If - Žádost o pojištění úvěru na investice v zahraničí (VPP typ If)

Jak pracovat s formulářem?
 E-mail:
Volbou "Uložit" budou vložené údaje zaznamenány a na Váš e-mail obdržíte internetovou adresu pro následné dokončení práce s formulářem.
ŽÁDOST
o pojištění úvěru na investice v zahraničí
VPP typ If
podle zákona č. 58/1995 Sb.1

1 zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

  Smlouva o úvěru
  Žadatel o pojištění2:
  Dlužník3:
  Částka úvěru:
  Délka splácení úvěru (v letech):
  Investice
  Předmět investice:
  Země konečného určení investice:
  Místo určení investice (blíže specifikujte):
  Hodnota investice:

2 banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce

3 Investor nebo zahraniční společnost, která je předmětem investice

I. Žadatel o pojištění
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Spisová značka dle OR:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Kontaktní osoba:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Žádá o:
 
 
   
   
   
II. Investor
  Obchodní firma:
  IČ:
  DIČ:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
  Právní forma:
  Bankovní spojení:
  Číslo účtu:
  Osoby oprávněné podepisovat za
  společnost:
  Počet zaměstnanců:
  Roční obrat za poslední účetní období:
  Bilanční suma za poslední účetní období:
  Vztah investora k jiným subjektům4:
  Vlastnická struktura:
 
Obchodní firmy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny s investorem4:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Vaše dosavadní zkušenosti s investorem:
  Výše Vašich pohledávek vůči investorovi celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:

4 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:

 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10% druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislí (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40% celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeni ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.
III. Zahraniční společnost, která je předmětem investice
  Obchodní firma:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma zahraniční společnosti:
  Datum založení zahraniční společnosti:
  Předmět činnosti:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu5 na zahraniční
  společnosti:
  Banka zahraniční společnosti:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Vztah zahraniční společnosti k jiným
  subjektům3:
Obchodní firmy subjektů, které jsou součástí finančně spjaté skupiny4 se zahraniční společností, která je předmětem investice:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Vaše dosavadní zkušenosti se zahraniční společností:
  Výše Vašich pohledávek vůči zahraniční společnosti celkem (v tis. Kč):
  Z toho po splatnosti:

3 Investor nebo zahraniční společnost, která je předmětem investice

4 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:

 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10% druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislí (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40% celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeni ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.

5 Stát sídla zahraniční společnosti (místa určení investice)

IV. Zahraniční společnost, která bude provádět akvizici kupované společnosti6
  Obchodní firma:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Právní forma zahraniční společnosti:
  Datum založení zahraniční společnosti:
  Předmět činnosti:
  Kompletní vlastnická struktura:
  Způsob ovládání zahraniční společnosti
  investorem:
  Účast hostitelského státu7 na zahraniční
  společnosti:
  Banka zahraniční společnosti:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     Stát
  Vztah zahraniční společnosti k jiným
  subjektům3:

3 Investor nebo zahraniční společnost, která je předmětem investice

6 Vyplňte pouze v případě akvizice, kde je kupována zahraniční společnost jinou zahraniční společností ovládanou investorem

7 Stát sídla zahraniční společnosti (místa určení investice)

V. Úvěr na investici
Smlouva o úvěru:
  Číslo:
  Ze dne:
Uzavřená s dlužníkem:
 
 
Účel úvěru:
  Předpokládaná délka čerpání úvěru:   v měsících
  Předpokládaná délka splácení úvěru:   v letech
  Předpokládané konečné datum splatnosti
  úvěru:
   
