Charakteristika MSP

Podle platné definice je malým a středním podnikem taková firma, která:

  • Má méně než 250 zaměstnanců

  • Bilanční suma nepřesahuje 43 mil. EUR nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje 50 mil. EUR

(uvedené limity se aplikují na součet všech podniků, které jsou spolu s daným podnikem propojené nebo partnerské)
 

Tato definice vychází ze zákona č. 47/2002 Sb. (o podpoře MSP), který stanoví definici podle pravidel EU,
tj.: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (resp. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003).

Podle statistik se na celkovém českém exportu v loňském roce podílely právě malé a střední podniky více než 53 procenty.