
  Počet splátek úvěru:    
  Jistina:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroky:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroková sazba9:   %
  Commitment fee10:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Celkem:   požadovaná pojistná hodnota
  (v měně smlouvy o úvěru) (hodnota pojištění)11
V příloze přiložte harmonogram čerpání a splácení jistiny a úroků požadovaných k pojištění (příloha č. 2).
  Odkládací podmínky čerpání úvěru:
  Dokumenty k čerpání úvěru:
  Forma zajištění a zabezpečení návratnosti úvěru (splátek, transferu) včetně uvedení ocenění zajišťovacích
  instrumentů:
  Další navrhované podmínky do smlouvy o úvěru, a to zejména závazek dlužníka předkládat dokumenty nezbytné
pro finanční hodnocení dlužníka a ručitele, tj. především finanční výkazy dlužníka, a dále dokumenty nezbytné
pro oceňování a přeceňování zajišťovacích instrumentů včetně nezbytných legal opinion a due diligence,
a navrhované kovenanty:

9 Sazba FIX nebo FLOAT.

10 Poplatek za poskytnutí úvěru.

11 Jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru (commitment fee).

VI. Ručitel
  Název12:
  Identifikační číslo5:
  Daňové identifikační číslo:
  Právní forma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice:
     Město:
     PSČ:
     Stát:
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Vztah ručitele k jiným subjektům6:
Názvy dalších subjektů, které jsou ve finanční skupině6 ručitele:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

12 Přesná obchodní firma, název dle země registrace a v jazyce, ve kterém bude uvedena ve smlouvě o úvěru.

VII. Investice
  Charakter a forma investice:
  Země konečného určení investice:
  Místo určení investice (blíže specifikujte):
  Předpokládaný termín zahájení investice:
  Předpokládaný termín ukončení investice:
  Předpokládaný termín zahájení provozu
  investice:
  Předpokládaná doba životnosti investice:
  Celková hodnota investice:
  Již proinvestovaná hodnota investorem:  
      Vklad do základního kapitálu
      Půjčka
  Dosud získané licence pro investici:
  Licence, které zbývá získat:
  Jedná se o:
Struktura financování investice:
  Vlastní zdroje   %, tj. v měně investice 
  Úvěr   %, tj. v měně investice 
  Ostatní zdroje   %, tj. v měně investice 
Hlavní subdodavatelé (výrobci):
Subdodávky od dodavatelů (subdodavatelů) se sídlem v České republice:
    1. Název:
        Hodnota dodávky:   .tis  (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice 
    2. Název:
        Hodnota dodávky:   .tis  (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice 
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na celkové hodnotě investice celkem:

12 nad 5% celkové hodnoty investice

VIII. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu, tzn. podrobný popis předmětu investice; reference na obdobné transakce investora, a to i ve vztahu k zemi konečného určení investice; jak se investor event. žadatel o pojištění kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty investice jsou žadateli o pojištění známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy investice pro investora (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.) a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná.
 
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu, dlužníkem, s investorem a dalšími subjekty zúčastněnými na investici, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění úvěru na investice v zahraničí „If“
Příloha č. 2 -  Harmonogram čerpání a splácení úvěru na investici
Příloha č. 3 -  Dotazník pro vyhodnocení vlivu investice na životní a sociální prostředí včetně prohlášení investora
Příloha č. 4 -  Prohlášení investora o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání investora
Příloha č. 5 -  Přehled předložených podkladů pro analýzu včetně analytického vyjádření vypracovaného žadatelem o pojištění, které obsahuje zejména výčet hlavních rizik a způsob jejich ošetření13
Příloha č. 6 -  Struktura společníků žadatele o pojištění včetně uvedení skutečného majitele
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění

13 Přehled bude opatřen podpisem osoby oprávněné podepisovat za žadatele.

Prohlášení žadatele o pojištění
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil/a s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „If“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „If“,
 2. byl/a jsem obeznámen/a s tím, že Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti s touto žádostí a které jí byly předány v souvislosti s touto žádostí. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do obchodního případu souvisejícího s touto žádostí,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů14, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto obchodního případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Název žadatele o pojištění:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele
  o pojištění:
  V     dne  
[osoba oprávněná podepisovat za žadatele]

14 Osoby zúčastněné na investici a jejím financování.

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.