  Odklad splátek:   v měsících
  Počet splátek úvěru:    
  Jistina:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroky:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Úroková sazba8:   %
  Commitment fee9:   (v měně smlouvy o úvěru)
  Celkem:   pojistná hodnota
  (v měně smlouvy o úvěru)10
V příloze přiložte harmonogram čerpání a splácení jistiny a úroků požadovaných k pojištění (příloha č. 2).
  Odkládací podmínky čerpání úvěru:
  Dokumenty k čerpání úvěru:
  Forma zajištění a zabezpečení návratnosti úvěru (splátek, transferu) včetně uvedení ocenění zajišťovacích instrumentů:
  Další navrhované podmínky do smlouvy o úvěru, a to zejména závazek dlužníka předkládat dokumenty nezbytné
pro finanční hodnocení dlužníka a ručitele, tj. především finanční výkazy dlužníka, a dále dokumenty nezbytné
pro oceňování a přeceňování zajišťovacích instrumentů včetně nezbytných legal opinion a due diligence,
a navrhované kovenanty:

8 Sazba FIX nebo FLOAT

9 poplatek za poskytnutí úvěru

10 jistina úvěru, úroky a poplatek za poskytnutí úvěru (commitment fee)

VI. Ručitel
  Obchodní firma11:
  Identifikační číslo:
  Daňové identifikační číslo:
  Právní forma:
  Sídlo:
  Korespondenční adresa:  
     Ulice
     Město
     PSČ
     Stát
  Převažující forma vlastnictví
  (státní, soukromá):
  Vztah ručitele k jiným subjektům4:
Obchodní firmy dalších subjektů, které jsou finančně spjatou skupinou4 s ručitelem:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

4 mateřská společnost, dceřiná společnost a jiná finančně spjatá skupina. Finančně spjatou skupinou se rozumí především případy, kdy:

 • jedna osoba má majetkový podíl (přímý i zprostředkovaný) nebo podíl na hlasovacích právech vyšší než 10% druhé osoby nebo dalších osob nebo možnost jmenovat členy statutárního a dozorčího orgánu druhé osoby nebo dalších osob, nebo osoby ve vztahu ovládající a ovládané osoby;
 • právnické osoby mají stejné členy statutárních a dozorčích orgánů nebo vrcholného vedení, nebo jsou v těchto pozicích osoby blízké (zejména rodinní příslušníci);
 • osoby jsou na sobě ekonomicky závislí (například obchodní vztahy jsou vyšší než 40% celkových dodávek), nebo
 • osoby jsou vzájemně propojeni ručeními, zástavami, úvěry nebo půjčkami.

11 přesná obchodní firma, název dle země registrace a v jazyce, ve kterém bude uvedena ve smlouvě o úvěru

VII. Investice
  Charakter a forma investice:
  Země konečného určení investice:
  Místo určení investice (blíže specifikujte):
  Předpokládaný termín zahájení investice:
  Předpokládaný termín ukončení investice:
  Předpokládaný termín zahájení provozu
  investice:
  Předpokládaná doba životnosti investice:
  Celková hodnota investice:
  Již proinvestovaná hodnota investorem:  
      Vklad do základního kapitálu
      Půjčka
  Dosud získané licence pro investici:
  Licence, které zbývá získat:
  Jedná se o:
Struktura financování investice:
  Vlastní zdroje   %, tj. v měně investice 
  Úvěr   %, tj. v měně investice 
  Ostatní zdroje   %, tj. v měně investice 
Hlavní subdodavatelé (výrobci):
Subdodávky od dodavatelů (subdodavatelů) se sídlem v České republice12
    1. Obchodní firma: 
        Hodnota dodávky:   .tis  (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice 
    2. Obchodní firma: 
        Hodnota dodávky:   .tis  (v měně investice)
 % z celkové hodnoty investice 
  V případě potřeby doplnit další významné subdodavatele
    Podíl českých dodávek na celkové hodnotě investice celkem:

12 nad 5% celkové hodnoty investice

VIII. Popis obchodního případu
  Zde uveďte popis vzniku obchodního případu, tzn. podrobný popis předmětu investice; reference na obdobné transakce investora, a to i ve vztahu k zemi konečného určení investice; jak se investor event. žadatel o pojištění kontaktovali s obchodním případem, zda subjekty investice jsou žadateli o pojištění známé z předchozích obchodních případů nebo zcela nové, jaké jsou přínosy investice pro investora (posílení pozice na trhu, průnik na nový trh, udržení již existujícího obchodního vztahu apod.) a pro český stát, jaká jsou hlavní očekávatelná rizika a jak jsou tato rizika prakticky ošetřitelná – prvotní úvaha.
 
Uveďte všechny další Vám známé konkrétní údaje týkající se požadovaného pojištění, které by mohly souviset s oceněním rizika obchodního případu, dlužníkem, s investorem a dalšími subjekty zúčastněnými na investici, včetně Vašich zkušeností s plněním smluv a dodržováním platebních podmínek.
Nedílnou součástí tohoto formuláře jsou přílohy:
Příloha č. 1 -  Základní podmínky pojištění úvěru na investice v zahraničí „If“
Příloha č. 2 -  Harmonogram čerpání a splácení úvěru na investici
Příloha č. 3 -  Dotazník pro vyhodnocení vlivu investice na životní a sociální prostředí včetně prohlášení investora
Příloha č. 4 -  Prohlášení investora o dodržení zákonných ustanovení proti podplácení v mezinárodním obchodě a při trestním stíhání investora
Příloha č. 5 -  Přehled předložených podkladů pro analýzu včetně analytického vyjádření vypracovaného žadatelem o pojištění, které obsahuje zejména výčet hlavních rizik a způsob jejich ošetření13
Veškeré uvedené informace jsou důvěrné a slouží Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. pouze pro rozhodnutí o poskytnutí pojištění a zpracování návrhu pojistné smlouvy (smlouvy o příslibu pojištění). Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si vyhrazuje právo požádat o předložení dalších informací a podkladů nezbytných posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění.

13 Přehled bude opatřen podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele

Prohlášení žadatele o pojištění
Prohlašuji, že:
 1. jsem se seznámil s Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „If“ a základními podmínkami pojištění, uvedenými v Příloze 1, a potvrzuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné a žádná důležitá fakta, známá k datu podání této žádosti o pojištění nebyla opomenuta nebo zatajena a nejsou v rozporu se základními podmínkami pojištění a Všeobecnými pojistnými podmínkami typu „If“,
 2. byl jsem obeznámen s tím, že EGAP v nezbytném rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou zpracovává osobní údaje fyzických osob, které získá v souvislosti se svou činností. Základní informace o zpracování je uvedena na www.egap.cz. O této skutečnosti jsem rovněž informoval a budu informovat všechny osoby (subjekty údajů) zapojené do procesu sjednání pojištění,
 3. výše uvedený obchodní případ je na základě předběžného vyhodnocení provedeného žadatelem o pojištění uskutečnitelný, pokud jde o jeho strukturu a finanční bonitu zúčastněných subjektů14, a že mám v úmyslu dále vážně projednávat poskytnutí financování tohoto obchodního případu a
 4. mám souhlas všech dotčených subjektů k poskytnutí informací a dokumentů uvedených v předložené žádosti, jejích přílohách a v případě dalších podkladů nezbytných pro posouzení žádosti o pojištění a pro sjednání pojištění si tento souhlas vyžádám.
Zavazuji se, že bez prodlení oznámím pojistiteli další skutečnosti a změny rozhodné pro pojištění nebo s požadovaným pojištěním související, ke kterým by došlo po podání této žádosti.
Souhlasím s tím, aby s údaji, informacemi a dokumenty, které jsem sdělil a předal pojistiteli v souvislosti s pojištěním a které s ním souvisí, byly seznámeny orgány společnosti pojistitele včetně zástupců akcionáře a souhlasím s poskytnutím takových údajů, informací či dokumentů příslušným orgánům a osobám, pokud tak stanoví právní předpisy, a s jejich poskytováním zajišťovně a třetím osobám v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření zajišťovací smlouvy a pro její uzavření.
  Obchodní firma žadatele o pojištění:
  Osoby oprávněné podepisovat za žadatele
  o pojištění:
  V     dne  
[jméno osoby oprávněné podepisovat za žadatele o pojištění a její podpis]

14 osoby zúčastněné na investici a jejím financování

Volbou OK získáte formulář ve formátu pro tisk.